Kandidaatintutkielma

582204
6
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2012 kevät 16.01-06.02. 3-4 Suomi Jaakko Kurhila

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 D122 Jaakko Kurhila 16.01.2012-06.02.2012

Ensimmäinen luento (16.1.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Information for international students

 Not available for international students.

Yleistä

Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen. Esityksen laatimisessä on oleellista lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito.

Kurssista sisältää aina LuK-tutkintoon sisältyvät neljä pakollista suoritusta: LuK-tutkinnon pääaineopintoihin kuuluvat opintojaksot 582204 Kandidaatintutkielma (6 op) ja 50036 Kypsyysnäyte (0 op) sekä LuK-tutkinnon muihin opintoihin kuuluvat opintojaksot 582505 Äidinkielinen viestintä (3 op) ja 582506 Tutkimustiedonhaku (1 op).

RYHMÄJAKO (lopullinen; 16.1.2011 klo 13:37)

Kurssin suorittaminen

Ensimmäiseen luentoon ja ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista. Ryhmät kokoontuvat lukukauden aikana lähes joka viikko. Suurin osa työskentelystä tapahtuu kirjallisuutta hakemalla ja siihen perehtymällä sekä kirjoitelmia työstämällä, omatoimisesti mutta ohjaajan neuvoja kuunnellen. 

  • Referaatti tai essee. Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen, jolloin viittauskäytenteiden harjoittelu, lähdeluettelon muoto ym. tieteellisen kommunikoinnin konventiot selviävät heti aluksi. Referaatti tai essee on yleensä 2-4 sivun mittainen.
  • Aine. Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
  • Esitelmä. Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota paitsi suullisen esityksen muotoon myös aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten. Esityksen kesto on 20-25 minuuttia.
  • Kypsyysnäyte. Tyypillisesti aineen johdantoluku, noin puolentoista sivun mittainen suorasanainen, kappaleiksi jäsennetty teksti, jossa kieliasuun ja kerronnan etenemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kypsyysnäytteen tarkastaa asiasisällön osalta ohjaaja ja kielen osalta ammattimainen kielentarkastaja.
  • Tutkielma. Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvään ja monipuoliseen ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn, sisällön kokoonpanoon ja lähteiden käyttöön. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi, niin että referaattiartikkeli toimii joko aineen tai tutkielman yhtenä lähteenä ja aineen ja tutkielman aiheeet ovat lähellä toisiaan (toisen aihe voi esimerkiksi olla toisen aihetta laajempi tai suppeampi). Referaatin sijaan joissakin ryhmissä käytetään esseetä, jossa lähteen on jo useampi kuin yksi referoitava artikkeli.

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti tai essee kaksi-neljä viikkoa, aine noin viisi viikkoa ja tutkielma kuusi viikkoa. Tutkielmakin tulee saada valmiiksi kurssin aikana.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssin luentomateriaali noudattelee kirjaa:
Erityisen suositeltava yleinen tieteellisen kirjoittamisen resurssi:
TKTL:n käytänteet selviävät näistä:
Muita mahdollisia oppaita: