582206 Laskennan mallit (ohtk 25.8.2011)

 • Pääteemat
Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Tietojenkäsittelyteorian perusteet
 • joukko-opin ja logiikan alkeet (Johd.diskr. matem.)
 • todistamisen perustekniikat (Johd. diskr. matem.)
 • perustelee yksinkertaisen algoritmin oikean toiminnan invariantin avulla (Tietorakenteet)

 

 • kuvaa algoritmisen ongelman käyttäen täsmällisesti luonnollista kieltä ja yksinkertaista matemaattista formalismia; lukee ja tulkitsee tällaisia kuvauksia
 • muodostaa yksinkertaisia päättelyketjuja kurssilla määriteltävien käsitteiden pohjalta

 

 • selittää omin sanoin perusoppikirjatasoista tietojenkäsittelyteoreettista tekstiä konstruktioiden yksityiskohdat ja todistukset mukaanlukien
 • muodostaa päteviä, rakenteeltaan johdonmukaisia ratkaisuja yksinkertaisiin todistustehtäviin kurssilla esitettyjen käsitteiden pohjalta
 • lukemalla tietojenkäsittelyteoreettisen artikkelin muodostaa yleiskuvan sen ongelmanasettelusta ja tuloksista
 • muodostaa täsmällisiä, ei-triviaaleja argumentteja algoritmin toiminnasta
Automaatit ja kieliopit
 • joukko-opin alkeet (Johd. diskr. matem.)
 • verkkojen perusmääritelmät (Johd. diskr. matem.)
 • käyttää pinoa, jonoa, listaa ja puurakenteita osana normaalia ohjelmointia (Tietorakenteet)
 • soveltaa verkon läpikäyntejä, polunetsintää ja virittäviä puita erilaisten verkko-ongelmien ratkaisemiseksi (Tietorakenteet)
 • muodostaa automaatteja ja kielioppeja yksinkertaisille formaaleille kielille sanallisen tai matemaattisen kuvauksen pohjalta; kääntäen kuvailee automaattia tai kielioppia vastaavan kielen
 • soveltaa tunnettuja muunnosalgoritmeja automaatin saamiseksi kieliopista ja kääntäen
 • toteaa kielen ei-säännöllisyyden tunnetuilla menetelmillä
 • soveltaa kieliluokkien sulkeumaominaisuuksia ja muita perusominaisuuksia ja esittää niiden taustalla olevat konstruktiot
 • käyttää äärellisiä automaatteja, kielioppeja ja niihin perustuvia työkaluja ohjelmointitehtävien ratkaisemiseen
 • käyttää tila-automaatteja esim. hajautetun laskennan mallintamiseen
Ratkeavuus ja vaativuus kuten edellä
 • selittää Churchin-Turingin teesin ja sen keskeiset perustelut ja seuraukset
 • tunnistaa joitain keskeisiä ratkeamattomia ongelmia ja selittää niiden ratkeamattomuuden merkityksen käytännön ohjelmoinnille
 • todistaa ratkeavuuteen liittyviä perustuloksia
 • tunnistaa perusesimerkkejä polynomisesta ja eksponentiaalisesta aikavaativuudesta ja NP-täydellisyydestä; selittää näiden seikkojen merkityksen hyvin karkealla tasolla
 • tarkastelee formaalin päättelyn ratkeavuutta (Matem. logiikka)
 • tunnistaa useita erilaisia NP-täydellisiä ongelmia
 • ratkaisee NP-täydellisiä ongelmia heuristisilla ja approksimaatioalgoritmeilla
28.08.2011 - 18:18 Jyrki Kivinen
01.03.2011 - 04:39 Jyrki Kivinen