581305 Tietokoneen toiminta (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Tietokonejärjestelmän rakenne ja toiminta.

Osaa selittää järjestelmän perusosat ja kuinka ne toimivat yhden suorituksessa olevanohjelman osalta.

Osaa luetella tietokoneen erilaisia osia käyttäjän näkökulmasta.
(Tietokone työvälineenä)
Osaa selittää prosessorin toiminnan (suoritussykli) konekäskyjen suorittajana.

Osaa selittää väylä- ja muistihierarkian perusajatukset.

Osaa selittää prosessorin erilaiset suoritustilat ja erityisesti etuoikeutetun suoritustilan tarkoituksen.

Osaa selittää keskeytysjärjestelmän toiminnan.

Osaa selittää laitteistokomponenttien väliset suuret nopeuserot ja niiden vaikutukset järjestelmään.

Osaa selittää välimuistin ja virtuaalimuistin toiminnan perusteet.

Osaa selittää, milloin ja miten prosessorin suoritustila vaihtuu.

Osaa selittää keskeytysten merkityksen ja toteutuksen konekäskyjen suorituksen tasolla.

Osaa selittää, kuinka käskyjen suoritus tapahtuu kellopulssin tasolla.

Tuntee muistiteknologian kehityshistorian ja sen toteutuksessa käytetyt erilaiset menetelmät.

Osaa selittää monitasoisen virtuaalimuistin toteutuksen.

Konekielitason ohjelmointi ja ohjelmien suoritus.

Osaa toteuttaa ohjelmoinnin peruskäsitteet yksinkertaisella opetuskäyttöön suunnitellulla symbolisella konekielellä.

Osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia jollakin korkean tason lohkorakenteisella kielellä.
(Ohjelmoinnin perusteet)

Osaa käyttää kokonaislukuja, etumerkittömiä kokonaislukuja, rationaalilukuja ja reaalilukuja erilaisissa sovelluksissa.
(Ohjelmoinnin perusteet)

Osaa toteuttaa globaalien muuttujat, vakiot, tietueet ja yksinkertaiset taulukot ja selittää niiden tilanvarauksien toteutuksen käännöksen, latauksen tai suorituksen aikana.

Osaa ohjelmoida valinta- ja toistorakenteet sekä toteuttaa aliohjelmien kutsut.

Osaa selittää kokonais- ja liukulukujen esitysmuodot sekä merkkien ja merkkijonojen tallennuksen periaatteet.

Osaa muuttaa kokonaislukujen esitysmuodot 2-, 8-, 16- ja 10-järjestelmien välillä.

Osaa toteuttaa tietueiden, olioiden ja moniulotteisten taulukoiden (eri tavoin talletettuna) tilanvaraukset ja niihin viittaamisen.

Osaa selittää globaalien ja paikallisten tietorakenteiden erot tilanvarauksessa ja niihin viittaamisessa ja osaa käyttää aktivointitietueita ja aktivointitietuepinoa (rekursiivisten) aliohjelmien toteutuksessa.

Osaa selittää karkealla tasolla, kuinka (liikkuvat) kuvat ja äänet esitetään laitteistossa ja osaa selittää ja ottaa huomioon liukulukujen tarkkuuden muutokset laskennan aikana.

Osaa käyttää tiedon muuttumattomuuden suojauksen perusmenetelmiä (pariteettibitti, Hamming-koodi).

Osaa selittää täsmällisesti, miten Java-kielen oliot toteutetaan konekielen tasolla.

Osaa ohjelmoida suoritusajan mukaan optimoitua konekielistä koodia.

Osaa selittää CRC-tarkistusmenetelmän käytön tiedon muuttumattomuuden valvonnassa.

Osaa selittää laitteiden monistamisen merkityksen tiedon saannin ja muuttumattomuuden turvaamisessa.

Käyttöjärjestelmän perusrakenne ja toiminta.

Osaa selittää käyttöjärjestelmän rakenteen, palvelut ja toiminnan karkealla tasolla yhden suorituksessa olevan ohjelman näkökulmasta. Osaa selittää ohjelmien erilaiset suoritustavat.

Osaa toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia korkean tason kielellä.
(Ohjelmoinnin perusteet)

Osaa käyttää yksinkertaisia käyttöjärjestelmän peruspalveluja sekä ohjelmissa että käyttöliittymässä (esim. avaa tiedosto, suorita ohjelma).

Osaa selittää prosessin käsitteen ja sen esitysmuodon käyttöjärjestelmässä sekä prosessin erilaiset tilat ja niiden väliset tilasiirtymät.

Osaa luetella käyttöjärjestelmän perustoiminnot (prosessien, muistin, tiedostojen, laitteiden ja verkon hallinta). Osaa selittää käännöksen, linkityksen ja latauksen perusideat.

Osaa selittää levymuistin rakenteen ja toiminnan sekä laskea levymuistiin talletetun tiedoston saantiajan.

Osaa luokitella erilaiset I/O-menetelmät.

Osaa selittää Java-ohjelmien erilaiset suoritustavat ja niiden eroavaisuudet.

Osaa selittää, milloin ja miten suorituksessa oleva prosessi vaihtuu.

Osaa selittää käyttöjärjestelmän tavoitteet ja perustoiminnot sekä käyttäjän näkökulmasta että käyttöjärjestelmän ylläpitäjän näkökulmasta. Osaa selittää käyttöjärjestelmäpalvelujen toteutusmekanismin erilaisten (etuoikeutettujen) aliohjelmien tai prosessien avulla. Osaa selittää staattisen ja dynaamisen linkityksen edut ja haitat.

Osaa selittää käyttöjärjestelmän laitteistorajapinnan toteutuksen laiteajurien ja keskeytyskäsittelijöiden avulla. Osaa selittää tiedostopalvelimen ja tiedostovälimuistin perusidean.

Osaa selittää Java-virtuaalikoneen (JVM) perusrakenteen ja toiminnan sekä valita tiettyyn sovellukseen sopivan Java-ohjelmien suoritustavan. Osaa selittää JIT-kääntämisen perusidean.
 

Osaa selittää tiettyjen dynaamisen linkitysmenetelmien yksityiskohdat.

Osaa selittää, millä erilaisilla kutsumekanismeilla (etuoikeutettuja) käyttöjärjestelmäpalveluja käytetään.

Osaa selittää JVM’n täsmällisen rakenteen tai Java tavukoodin kaikki käskyt.

Osaa selittää, kuinka koko prosessorin toiminta voi perustua emulointiin ja kuinka tavallisia konekielisiä ohjelmia voidaan suorittaa missä tahansa laitteistossa emuloinnin avulla.

(Verkko-oppimis-menetelmät)     (Osaa kuvailla Authorware-tyyppisten verkkoluentojen erot tavallisiin luentoihin tai oppikirjaan.) (Osaa käyttää keskusteluryhmiä, blogeja ja wikejä ryhmätyöskentelyn ja oppimisen apuvälineenä.)
28.08.2011 - 17:44 Jyrki Kivinen
02.03.2011 - 14:46 Teemu Kerola