Kandidaatintutkielma (kevät 2015)

582204
6
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 kevät 12.01-02.06. 3-4 Suomi Lea Kutvonen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 D122 Lea Kutvonen 12.01.2015-12.01.2015
Ma 12-14 D122 Lea Kutvonen 19.01.2015-19.01.2015

Luento (12.1.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia! Kurssin vastuuhenkilö on 2.2. alkaen Lea Kutvonen!

Information for international students

Kurssin vastuuhenkilö tammikuun 2015 loppuun Jaakko Kurhila.

Not available for exchange students or international MSc students. Similar contents for international students available at  Scientific Writing for MSc in Computer Science

NEWS:

From spring 2015, all groups have provided the results and the grades will be updated to oodi asap. For those students who have not yet completed your thesis, or who have their thesis still under evaluation will temporarily have a mark for failure. That will be corrected individually as those processes are completed. The primary source of grading information and feedback is your advisor. A mark on failed when you have submitted something for evalution just means that the information has not reached me yet.

Please fill in the form for course feedback. The feedback is used for advisor education, potential changes on the course arrangements, and materials update. The form is open all of June.

 

 

Yleistä

 

Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen. Esityksen laatimisessä on oleellista lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito.

Kurssista sisältää aina LuK-tutkintoon sisältyvät neljä pakollista suoritusta: LuK-tutkinnon pääaineopintoihin kuuluvat opintojaksot 582204 Kandidaatintutkielma (6 op) ja 50036 Kypsyysnäyte (0 op) sekä LuK-tutkinnon muihin opintoihin kuuluvat opintojaksot 582505 Äidinkielinen viestintä (3 op) ja 582506 Tutkimustiedonhaku (1 op).


ALUSTAVA RYHMÄJAKO (intranetissä; Jaakko Kurhila)


1. luennon kalvot: PDF (12.1.) D122 Jaakko Kurhila

2. luento: Tutkimustiedonhaku (19.1.) D122 Jaakko Kurhila

3. luento: Suullinen esittäminen, kalvot PDF  (26.1.) D122 Jaakko Kurhila

Kurssin suorittaminen

Ensimmäiseen luentoon ja ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista. Ryhmät kokoontuvat lukukauden aikana lähes joka viikko. Suurin osa työskentelystä tapahtuu kirjallisuutta hakemalla ja siihen perehtymällä sekä kirjoitelmia työstämällä, omatoimisesti mutta ohjaajan neuvoja kuunnellen.

Kurssin olennaisin tuotos on LuK-tutkielma. Kaikki muut vaiheet ovat vain sitä tukevia välietappeja:

  • Referaatti tai essee. Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen, jolloin viittauskäytenteiden harjoittelu, lähdeluettelon muoto ym. tieteellisen kommunikoinnin konventiot selviävät heti aluksi. Referaatti tai essee on yleensä 2-4 sivun mittainen.
  • "Aine". Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä. Se voi olla myös tutkielmasuunnitelma, tai osa tutkielmaa.
  • Suullinen esitelmä. Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota paitsi suullisen esityksen muotoon myös aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten. Esityksen kesto on 20-25 minuuttia.
  • Kypsyysnäyte. Noin puolentoista sivun mittainen näkemyksellinen essee omasta aiheesta. Essee tehdään kokonaan itsenäisesti ilman ohjaajan palautetta. Kieliasuun ja kerronnan etenemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kypsyysnäytteen tarkastaa ammattimainen kielentarkastaja.
  • LuK-tutkielma. Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvään ja monipuoliseen ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn, sisällön kokoonpanoon ja lähteiden käyttöön. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi, niin että referaattiartikkeli toimii joko aineen tai tutkielman yhtenä lähteenä ja aineen ja tutkielman aiheeet ovat lähellä toisiaan (toisen aihe voi esimerkiksi olla toisen aihetta laajempi tai suppeampi). Referaatin sijaan joissakin ryhmissä käytetään esseetä, jossa lähteen on jo useampi kuin yksi referoitava artikkeli.

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti tai essee kaksi-neljä viikkoa, aine noin viisi viikkoa ja tutkielma kuusi viikkoa. Tutkielmakin tulee saada valmiiksi kurssin aikana.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssin luentomateriaali noudattelee kirjaa:
Suositeltava yleinen tieteellisen kirjoittamisen resurssi:
TKTL:n käytänteet selviävät näistä:
  • Hannu Erkiö, Jaakko Kurhila, Lea Kutvonen, Matti Nykänen, Matti Mäkelä ja Inkeri Verkamo: Ohjeita opinnäytetyön rakenteesta ja ulkoasusta. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2008.
  • Pirjo Moen: Hjälpmedel för kursen Att skriva vetenskaplig text. Helsingfors universitet. Institutionen för datavetenskap (2010).
  • Nykyään laitoksen opinnäytteissä käytetään ACM Computing Classification System 2012 -versiota:  valitse 1-3 käsitettä listasta siten, että ne kuvaavat työsi aluetta mahdollisimman tarkasti. Valitsemalla (klikkaamalla) käsitettä ACM:n CCS-puusta siitä generoituu tiivistelmään tuleva pari, esimerkiksi "Information systems --> Data encryption". Jos käsitteen relevanssi on tutkielmassasi korkea, se lihavoidaan; jos keskimääräinen, sekursivoidaan; ja jos matala, tekstityyppinä on normaali teksti.