581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Ohjelmiston
vaatimukset,
suunnittelu,
toteutus ja
validointi
• Ohjelmistojen suunnittelun perusteet
(Ohjelmistojen mallintaminen)
• Vaatimusmäärittelyprosessin työvaiheet ja menetelmät
• Vaatimukset ja käyttötapaukset
• Prototyypit
• Testauksen perusteet
• Tarkastukset
(Edelliset viisi: Ohjelmistotuotanto)
• Tuottaa tehtävälle ohjelmistolle asiakkaan toivoman joukon vaatimuksia ja käyttötapauksia.
• Tekee vaatimusmäärittelyvaiheessa käyttöliittymäprototyypin.
• Luo ja tarkentaa vaatimusmäärittelyyn perustuvaa sellaisella tasolla olevaa ohjelmistosuunnitelmaa, että ohjelmisto on mahdollista toteuttaa sen perusteella.
• Tekee ohjelmistolle testaussuunnitelman.
• Mallintaa ja määrittelee keskikokoisen ohjelmiston vaatimukset ja niihin perustuvan arkkitehtuurin.
• Osallistuu aktiivisesti roolinsa mukaan tarkastustilaisuuksiin ymmärtäen niiden tarkoituksen ja toimintatavat.
• Käyttää valitun ohjelmointikielen kirjastoja ja erityispiirteitä hyväksi suunnittelussa, toteutuksessa ja testauksessa.
• Tekee testaussuunnitelman mukaiset testitapaukset, joilla verifioidaan ja validoidaan ohjelmiston vaatimusten toteutuminen.
• Kuvaa vaatimukset yksikäsitteisesti jollain sopivalla formaalilla kuvausmenetelmällä.
• Käyttää ohjelmistolle sopivia suunnittelumalleja.
• Käyttää lasilaatikkotestausmenetelmiä täydentämään testausta. Pääsee mahdollisimman lähelle 100 % lasilaatikkotestauksen haaraumakattavuutta.
Ohjelmistotyökalut
ja
työympäristöt
• Ohjelmistoprosessimallien
perustehtävät (Ohjelmistotuotanto)
• Osaa perustellen valita sopivat ohjelmistotyökalut kullekin ohjelmistotuotantoprojektin työvaiheelle. • Osaa käyttää valittuja ohjelmistotyökaluja.
• Tehostaa omaa ja muiden työskentelyä opettelemalla perustasoa syvällisempiä työkalujen käyttötaitoja.
• Osaa analysoida ja valikoida joukosta työkaluja projektin kannalta parhaat vaihtoehdot.
Ohjelmistoprojektin
hallinta
• Ohjelmistoprosessimallien perustehtävät.
• Ohjelmistotuotantoprojektin aikataulun suunnittelu.
• Ohjelmistojen mittauksen ja tulosten arvioinnin perusteet.
• Riskianalyysin perusteet.
(Kaikki edellä: Ohjelmistotuotanto)
• Pitää yllä kirjaa tehdyistä tunneista ja kirjaa tunnit säännöllisesti ylös mittausjärjestelmään.
• Hoitaa projektin alussa päätetyn erityisalan johtamisen, kuten projektipäällikkyyden tai koodivastaavan tehtävät.
• Dokumentoi työnsä ja tuotoksensa sellaisella tarkkuudella, että dokumenttia voidaan käyttää ylläpidon apuvälineenä.
• Osallistuu projektisuunnitelman tekoon. Suunnitelma sisältää ainakin projektin koko- ja työarviot, aikataulun, käytettävissä olevat resurssit ja riskienhallinnan.
• Osaa valita sopivat metriikat kullekin ohjelmistotuotantoprojektin työvaiheelle.
• Osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan tukien sekä ryhmää että sen jäseniä kaikissa projektiin liittyvissä asioissa.
• Pitää huolen siitä, että koko projektia koskevat mittaustiedot talletetaan mittausjärjestelmään.
• Osaa tehdä projektin koko- ja kustannusarvion usealla erityyppisellä arviointimenetelmällä.
• Osaa arvioida projektissa käytetyn prosessin kypsyystason ja esittää prosessiin parannusehdotuksia.
26.09.2011 - 14:18 Marina Kurtén
17.08.2011 - 18:43 Matti Luukkainen