Kandidaatintutkielma (syksy 2015)

582204
6
No subprogramme
Intermediate studies
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Year Semester Date Period Language In charge
2015 autumn 03.09-31.12. 1-2 Finnish Lea Kutvonen

Lectures

Time Room Lecturer Date
Mon 10-12 D122 Lea Kutvonen 31.08.2015-31.08.2015
Mon 12-14 D122 Lea Kutvonen 07.09.2015-05.10.2015

Ensimmäinen luento (MA 31.8. 10-12 D122) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Kurssi on tarkoitettu VAIN pääaineopiskelijoille! Kurssin esitietovaatimuksena on, että tietojenkäsittelytieteen pakolliset aineopintotasoiset kurssit ja harjoitustyöt on suoritettu sekä yhteensä noin 120 op tutkintoon sopivia opintoja on suoritettu kurssin alkaessa.

Kurssille voi ilmoittautua, jos listaa perusteluihinsa ne tenttipäivät, joina puutteet käy korjaamassa. Kurssin alkamista edeltävällä viikolla ehtojen täyttyminen _tarkistetaan_.

General

Uutiset

Ensimmäinen luento (MA 31.8. 10-12 D122) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia! Kurssi on tarkoitettu VAIN pääaineopiskelijoille! 

HUOM! Kurssin luennot alkavat ma 31.8 klo 10-12 (huom poikkeava aika lukukauden avajaisten vuoksi) ja jatkuvat 5-6 maanantaina klo 12-14 (sillä torstaille kaavailtua tapaamista ei sopivan salin puutteessa saatu järjestymään). Lisäksi tiedonhaun harjoitukset järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana, mahdollisesti kahteen ryhmään jakautuneena. 

HUOM2! Ottakaa mahdollisuuksien mukaan "luennoille" omat tabletti- tai laptop-tietokoneenne mukaan.

HUOM3! Ryhmäjakolistaa tarkennetaan parhaillaan, mm. ryhmien ensimmäisiä tapaamisaikoja kirjataan vkon 34 aikana.

 

Ilmoittautuminen
 
Kurssille ilmoittaudutaan jo edellisen lukukauden puolella (syksyn kurssille touko- ja kevään marraskuussa). Ilmoittautuminen tapahtuu ilmo-järjestelmän kautta kuten muillekin kursseille; ilmoittautumisen yhteydessä sinulta pyydetään tietoja kiinnostuksenkohteistasi. Jos sinulla on aihetoiveita, ne kannattaa kertoa jo ilmoittautumisvaiheessa. Tarkat ilmoittautumispäivämäärät löydät laitoksen Opiskelun kalentrista Opiskelu-sivulta.
 

Esitiedot ja sijoittaminen opintoihin

 
LuK-tutkielma on tarkoituksenmukaisinta tehdä oman LuK-tutkinnon viimeisellä täydellä lukukaudella ennen valmistumista. Nyrkkisääntö on, että esitietovaaimuksena pidetään sitä, että pääosa tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden aineopintotason pakollisista kursseista ja harjoitustöistä sekä yhteensä 120 op tutkintoon sopivia opintoja on suoritettuna ilmoittauduttaessa. 
 
Jos teet LuK-tutkielman yhtä aikaa Ohjelmistotuotantoprojektin kanssa, huolehti oma ajankäyttösi niin, ettei merkittäviä aikataulukonflikteja synny.
 

