582417 Distributed Systems (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Hajautuksen tavoitteet ja ongelmat
 • Käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne:
  • peruskäsitteistö
  • keskeiset kj- ja tl-palvelut
 • Etäkommunikointi (RPC, RMI), sanomanvälitys
 • (RiO, TilPe, KJ)
 • Osaa tapauskuvauksien perusteella esitellä hajau­tuksen perusteita, tavoittei­ta ja ongelmia.
 • Osaa esimerkein kuvata käsitteet tuntumatto­muus, hetero­geeni­syys, avoimuus, skaalau­tuvuus ja johdon­mukaisuus.
 • Osaa perustellen määritellä käsitteen ”hajautettu järjestelmä”.
 • Osaa perustellen kuvata rinnakkai­suu­den, osi­tuksen ja toisintamisen vaikutuksia palvelun saata­vuuteen, luotettavuu­teen, suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen.
 • Osaa kvalitatiivisella tasolla arvioida sovelluksen hajautta­misen hyötyjä ja haittoja.
 • Osaa perustella hajautetun ajan, rinnak­kai­suuden ja epä­determi­nistisyyden merkityksen.
 • Osaa evaluoida erilaisien hajautus­ratkaisujen suoritus­kykyä ja skaa­lau­­tu­­vuutta käyttäen työkuorma- ja jono­malleja.
 • Osaa evaluoida erilais­ten ratkaisujen luotettavuutta ja vikasietoi­suutta.
 • Tuntee turvallisuuteen liittyvät uhat.
Hajautetun järjestelmän rakenne KJ ja TilPe
 • Osaa luonnehtia verkkojärjes-telmien, hajautettujen käyttö­järjes­telmien ja väliohjelmistojen yhteiset tavoitteet ja erottavat ominaisuudet.
 • Osaa kuvata vertikaalisen hajautuksen
 • Osaa kuvata hajautuk­sel­le keskeiset laitteistoarkkitehtuurit, kj- ja väliohjelmistotason ohjelmisto­arkkitehtuurit sekä sovellustason arkkitehtuurimallit.
 • Osaa perustella eri ratkaisujen riippuvuudet toisistaan ja niiden vaikutukset sovellus­tasolle
Osaa arvioida eri ratkaisuilla saatavia hyötyjä ja kustannustekijöitä erilaisten työkuormien tapauksissa. 

Järjestelmän ja kommuni­koinnin koor­di­nointi.

Hajautettu päätöksenteko

 • Sanomanvälityspalvelun periaatteet, epäluotettavuus ja epätäsmällisyys (RiO, TilPe)
 • IPC toteutusperiaatteet (KJ)
 • Transaktion käsite
 • Osaa selittää kellojen tahdistuksen, loogisten skalaari- ja vektorikellojen tarpeen ja toiminta-algoritmit.
 • Osaa kuvata peruskäsitteet ja ainakin yhden algoritmin jokaisesta seuraavasta aiheesta:       
  • monilähetys ja sen toteutus       
  • globaali tilanmäärittely       
  • hajautettu päätöksenteko, poissulkeminen ja valinta        transaktion käsittely
 • Osaa selittää sarjallistuvuuden ja sen toteutuksen lukkoja käyttäen. 
 • Osaa toteuttaa algoritmina tapahtumien totaali- ja kausaali­järjestyk-sen, hajautetun tilannekuvan ottami­sen, poissulkemisen ja päätöksenteon.
 • Osaa perustella algoritmien toimivuu­den ja toimivuus­edellytykset, sekä evaluoida algoritmien tehok­kuut­ta erilaisissa ympäristöissä.
 • Osaa kuvata hajautetun transaktion toiminnan sekä sarjallistuvuuden toteuttamisen lukkoja ja aikaleimoja käyttäen.
 • Tuntee alan uudemman kirjalli­suuden.
 • Pystyy käyttämään formaaleja menetelmiä aihepiirin algoritmien oikeellisuuden osoittamiseen.
 • Tuntee kehittyneempiä menetelmiä transaktioiden sarjallistamisen toteutukseen hajautetussa ympäris­tössä.
Toisintojen hallinta Internetin DNS- ja www-palvelujen rakenteelli­set perusratkaisut.  (TilPe)
 • Tietää, miksi objekteja toisinnetaan ja miten toisinnettuja objek­te­ja toteute­taan.
 • Osaa selittää, miten johdonmukai­suus­ongelmat synty­vät, kuvata datakeskisten ja käyttäjäkeskisten mallien erot ja valita käyttötarpeeseen soveltu­van mallin.
 • Osaa kuvata toisintojen ja niiden päivitysten tärkeim­mät toteutus­tavat.
 • Tietää epideemiset ja enemmistö­päivitys­perustaiset mene­telmät.
 • Osaa kuvata eri johdonmukaisuus­mallien käsitteellisesti oleelliset piirteet.
 • Osaa valita käyttö­tarkoi­tuk­seen sopi­van johdon­mukai­s­­uus­mallin ja osaa soveltaa mallia tarkoituksen­mukai­sel­la tavalla.
 • Osaa kuvata sekä epideemisen tiedon­väli­tykseen että enemmistö­äänestyk­seen perustuvaa toisinto­jen käyttöä.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa toisin­tojen hallinnan perusratkaisun kiin­teässä verkossa.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa sekä epideemiseen tiedon­välitykseen että enemmistö­äänestyk­seen perustu­van toisintojen käytön.
 • Tuntee alan uudemman kirjalli­suu­den.  
Vikasietoisuu­den menetel­mät  Tiedontalletuksen ja tieto­liikenteen pariteetti­pohjaiset ja toistoon perustu­vat virheen havaitsemis- ja korjaamis­mene­telmät.  (TiTo + TilPe)
 • Osaa kuvata vika- ja häiriömallit, selittää niiden erot ja niiden käyttö­tarpeet ja kuvata keskeiset vikasietoisuu­den toteutus­menetelmät.
 • Osaa selittää, miten epäluotettavien osa­puolten välillä voidaan saavuttaa yhteis­ymmärrys.
 • Osaa kuvata, miten luotettava monilähetys voidaan toteu­ttaa dynaamisesti muuttuvassa ryhmässä.
 • Osaa selittää häiriöiden ja niiden käsittely­mene­­telmien keskinäiset riippuvuudet ja vuorovaikutukset.
 • Osaa perustella monilähetysalgoritmin toimivuuden.
 • Osaa perustella kaksivaiheisen sitoutu­mi­sen toimi­vuuden eri häiriö­tilanteissa
 • Tuntee erilaisia tapoja tehdä hajau­tettu varmistus­kopio ja osaa perus­tella kunkin tavan toimivuuden.
 • Tuntee kunkin kohdan osalta kirjallisuuden nykyisen tietämyksen yleistason.
 • Pystyy käyttämään todennäköisyys­laskentaa vika­sietoisuuden arvioin­tiin.
03.09.2012 - 14:04 Sini S Ruohomaa
17.05.2011 - 11:13 Jussi Kangasharju