Johdatus Funktionaaliseen Ohjelmointiin

Joel E. Kaasinen

Kevät 2012

Luento 1: ...And So It Begins

Sisältö

Yleistä

Perustiedot

Lue näitä

Kurssin rakenne

Haskell

Haskell TKTL:n koneilla

Aloitetaanpa!

$ ghci
GHCi, version 6.12.1: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help
Prelude> 1+1
2
Prelude> "asdf"
"asdf"
Prelude> reverse "asdf"
"fdsa"
Prelude> :t "asdf"
"asdf" :: [Char]
Prelude> tail "asdf"
"sdf"
Prelude> :t tail "asdf"
tail "asdf" :: [Char]
Prelude> :t tail
tail :: [a] -> [a]

Lausekkeet ja tyypit

Lausekkeitten syntaksi

Haskell C
f 1 f(1)
f 1 2 f(1,2)
g f 1 g(f,1)
g (f 1) g(f(1))
a + b a + b
f a + g b f(a) + g(b)
f (a + g b) f(a+g(b))
f a (g b) f(a,g(b))

Tyyppien syntaksi

Nimi Literaalit Selitys Operaatioita
Int 1, 2, -3 "Normaali" lukutyyppi +, -, *, div, mod
Integer 1, 2, 900000000000000000 Rajoittamaton lukutyyppi +, -, *, div, mod
Double 0.1, 1.2e5 Liukuluvut +, -, *, /, sqrt
Bool True, False Totuusarvot &&, ||, not
String "abcd", "" Merkkijonot reverse

Haskell-ohjelman rakenne

module Kultaa where

-- kultainen leikkaus
phi :: Double
phi = (sqrt 5 + 1) / 2

polynomi :: Double -> Double
polynomi x = x^2 - x - 1

f x = polynomi (polynomi x)

main = do
 print (polynomi phi)
 print (f phi)

Haskell-ohjelman rakenne

module Kultaa where
phi :: Double
polynomi :: Double -> Double
phi = (sqrt 5 + 1) / 2
f x = polynomi (polynomi x)
-- kultainen leikkaus

Miten tällä saa mitään aikaan?

Ehtolausekkeet

Java:

int y = (x == 0) ? 3 : x;

Haskell:

y = if x == 0 then 3 else 4

Esimerkki

factorial n = if n==0
       then 1
       else n * factorial (n-1)

Alimääritelmät

circleArea :: Double -> Double
circleArea r = pi * rsquare
  where pi = 3.1415926
     rsquare = r * r
circleArea r = let pi = 3.1415926
          rsquare = r * r
        in pi * rsquare
circleArea r = pi * square x
  where pi = 3.1415926
     square x = x * x
circleArea r = let pi = 3.1415926
          square x = x * x
        in pi * square x

Hahmonsovitus (Pattern Matching)

Esimerkkejä

tervehdi :: String -> String -> String
tervehdi "Suomi"  nimi = "Hei. " ++ nimi
tervehdi "Italia"  nimi = "Ciao bella! " ++ nimi
tervehdi "Englanti" nimi = "How do you do? " ++ nimi
tervehdi _     nimi = "Hello. " ++ nimi
kuvaile :: Integer -> String
kuvaile 0 = "nolla"
kuvaile 1 = "yksi"
kuvaile 2 = "parillinen alkuluku"
kuvaile n = "luku " ++ show n
hassu :: Bool -> Integer -> Integer
hassu True 0 = 1
hassu True n = n
hassu False 0 = 0
hassu False 1 = 1
hassu False n = -1

Rekursio

Esimerkkejä

-- kertoma
factorial 0 = 1
factorial n = n * factorial (n-1)
-- laske summa 1^2+2^2+3^2+...+n^2
squareSum 0 = 0
squareSum n = n^2 + squareSum (n-1)
-- fibonaccin luvut, hidas versio
fibonacci 1 = 1
fibonacci 2 = 1
fibonacci n = fibonacci (n-2) + fibonacci (n-1)

Lisää rekursiota

Esimerkkejä

Java:

public int fibonacci(int n) {
  int a = 0;
  int b = 1;
  while (n>1) {
    int c = a+b; 
    a=b; 
    b=c;
    n--;
  }
  return b;
}

Haskell:

-- fibonaccin luvut, nopea versio
fibonacci :: Integer -> Integer
fibonacci n = fibonacci' 0 1 n

fibonacci' :: Integer -> Integer -> Integer -> Integer
fibonacci' a b 1 = b
fibonacci' a b n = fibonacci' b (a+b) (n-1)

Käytetäänpä näitä kaikkia yhdessä!

module Collatz where

step :: Integer -> Integer
step x = if even x then alas else ylos
 where alas = div x 2
    ylos = 3*x+1

collatz :: Integer -> Integer
collatz 1 = 0
collatz x = 1 + collatz (step x)

longest :: Integer -> Integer
longest upperBound = longest' 0 upperBound

longest' :: Integer -> Integer -> Integer
longest' l 0 = l 
longest' l n = if l' > l
         then longest' l' (n-1)
         else longest' l (n-1)
 where l' = collatz n

Sananen sisennyksestä

 1. Samantasoiset asiat alkavat samasta sarakkeesta
 2. Jos lauseke menee useammalle riville, sisennä enemmän kuin lausekkeen alkukohtaa

