582104 Ohjelmistojen mallintaminen (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
 • Ohjelmistojen mallinnuksen perusteet
 
 • Osaa selittää mallinnuksen perustavoitteet ja käyttötarpeet (suunnittelu, dokumentointi, kommunikaatio)
 • Osaa selittää ja antaa esimerkin eri mallityypeistä: rakenteelliset mallit (luokkakaavio), toiminnalliset- / käyttäytymismallit (esim. sekvenssikaavio)
 • Osaa valita perustellen sopivan mallinnustavan ongelmakentän ja tehtävänannon mukaan.
 • Osaa käyttää yksinkertaista mallinnusnotaatiota, jotka edustavat eri mallinnustyyppejä.
 • Osaa muotoilla järjestelmästä joukon malleja, jotka kuvaavat järjestelmää eri abstraktiotasoilla ja eri näkökulmista.
 • Pystyy analysoimaan, milloin malli kuvaa luotettavasti järjestelmän toimintaa.
 • Osaa kuvailla malliperustaisen ohjelmistokehityksen periaatteet.
 • Osaa selittää mallien ja metamallien välisen yhteyden.
 • Ohjelmistojen elinkaari ja ohjelmistotuotannon perusteet
 • Hallitsee perustiedot olio-ohjelmoinnista (Ohjelmoinnin perusteet)
 • Osaa selittää hyvän ohjelmistosuunnittelun perusperiaatteet
 • Osaa kuvailla ohjelmiston elinkaaren päävaiheet ja selittää mitä eri vaiheissa tapahtuu.
 • Osaa selittää vaatimusanalyysin merkityksen sidosryhmien ja palvelutarpeiden kartoituksessa.
 • Osaa kuvailla vaatimusanalyysin pääperiaatteet
 • Toiminnalliset ja eitoiminnalliset vaatimukset
 • Vaatimusten priorisointi
 • Vaatimusten ristiriidattomuus
 • Pystyy soveltamaan vaatimusanalyysimenetelmiä pienen tietojärjestelmän vaatimusanalyysissä.
 • Osaa soveltaa vaatimusten dokumentoinnin perusteita vaatimusmäärittelyn muotoiluun.
 • Pystyy kuvailemaan erilaisten mallien ja mallityyppien roolin, käyttötarpeet ja -kohteet ohjelmiston elinkaaren eri vaiheissa.
 • Osaa selittää ohjelmistoartefaktien (mallit, lähdekoodi, toteutus) vastaavuudet läpi koko elinkaaren: vaatimuksista suunnitteluun ja edelleen toteutukseen.

 

 • Mallinnus- ja kuvausmenetelmät
  ohjelmistoprosessin eri
  vaiheissa
 • Hallitsee perustiedot olio-ohjelmoinnista (Ohjelmoinnin perusteet)
 • Osaa selittää tärkeimmät UML-kaaviotekniikat ja näiden käyttötarkoituksen.
 • Osaa luokitella tärkeimmät UML-kaaviotekniikat mallityyppeihin.
 • Osaa tulkita yksinkertaisia ohjelmistomalleja
 • Osaa käyttää käyttötapauskaavioita vaatimusanalyysin tukena.
 • Pystyy kuvaamaan luokka- ja sekvenssikaavion avulla yksinkertaisen ohjelmiston suunnitteluratkaisuja.
 • Osaa soveltaa oliosuunnittelun periaatteita yksityiskohtaisten luokka- ja sekvenssikaavioiden teossa.
 • Tunteen mutkikkaampia suunnitteluratkaisuja, kuten yksinkertaisia suunnittelumalleja.
 • Käyttää vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja työvälineitä ohjelmointiprojektissa.
22.09.2011 - 15:48 Marina Kurtén
10.03.2011 - 14:45 Matti Luukkainen