581325 Ohjelmoinnin perusteet (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Algoritmit ja ohjausrakenteet • Ei esitietoja
(peruskoulun matematiikka)
• Tuntee ja osaa selittää ohjelmointikielen, kääntämisen ja tulkitsemisen idean.
• Osaa selittää sijoitusoperaation merkityksen ja algoritmin suorituksen etenemisen ajassa.
• Osaa simuloida yksinkertaisia algoritmeja.
• Osaa laatia yksinkertaisia algoritmeja.
• Osaa selittää käsitteen "algoritmin tila".
• Tajuaa miten loogiset lausekkeet ovat väittämiä algoritmin tilasta.
• Taitaa peruskontrollirakenteiden käytön.
• Oivaltaa syöttötietoja kyselevän ja tulostietoja kirjoittavan ohjelman idean ja osaa toteuttaa tällaisia.
• Tuntee taulukosta etsimisen idean ja osaa ohjelmoida peräkkäishaun, binäärihaun ja jonkin tavan järjestää taulukon alkiot.
• Ymmärtää miksi peräkkäishaku on lineaarinen operaatio, binäärihaku logaritminen ja järjestäminen neliöinen.
• Osaa laatia logiikaltaan ja ulkoasultaan tyylikkäitä ohjelmia.
Muuttujat ja tyypit • Algoritmin idea • Oivaltaa muuttujan tyypin ja arvon idean.

• Osaa käyttää muuttujia ja kirjoittaa lausekkeita, joiden tyyppi on int, double, boolean ja String.
• Tuntee alkeistyypin ja viittaustyypin eron.
• Tuntee sijoitusyhteensopivuuden merkityksen ohjelmoinnissa.
käyttäytymisen

• Tajuaa muodollisten parametrien ja paikallisten muuttujien käyttäytymisen

• Osaa käyttää luokkia muuttujien tyyppeinä.
• Osaa indeksoiden viitata dynaamisesti taulukkomuuttujan komponentteihin.

• Tuntee hieman tyypityksen historiaa ja osaa arvioida erilaisten ratkaisujen seurauksia.
Aliohjelmat • Algoritmin idea • Oivaltaa algoritmin nimeämisen ja kutsumisen periaatteen. • Osaa määritellä ja kutsua aliohjelmia, Javan metodeita.
• Osaa selittää ja käyttää muodollisia ja todellisia parametreja.
• Tuntee millä tavoin metodi arvoparametrivälityksestä
huolimatta voi muuttaa parametrin arvoa, mikäli parametrin tyyppi (luokka) sen sallii.
• Tuntee metodien kuormittamisen tekniikan ja osaa myös käytännössä laatia kuormitettuja metodeita ja konstruktoreita.
• Tietää, että Javan arvoparametrivälitys on vain yksi vaihtoehto parametrivälitykselle: on olemassa esimerkiksi kieliä, joissa käytetään viiteparametreja.
• Tuntee nimettyjen aliohjelmien historiaa.
Luokat, oliot ja
kapselointi
• Muuttujat, algoritmit, metodit, parametrivälitys • Hahmottaa luokkamäärittelyn olion piirustuksina, joista voidaan luoda erillisiä olioita. • Osaa määritellä yksityisiä ilmentymämuuttujia ja ohjelmoida aksessoreita.
• Tuntee kapseloinnin tekniikan ja osaa sitä myös ohjelmoinnissa soveltaa.
• Tuntee käsitteen "olion tila".
• Tietää millainen elinkaari olioilla on ja miten se eroaa metodin paikallisten muuttujien elinkaaresta.
• Osaa välittää olioita parametreina.
• Tuntee automaattisen roskienkeruun merkityksen.
• Ymmärtää kapseloinnin tärkeyden ohjelmistotuotannossa ja ohjelman oikeellisuuteen pyrittäessä.
• Ymmärtää mitä seurauksia automaattisella roskienkeruulla on Java-kielen sovellettavuuteen ja mihin Java tästä syystä
on hyvä, mihin kerta kaikkiaan sopimaton.
22.09.2011 - 10:28 Arto Wikla
17.08.2011 - 19:47 Matti Luukkainen