Completing the course

 
Tutkielman kirjoittamiseen on syytä varata viikoittain riittävä määrä aikaa koko lukukauden ajan. Suositusaikataulu on nähtävissä yllä Aikataulu-sivulla.
Lopullista tutkielmaa lähestytään vaiheittain:
 • aihepiiriin tutustutaan referaatin tai esseen kautta,
 • tutustutaan tieteellisiin julkaisufoorumeihin ja tieteelliseen kirjoittamistapaan, joka pohjautuu tutkimusprosessiin,
 • aihepiiri rajataan tutkimuskysymyksellä ja kuvataan sen kannalta keskeiset ratkaisut aineessa,
 • ryhmissä vaihdetaan vertaispalautetta aineista,
 • pidetään ryhmissä hyvin valmistellut suulliset esitelmät  ja käydään niiden alusamana syventävä keskustelu,
 • suoritetaan kypsyysnäyte, ja
 • viedään tutkielma loppuun syventämällä ainetta lisäämällä analyysiä, synteesiä, evaluointia ja kritiikkiä, tieteellisen tekstin olennaisiin kohtiin
Kurssin suorittamisesta saa seuraavat merkinnät opintorekisteriin:
 • Kandidaatintutkielma, 6op,
 • Äidinkielinen viestintä, 3 op,
 • Tutkimustiedonhaku, 1 op. ja
 • Kypsyysnäyte, 0 op.
Kurssisuorituksesta saatua arvosanaa ei voi myöhemmin enää korottaa, koska arvosana määräytyy LuK-tutkielman perusteella. Kertaalleen hyväksyttyjä tutkielmia ei voi uusia. Jos siis tarvitset välttämättä jonkin tietyn arvosanatason, niin sinun on tähdättävä sen saavuttamiseen heti tutkielmaprosessin alusta alkaen.
 
Kurssin kuluessa  tutkielman otsikointi, aiheen rajaus, tutkielman fokus ja oma työskentelytapa muuttuvat lähes kaikilla. Muutostarpeiden nouseminen esiin ei siten ole syy keskeyttää kurssia, vaan on merkki oman prosessin etenemisestä. Työn rajausratkaisut kannattaa tehdä ohjaajan kanssa neuvotellen; tieteellistä kirjoittamista opitaan kisällimenetelmin, palautteen kautta.
 
Kurssin suorituskieli
 
Kurssin kieli riippuu koulutaustastasi seuraavasti:
Tavallinen suomalainen ylioppilastutkinto:
Kirjoitat tämän kurssin harjoitukset samalla kielellä kuin äidinkielen ylioppilaskokeesikin, eli joko suomeksi tai ruotsiksi. Tutkintoosi kuuluu sekä äidinkielen että toisen kotimaisen kielen opintoja, ja tämä kurssi kattaa niistä äidinkielen osuuden. Tällainen tutkinto antaa suomalaiselta virkamieheltä vaaditun molempien kotimaisten kielten taidon.
Suomessa suoritettu International Baccalaureate (IB) -tutkinto:
Jos tutkintoosi kuuluu laajimman tason koe kummastakin kotimaisesta kielestä, niin saat itse valita, kumpi niistä on äidinkielesi ja kumpi toinen kotimainen kielesi. Sen jälkeen toimitaan kuten edellisessä kohdassa.
Jos tutkintoosi kuuluu laajimman tason koe vain yhdestä kotimaisesta kielestä, niin se katsotaan äidinkieleksesi. Silloin olet toisaalta vapautettu toisen kotimaisen kielen vaatimuksesta, mutta et toisaalta myöskään saa virkamieheltä vaadittua toisen kotimaisen kielen taitoa.
Ulkomailla suoritettu vastaavan tasoinen tutkinto (kuten ulkomailla suoritettu IB tai saksalainen reifeprüfung):
Saat itse valita kieleksesi suomen, ruotsin tai englannin. Ilmoita valinnastasi jo ilmoittautuessasi kurssille. Et saa virkamieheltä vaadittua kummankaan kielen taitoa.
Suomalainen peruskoulu mutta ei ylioppilastutkintoa:
Kuten suomalainen ylioppilastutkinto yllä, mutta äidinkieli ja toinen kotimainen kieli katsotaankin peruskoulun päästötodistuksesta.
Muissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön jo ilmoittautuessasi kurssille. Ota mukaasi (epäviralliset) jäljennökset tutkintotodistuksistasi.
Kurssin luennot pidetään suomeksi. Pienryhmäohjausta annetaan niillä kielillä, joilla kurssin harjoituksia kirjoitetaan.
 
