58131 Tietorakenteet ja algoritmit (luonnos 22.1.2015)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteita Syventää oppimistavoitteita
Algoritmien laatiminen,
oikeellisuus ja vaativuus
 • joukko-opin ja logiikan alkeet; todistamisen perustekniikat (Johdatus yliopistomatematiikkaan)
 • logaritmi- ja eksponenttifunktion perusominaisuudet; aritmeettisten ja geometristen sarjojen summa (koulumatematiikka)
 • ohjelmoi yksinkertaisia algoritmeja muualla matriisissa esitettyjen tietorakenteiden ja ratkaisumallien mukaan
 • määrittää yksinkertaisen algoritmin asymptoottisen aika- ja tilavaativuuden
 • tuntee O-notaation (funktioiden suuruusluokat)
 • tunnistaa esimerkkejä hieman vaativammista eri suunnittelumetodeja edustavista algoritmeista
 • perustelee yksinkertaisen algoritmin toiminnan invarianttien avulla
 • käyttää invariantteja normaalina osana ohjelmointia
 • analysoi algoritmin resurssivaatimuksia palautuskaavoilla (Algoritmien suunnittelu ja analyysi)
Perustietorakenteet ja
ohjelmointitaidon syventäminen
 • käyttää taulukkoa osana normaalia ohjelmointia (Ohjelmoinnin perusteet)
 • sujuva ohjelmointitaito (Ohjelmoinnin jatkokurssi)
 • ohjelmoi linkitetyn listan ja sen yksinkertaisia muunnelmia Javalla
 • kirjoittaa Javalla yksinkertaisia rekursiivisia ohjelmia
 • toteuttaa prioriteettijonon kekorakenteena
 • käyttää pinoa, jonoa, listaa ja puurakenteita osana normaalia ohjelmointia
 • käyttää ohjelmoinnissa rekursiota tarpeen mukaan
 • tuntee Javan tarjoamia työkaluja ja ratkaisuja kurssilla esiintyvien tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamiseen
 • tekee Javalla epätriviaaleja tietorakenteita sisältävän ohjelman (Tietorakenteiden harjoitustyö)
 • soveltaa tietorakenteita tehokkaasti nykyaikaisissa ohjelmointiympäristöissä mm. rinnakkaistamalla
Hakemistorakenteet
 •  tuntee taulukosta etsimisen idean ja osaa ohjelmoida binäärihaun (Ohjelmoinnin perusteet)
 • ohjelmoi (tasapainottoman) binäärihakupuun perus-operaatiot
 • ymmärtää hajautuksen käsitteen ja toteuttaa jonkin perusversion hajautustaulusta
 • ymmärtää hakupuun tasapainoisuuden käsitteen ja seuraukset ja tuntee tasapainotustapoja
 • käyttää hakemistorakenteiden aikavaativuustuloksia sopivan rakenteen valitsemiseen
 • soveltaa hajautusta ja muita hakemistorakenteita yksinkertaisten algoritmisten ongelmien ratkaisemiseen
 • tuntee levymuistiin soveltuvia hakemistorakenteita
 • analysoi hakemistorakenteiden tasoitettua aikavaativuutta (Algoritmien suunnittelu ja analyysi)
Järjestäminen
 • vertailuihin perustuvan järjestämisen aikavaativuusalaraja Ω(n log n) (Johdatus yliopistomatematiikkaan)
 • toteuttaa Javalla jonkin neliöllisen järjestämisalgoritmin (Ohjelmoinnin jatkokurssi)
 • tuntee muutaman järjestämisalgoritmin ja ohjelmoi ainakin yhden järjestämisalgoritmin, jonka aikavaativuus on O(n log n)
 • tuntee keskeisten järjestämisalgoritmien aikavaativuudet ja rajoitukset
 • analysoi järjestämisalgoritmien aikavaativuutta myös keski-määräisessä tapauksessa (Algoritmien suunnittelu ja analyysi)
Verkot
 • tuntee verkkojen perusmääritelmät (Johdatus yliopistomatematiikkaan)
 • ohjelmoi verkon leveyssuuntaisen ja syvyyssuuntaisen läpikäynnin
 • selittää (kuvin, sanoin, esimerkein) lyhimpien polkujen ja pienimpien virittävien puiden perusalgoritmien toiminnan
 • soveltaa verkon läpikäyntejä, polunetsintää ja virittäviä puita erilaisten verkko-ongelmien ratkaisemiseksi
 • perustelee lyhimpien polkujen ja pienimpien virittävien puiden perusalgoritmien oikeellisuuden ja aikavaativuuden
 • ratkaisee optimointiongelmia verkkovuoalgoritmeja soveltaen (Diskreetti optimointi)
 • tunnistaa useita NP-täydellisiä verkko-ongelmia ja osaa selittää NP-täydellisyyden merkityksen (Algoritmien suunnittelu ja analyysi)

 

22.01.2015 - 19:23 Patrik Floréen
01.03.2011 - 14:22 Patrik Floréen