Kandidaatintutkielma (kevät 2013)

582204
6
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2013 kevät 14.01-26.04. 3-4 Suomi Jaakko Kurhila

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 D122 Jaakko Kurhila 14.01.2013-14.01.2013

Luento (14.1.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Information for international students

Not available for exchange students.

Yleistä

Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen. Esityksen laatimisessä on oleellista lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito.

Kurssista sisältää aina LuK-tutkintoon sisältyvät neljä pakollista suoritusta: LuK-tutkinnon pääaineopintoihin kuuluvat opintojaksot 582204 Kandidaatintutkielma (6 op) ja 50036 Kypsyysnäyte (0 op) sekä LuK-tutkinnon muihin opintoihin kuuluvat opintojaksot 582505 Äidinkielinen viestintä (3 op) ja 582506 Tutkimustiedonhaku (1 op).

RYHMÄJAKO (lopullinen, 14.1.2013)

Kurssin suorittaminen

LUENTOKALVOT (1. luento, PDF)

Ensimmäiseen luentoon ja ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista. Ryhmät kokoontuvat lukukauden aikana lähes joka viikko. Suurin osa työskentelystä tapahtuu kirjallisuutta hakemalla ja siihen perehtymällä sekä kirjoitelmia työstämällä, omatoimisesti mutta ohjaajan neuvoja kuunnellen.

Kurssin olennaisin tuotos on LuK-tutkielma. Kaikki muut vaiheet ovat vain sitä tukevia välietappeja:

  • Referaatti tai essee. Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen, jolloin viittauskäytenteiden harjoittelu, lähdeluettelon muoto ym. tieteellisen kommunikoinnin konventiot selviävät heti aluksi. Referaatti tai essee on yleensä 2-4 sivun mittainen.
  • Aine. Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
  • Esitelmä. Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota paitsi suullisen esityksen muotoon myös aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten. Esityksen kesto on 20-25 minuuttia.
  • Kypsyysnäyte. Tyypillisesti aineen johdantoluku, noin puolentoista sivun mittainen suorasanainen, kappaleiksi jäsennetty teksti, jossa kieliasuun ja kerronnan etenemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kypsyysnäytteen tarkastaa asiasisällön osalta ohjaaja ja kielen osalta ammattimainen kielentarkastaja.
  • LuK-tutkielma. Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvään ja monipuoliseen ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn, sisällön kokoonpanoon ja lähteiden käyttöön. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi, niin että referaattiartikkeli toimii joko aineen tai tutkielman yhtenä lähteenä ja aineen ja tutkielman aiheeet ovat lähellä toisiaan (toisen aihe voi esimerkiksi olla toisen aihetta laajempi tai suppeampi). Referaatin sijaan joissakin ryhmissä käytetään esseetä, jossa lähteen on jo useampi kuin yksi referoitava artikkeli.

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti tai essee kaksi-neljä viikkoa, aine noin viisi viikkoa ja tutkielma kuusi viikkoa. Tutkielmakin tulee saada valmiiksi kurssin aikana.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssin luentomateriaali noudattelee kirjaa:
Erityisen suositeltava yleinen tieteellisen kirjoittamisen resurssi:
TKTL:n käytänteet selviävät näistä:
  • Matti Mäkelä: Kirjoitelman laatiminen. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 1999.
  • Hannu Erkiö, Jaakko Kurhila, Lea Kutvonen, Matti Nykänen, Matti Mäkelä ja Inkeri Verkamo: Ohjeita opinnäytetyön rakenteesta ja ulkoasusta. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2008.
  • Pirjo Moen: Hjälpmedel för kursen Att skriva vetenskaplig text. Helsingfors universitet. Institutionen för datavetenskap (2010).
  • HUOM! Luokitustapa on muuttunut 1.1.2013: Nyt laitoksen opinnäytteissä käytetään ACM Computing Classification System 2012 -versiota:  valitse 1-3 käsitettä listasta siten, että ne kuvaavat työsi aluetta mahdollisimman tarkasti. Valitsemalla (klikkaamalla) käsitettä ACM:n CCS-puusta siitä generoituu tiivistelmään tuleva pari, esimerkiksi "Information systems --> Data encryption". Jos käsitteen relevanssi on tutkielmassasi korkea, se lihavoidaan; jos keskimääräinen, se kursivoidaan; ja jos matala, tekstityyppinä on normaali teksti.  
Muita mahdollisia oppaita: