Kandidaatintutkielma (syksy 2014)

582204
6
No subprogramme
Intermediate studies
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Year Semester Date Period Language In charge
2014 autumn 01.09-12.12. 1-2 Finnish Jaakko Kurhila

Lectures

Time Room Lecturer Date
Mon 10-12 D122 Jaakko Kurhila 01.09.2014-01.09.2014
Mon 12-14 D122 Jaakko Kurhila 08.09.2014-08.09.2014
Mon 12-14 D123 Jaakko Kurhila 15.09.2014-22.09.2014
Mon 12-14 D122 Jaakko Kurhila 03.11.2014-03.11.2014

Ensimmäinen luento (1.9.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Kurssi on tarkoitettu VAIN pääaineopiskelijoille!

Information for international students

Not available for exchange students or international MSc students.

General

RYHMÄJAKO (vain intranetissä)

Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen. Esityksen laatimisessä on oleellista lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito.

Kurssista sisältää aina LuK-tutkintoon sisältyvät neljä pakollista suoritusta: LuK-tutkinnon pääaineopintoihin kuuluvat opintojaksot 582204 Kandidaatintutkielma (6 op) ja 50036 Kypsyysnäyte (0 op) sekä LuK-tutkinnon muihin opintoihin kuuluvat opintojaksot 582505 Äidinkielinen viestintä (3 op) ja 582506 Tutkimustiedonhaku (1 op).


1. luennon kalvot: PDF (1.9.) D122

2. luento: osallistujien tarpeiden mukaan: sujuva teksti, tieteellinen tyyli; lähteiden käyttö. (8.9.) D122

3. luento: osallistujien tarpeiden mukaan: ... (15.9.) D123

4. luento: kirjallisuuden hakeminen ja valikointi (tiedekirjaston edustajat, 22.9.) D123

5. luento: suullisesta esittämisestä (3.11.) D122

Completing the course

Ensimmäiseen luentoon ja ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista. Ryhmät kokoontuvat lukukauden aikana lähes joka viikko. Suurin osa työskentelystä tapahtuu kirjallisuutta hakemalla ja siihen perehtymällä sekä kirjoitelmia työstämällä, omatoimisesti mutta ohjaajan neuvoja kuunnellen.

  Sari A. Laakso 04.09. TO 9-12 A319, 16.10. TO 9-14 A319  
  Arto Wikla 01.09.-12.12. KE 12-16 A319  
  Teemu Kerola 01.09.-12.12. KE 14-16 A318  
  Timo Karvi 08.09.-12.12. TI 14-16 A318  
  Hanna Mäenpää 08.09.-12.12. MA 14-16 A318  
  Ella Peltonen sopimuksen mukaan
  Otto Waltari 01.09.-12.12. TI 9-11 A318  
  Jukka Toivanen 08.09. MA 14-16 A319  
  Markus Koskela 04.09. TO 14-16 A318, 08.09.-12.12. TO 12-14 A318  

Kurssin olennaisin tuotos on LuK-tutkielma. Kaikki muut vaiheet ovat vain sitä tukevia välietappeja:

  • Referaatti tai essee. Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen, jolloin viittauskäytenteiden harjoittelu, lähdeluettelon muoto ym. tieteellisen kommunikoinnin konventiot selviävät heti aluksi. Referaatti tai essee on yleensä 2-4 sivun mittainen.
  • "Aine". Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä. Se voi olla myös tutkielmasuunnitelma, tai osa tutkielmaa.
  • Suullinen esitelmä. Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota paitsi suullisen esityksen muotoon myös aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten. Esityksen kesto on 20-25 minuuttia.
  • Kypsyysnäyte. Tyypillisesti aineen johdantoluku, noin puolentoista sivun mittainen suorasanainen, kappaleiksi jäsennetty teksti, jossa kieliasuun ja kerronnan etenemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kypsyysnäytteen tarkastaa asiasisällön osalta ohjaaja ja kielen osalta ammattimainen kielentarkastaja.
  • LuK-tutkielma. Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvään ja monipuoliseen ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn, sisällön kokoonpanoon ja lähteiden käyttöön. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi, niin että referaattiartikkeli toimii joko aineen tai tutkielman yhtenä lähteenä ja aineen ja tutkielman aiheeet ovat lähellä toisiaan (toisen aihe voi esimerkiksi olla toisen aihetta laajempi tai suppeampi). Referaatin sijaan joissakin ryhmissä käytetään esseetä, jossa lähteen on jo useampi kuin yksi referoitava artikkeli.

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti tai essee kaksi-neljä viikkoa, aine noin viisi viikkoa ja tutkielma kuusi viikkoa. Tutkielmakin tulee saada valmiiksi kurssin aikana.

Literature and material

Kurssin luentomateriaali noudattelee kirjaa:
Erityisen suositeltava yleinen tieteellisen kirjoittamisen resurssi:
TKTL:n käytänteet selviävät näistä:
  • Hannu Erkiö, Jaakko Kurhila, Lea Kutvonen, Matti Nykänen, Matti Mäkelä ja Inkeri Verkamo: Ohjeita opinnäytetyön rakenteesta ja ulkoasusta. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2008.
  • Pirjo Moen: Hjälpmedel för kursen Att skriva vetenskaplig text. Helsingfors universitet. Institutionen för datavetenskap (2010).
  • HUOM! Luokitustapa on muuttunut 1.1.2013: Nykyään laitoksen opinnäytteissä käytetään ACM Computing Classification System 2012 -versiota:  valitse 1-3 käsitettä listasta siten, että ne kuvaavat työsi aluetta mahdollisimman tarkasti. Valitsemalla (klikkaamalla) käsitettä ACM:n CCS-puusta siitä generoituu tiivistelmään tuleva pari, esimerkiksi "Information systems --> Data encryption". Jos käsitteen relevanssi on tutkielmassasi korkea, se lihavoidaan; jos keskimääräinen, sekursivoidaan; ja jos matala, tekstityyppinä on normaali teksti.  
Muita mahdollisia oppaita: