582650 Informaatioteoreettinen mallintaminen (luonnos 11.3.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Informaatioteorian peruskäsitteet, koodaaminen todennäköisyyslaskennan perusasiat (TN johdantokurssi)
 • määrittelee entropian (marginaali-, ehdollisen, yhteis-), keskinäisinformaation.
 • annettuna yhteisjakauma, laskee em. suureet
 • ratkaisee yhden em. suureista annettuna muiden arvot (esim. keskinäisinformaation annettuna marginaali- ja yhteisentropiat)
 • määrittelee prefix-koodin ja dekoodattavan koodin
 
 • annettuna koodi, laskee odotusarvoisen koodinpituuden
 • soveltaa Kraft-McMillan -epäyhtälöä koodin olemassaolon päättelemiseen
 • selvittää onko koodi optimaalinen soveltaen Shannonin kohinatonta lähdekoodauslausetta

 

 • määrittelee entropian ei i.i.d.-tapauksessa
 • soveltaa edellä mainittuja käsitteitä jatkuva-arvoisiin muuttujiin (differentiaalientropia)
 • käyttää tyypillisia jonoja kohinattoman lähdekoodausteoreeman todistamiseen

 

Kompressiomenetelmät
 • tietorakenteiden perusteet (TiRa)
 • toteuttaa Shannon-Fano -koodin.
 • toteuttaa Huffman-koodin, mahdollisesti laskennallisesti ei-optimaalisella tavalla
 • toteuttaa aritmeettisen koodin tai adaptiivisen Huffman-koodin
 MDL-periaate
 •  suositeltu: tilastotieteen esitietoja (suurimman uskottavuuden estimaattori)
 
 • selittää Okkamin partaveitsen ja esittää esimerkkejä siitä
 • perustelee sanallisesti miksi ylisovittaminen on ongelma
 • yhdistää Okkamin partaveitsen ja MDL-periaatteen toisiinsa
 • määrittelee kaksiosaiseen koodiin ja sekajakaumaan perustuvat universaalikoodit
 • soveltaa MDL-periaatetta mallinvalintaan

 

 
 • soveltaa NML-universaalikoodia mallinvalintatehtävään
 • soveltaa MDL-periaatetta realistisessa mallinvalintaongelmassa (esim. Hutter prize
 Kolmogorov-kompleksisuus
 •  Turingin kone ja algoritmin käsite (Laskennan mallit)
 • selittää sanallisesti Kolmogorov-kompleksisuuden
 • todistaa yksinkertaisia ylärajoja Kolmogorov-kompleksisuudelle K(x) esittämällä x:n tuottavan ohjelman

 

 • selittää Kolmogorov-kompleksisuuden laskettavuuteen liittyvän paradoksin
 • todistaa tasaisesti jakautuneen merkkijonon Kolmogorov-kompleksisuuden odotusarvon alarajaksi merkkijonon pituuden

 

 
 • tuntee Kolmogorov-kompleksisuuden variantit (prefix, resurssirajoitettu, jne)
 • soveltaa normalisoitua kompressioetäisyyttä (NCD) ryvästykseen
16.03.2012 - 18:07 Jyrki Kivinen
11.03.2011 - 17:14 Teemu Roos