 

Kurssin aikataulusta

Kurssin "luentoaikoina" maanantaisin työskennellään konkreettisien esimerkkien parissa koko kurssin osallistujajoukon kanssa. Ensimmäinen tapaaminen on 31.8. 2015. Yhteisistä tapaamisista on merkittävää hyötyä ohjausryhmässä tehtävän tutkielman laadulle ja menestymiselle maisteritason opinnoissa. 

Ohjausryhmien osalta tapaamisrytmin ryhmän yhteisille tapaamisille ja henkilökohtaisille ohjaustapaamisille sovittavat ryhmien ohjaajat. Ensimmäisten ryhmätapaamisten ajat ilmoitetaan tällä sivulla ennen kurssin alkua. Ensimmäiset ryhmätapaamiset ovat todennäköisesti ensimmäisellä opetusviikolla. Yllä Aikataulu-lehdellä on kuvattu suositusaikataulu.

Ryhmissä suoritettavat harjoitteet

 

Kurssilaiset jaetaan opiskelijoiden kiinnostusten mukaan noin 6 hengen työryhmiin. Jokaisen opiskelijan edellytetään  jatkavan omaa työtään itsenäisesti myös silloin, kun ryhmätoimintaa ei ole, erityisesti myös periodien välisellä viikolla.

Ensimmäiseen ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista!

Ryhmissä jokainen tekee useita kirjoitusharjoituksia sekä pitää suullisen esitelmän:

REFERAATTI tai ESSEE
Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen. Referaatti on noin 2-4 sivun mittainen.
AINE tai TUTKIELMASUUNNITELMA
Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
ESITELMÄ
Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten sekä suullisen esityksen muotoon. Esityksen mitta on 20-25 minuuttia. Esityksen tukena käytetään useimmiten kalvoja annettujen ohjeiden mukaisesti.
TUTKIELMA
Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvempään ja monipuolisempaan ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn ja sisällön kokoonpanotapaan. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi: yleiskatsaus, tarkempi fokusointi osa-alueeseen, käsittelyn monipuolistaminen varsinaiseksi tutkielmaksi. 

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti 3 viikkoa, aine 5 viikkoa ja tutkielma 6 viikkoa. Tutkielmakin saadaan valmiiksi kurssin aikana. Harjoitusten ja tutkielman tulee noudattaa muodoiltaan annettuja ohjeita (ks. alempana tällä sivulla).

 

Ryhmäjako

Kaikki ryhmäjakolistassa mukana olevat henkilöt pääsevät kurssille, riippumatta nimien perässä mahdollisesti vielä olevista merkinnöistä. Vahvistakaa kuitenkin osallistumisenne ryhmän ohjaajalle, ellette tehneet sitä ensimmäisen luennon yhteydessä.

Kurssin ryhmäjako   ja ryhmien ensitaapaamiset ohjaajan kanssa on katseltavissa mutta voi vielä hieman muuttua.  Listalla kunkin ilmoittautuneen toiveet on tulkittu ennen kaikkea ilmoitettujen kiinnostuksenkohteiden ja ohjaajan profiilin yhteensopivuuden mukaan. Esitieto-karsintaa tehdään edelleen: yksi * tarkoittanee kurssille pääsyä, useamman *-merkin kohdalla tilanne on vielä auki. Opetusohjelmassa on ilmoitettu ryhmien osalta lukukauden mittaiset säännölliset luokkavaraukset, joten tässä vaiheessa kannattaa vilkaista myös tuota listaa. Huom: ryhmien numerointi ei ole olennainen, vaan ryhmien tunnisteina käytetään ohjaajan nimeä.

