581259 Ohjelmistotuotanto (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Ohjelmistotuotanto yhteiskunnassa   • Osaa listata tärkeimmät ohjelmistotekniikan historian etapit.
• Osaa luetella ohjelmistojen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ihmisten toimintaan.
• Tunnistaa ohjelmistotekniikan historiassa alkaneet ja edelleen jatkuvat suuntaukset.
• Tunnistaa ohjelmistotuotannon eettisiä piirteitä ja selittää miten niihin suhtaudutaan.
• Osaa tulkita annetun ohjelmistototeutuksen vaikutuksen ympäristöön.
• Osaa arvioida ACM:n, IEEE:n jne esittämien ammattietiikan koodistojen hyvyyden ja merkittävyyden yhteiskunnalle.
Ohjelmistoprosessit ja projektinhallinta   • Osaa selittää prosessimallin, prosessin ja projektin erot.
• Osaa selittää ohjelmistoprosessimallien perustehtävät.
• Osaa valita perustellen joukosta ohjelmistoprosessimalleja tietyn ohjelmiston kehitystyölle ja/tai ylläpidolle sopivimman mallin.
• Osaa selittää projektinhallinnan toiminnot.
• Tietää projektipäällikön tärkeimmät tehtävät.
• Hallitsee riskianalyysin perusteet.
• Tuntee prototyypin käsitteen.
• Osaa verrata eri tapoja ja tekniikoita varmistaa
ohjelmistotuotteen laatu.
• Osaa selittää laatuattribuuttien erot.
• Taitaa projektinhallinnan graafiset kuvaustavat ja osaa käyttää niitä projektin aikataulun suunnitteluun.
• Osaa verrata objektiivisesti prosessimalleja.
• Hallitsee ohjelmistojen mittauksen ja tulosten arvioinnin perusteet.
• Tuntee prosessinparannuksen perusteet.
• Osaa selvittää alan kirjallisuudesta nykyaikaiset näkemykset prosesseista ja prosessimalleista.
• Osaa selittää miksi ohjelmistoprojektien hallinta on vaikeampaa kuin muiden insinööriprojektien hallinta.
• Osaa arvioida annetusta prosessista sen kypsyystason.
Ohjelmistoprojektin elinkaari Olioohjelmoinnin perusteet
(Ohjelmoinnin perusteet)
• Osaa selittää eri vaatimustyyppien erot.
• Osaa selittää verifioinnin ja validoinnin eron.
• Osaa selittää tarkastusprosessin ja siihen osallistujien roolit.
• Hallitsee testausprosessin perusteet.
• Osaa selittää, miksi suunnittelussa tarvitaan abstraktiotasoja.
• Hallitsee vaatimusmäärittelyprosessin työvaiheet ja menetelmät.
• Tunnistaa vaatimusten ja laatuattribuuttien yhteyden.
• Osaa perustella, miksi vaatimukset voivat olla ristiriidassa keskenään.
• Osaa erottaa keskikokoisen ohjelmiston testauksessa tarvittavat testaustasot, -vaiheet ja menetelmät.
• Osaa selittää, mitä eroa on mustalaatikko- ja lasilaatikkotestauksella.
• Osaa perustella, miksi rajapintojen suunnittelu on erityisen tärkeää.
• Osaa kääntää luonnolliselle kielelle
jollain formaalilla menetelmällä kuvatun
ohjelmistomäärittelyn.
• Hallitsee tärkeimmät oliopohjaisen testauksen menetelmät.
• Osaa arvioida erilaisten ohjelmistojen suunnittelun hyvyyden käytettyjen ratkaisujen avulla.
Ohjelmistoevoluutio   • Tunnistaa ohjelmistoevoluution syyt ja niiden vaikutukset ohjelmiston elinkaareen.
• Osaa selittää ohjelmistojen ja komponenttien uudelleenkäytön edut ja haitat.
• Osaa selittää perinnejärjestelmän ylläpidon haasteet.
• Osaa selittää ohjelmiston uudistamisen tarpeellisuuden ja sen työvaiheet.
• Osaa antaa arvion keskikokoisen ohjelmiston muutospyynnön vaikutuksista tuotteeseen.
• Osaa kehittää muutospyyntöön perustuvan keskikokoisen ohjelmiston uudistamisen projektisuunnitelman.
28.09.2011 - 14:37 Marina Kurtén
17.08.2011 - 18:36 Matti Luukkainen