Kurssille voi jälki-ilmoittautua ottamalla yhteyttä suoraan kurssin vastuuhenkilöön. Jälki-ilmoittautumiset on syytä hoitaa mieluiten kesäkuussa, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen opetuksen alkua, jotta ohjausta voidaan käytännössä järjestää. Jälki-ilmoittautuminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa paikkaa kurssilla. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa kysyä kurssikelpoisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista suoraan.

 

Kurssin yhteiset tapaamiset

PÄIVÄT JA RYHMITTELY NEUVOTELTAVINA!

 • (vko 36) 31.8. klo 10-12 salissa D122 Tervetuloa tutkijoiden yhteisöön
  • Tiede, tutkimus, tieteellinen julkaiseminen
  • Kandidaatintutkielman (ja kurssin) rooliAjattelun tasot (Bloom)
  • Kurssin suoritukseen kuuluvat osat: katsaus (essee, referaatti), aine, tutkielma, esitelmä, kypsyysnäyte
  • Kurssin ja tutkielmien arvostelusta
  • Järjestäytymiseen liittyvät asiat
  • Tehtäväksi: kyselyt kirjoittamisen asenteista, testi tieteellisten julkaisujen tunnistamisesta
 • (vko 37) 7.9 klo 12-14 salissa D122 Tutkimusjulkaisun tiedostava lukeminen
  • Tieteellisen artikkelin lukeminen -harjoitus
  • Tieteellisten julkaisujen lajit ja bibliografiset tiedot
  • Prosessikirjoitusharjoitus, kuutiointi - ellei ehditä, siirtyy vkolle 39
 • (vko 38) Tieteellisen tiedon haku
  • 14.9 alkava viikko (jaettuna 2-3 ryhmään) tai kaikki  ma 14.9 klo 12-14 D122 salissa
   • Kirjastolta Computer Science -alueen yhteyshenkilö tulee pitämään Tieteellisen tiedon haun moduulin
 • (vko 39) 21.9 Tutkielman kirjoittaminen
  • Tutkielman rakenne ja tieteellinen esitystapa
  • Teksin rakenne viestin tukena tai murentajana
  • Tieteellisessä tekstissä vaadittavia esitysteknisiä asioita
  • Lähdeviitteiden käytöstä, plagioinnista
  • Kielenhuoltotesti
 • (vko 40) 28.9 Tieteellisen esitelmän pitäminen
  • Suullisten esitysten tilanteet ja vaatimukset
  • Esityksen valmistelu ja harjoittelu
  • Arvoinnista
  • Tutkimusprosessist ja  tutkimusmenetelmistä, ellei aiemmin ole ehditty
 • (vko 41) 5.10 Muut asiat
  •  halukkaiden kesken mm. Latex & bibtex, kielenhuolto, 
 

Kurssitiimi

Tiimin roolijako on seuraava:
Koko kurssin vastuuhenkilö:
Käytännön järjestelyt, luennot, suoritusmerkinnät, pulmallisten tilanteiden ratkaisu.
Ryhmän valvoja:
Laatii yhdessä ohjaajan kanssa aiheet, tarkastaa vähintään tutkielmat, antaa ohjaajalle tukea muidenkin harjoitusten arvioinneissa, määrää kypsyysnäyteotsikot, myöntää mahdolliset jatkoajat
Ryhmän ohjaaja:
Laatii ryhmälleen aikataulun, koordinoi ryhmän työskentelyä, ohjaa sisällöllisesti ja rakenteellisesti harjoituksia, koordinoi aihevalintoja ryhmässään, arvioi harjoitukset, hankkii ryhmän tarvitsemat palvelut (=varaa salit).

 

Literature and material

Kurssin vuosittain lähes samanlaisena toistunut kirjallinen materiaali on nähtävissä näillä edellisen lukukauden sivuilla.

Materiaalin tuotanto ja uudistaminen on käynnissä muitakin tutkielmalajeja käsittelevässä tutkielmaportaalissa. Sivusto on vielä valitettavasti keskeneräinen, mutta muuttuu päivittäin ainakin syyslukukauden ajan.