Esimerkkejä sisennyksestä

i x = let y = x+x+x+x+x+x in div y 5

j x = let y = x+x+x
       +x+x+x
   in div y 5

k = a + b
 where a = 1
    b = 1

l = a + b
 where
  a = 1
  b = 1 
i x = let y = x+x+x+x+x+x
in div y 5

j x = let y = x+x+x
   +x+x+x
   in div y 5

k = a + b
 where a = 1
   b = 1

l = a + b
where
 a = 1
 b = 1

l = a + b
 where
  a = 1
   b = 1

Harjoitusten tekeminen

Luento 2: Catamorphic

Sisältö

Ehdot (guards)

f x y z
 | ehto1 x y z  = jotain
 | ehto2 x z   = muuta
 | otherwise   = jotainmuuta

Ehdot: Esimerkkejä

kuvaile :: Int -> String
kuvaile n
 | n==2   = "Kaksi"
 | even n  = "Parillinen"
 | n==3   = "Kolme"
 | n>100   = "Iso luku!"
 | otherwise = "Luku "++show n
factorial
 | n<0    = -1
 | n==0   = 1
 | otherwise = n * factorial (n-1)
monimutkainen :: Bool -> Double -> Double -> Double
monimutkainen True x y
 | x == y  = 0
 | otherwise = x / (x-y)
monimutkainen False x y
 | y < 0   = sin x
 | otherwise = sin x + sin y

Listat

[0,3,4,1+1]
[True,True,False] :: [Bool]
["Moi","Hei"] :: [String]
[] :: [a] -- lisää tästä myöhemmin!
[[1,2],[3,4]] :: [[Int]]

Listaoperaatioita

-- onko lista tyhjä?
null :: [a] -> Bool
-- palauttaa ensimmäisen alkion
head :: [a] -> a 
-- palauttaa kaikki paitsi ensimmäisen alkion
tail :: [a] -> [a]
-- palauttaa listan pituuden
length :: [a] -> Int
-- antaa n ensimmäistä alkiota
take :: Int -> [a] -> [a]
-- antaa kaikki paitsi n ensimmäistä alkiota
drop :: Int -> [a] -> [a]
-- listoja yhdistetään ++ operaattorilla
(++) :: [a] -> [a] -> [a]
Prelude> :t "asdf"
"asdf" :: [Char]

Esimerkkejä

f xs = take 2 xs ++ drop 4 xs
f [1,2,3,4,5,6] ==> [1,2,5,6]
f [1,2,3]    ==> [1,2]
g xs = tail xs ++ [head xs]
g [1,2,3]   ==> [2,3,1]
g (g [1,2,3]) ==> [3,1,2]

Sananen tyypinpäättelystä (type inference) ja polymorfismista

Esimerkkejä listafunktioilla

tail :: [a] -> [a]
tail [True,False] :: [Bool]
head :: [a] -> a
head [True,False] :: Bool
Prelude> [True,False] ++ "Moi"

<interactive>:1:16:
  Couldn't match expected type `Bool' against inferred type `Char'
   Expected type: [Bool]
   Inferred type: [Char]
  In the second argument of `(++)', namely `"Moi"'
  In the expression: [True, False] ++ "Moi"
f xs ys = [head xs, head ys]
g xs = f "Moi" xs
Prelude> :t f
f :: [a] -> [a] -> [a]
Prelude> :t g
g :: [Char] -> [Char]

Funktionaalista ohjelmointia, vihdoin

applyTo1 :: (Int -> Int) -> Int
applyTo1 f = f 1

addThree :: Int -> Int
addThree x = x + 3
applyTo1 addThree ==> addThree 1 ==> 1 + 3 ==> 4
-- muuntaa listan toiseksi käyttäen annettua funktiota
map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map addThree [1,2,3] ==> [4,5,6]
-- valitsee listasta vain ehdon täyttävät alkiot
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]

positive :: Int -> Bool
positive x = x>0
filter positive [0,1,-1,3,-3] ==> [1,3]

Esimerkkejä

palindromes n = filter palindrome (map show [1..n])
 where palindrome str = str == reverse str
length (palindromes 9999) ==> 198
-- Nämä löytyvät standardikirjaston Data.List modulista:
tails :: [a] -> [[a]]    -- palauttaa kaikki listan loppuosat
sort :: Ord a => [a] -> [a] -- järjestää listan
contexts :: Int -> Char -> String -> [String]
contexts k c s = sort (map tail (filter match (map process (tails s))))
 where match [] = False
    match (c':_) = c==c'
    process x = take (k+1) x
contexts 2 'a' "abracadabra" ==> ["","br","br","ca","da"]

Partial application

f :: Bool -> Integer -> Integer -> Integer -> Integer
f True x _ z = x+z
f False _ y z = y+z
Prelude> (f True) 1 2 3
4
Prelude> let g = (f True) in g 1 2 3
4
Prelude> let g = (f True 1) in g 2 3
4
Prelude> map (f True 1 2) [1,2,3]
[2,3,4]
Prelude> :t f True
f True :: Integer -> Integer -> Integer -> Integer
Prelude> :t f True 1
f True 1 :: Integer -> Integer -> Integer
Prelude> :t f True 1 2
f True 1 2 :: Integer -> Integer
Prelude> :t f True 1 2 3
f True 1 2 3 :: Integer

Partial application 2

Prelude> map (*2) [1,2,3]
[2,4,6]
Prelude> map (2*) [1,2,3]
[2,4,6]
Prelude> map (1/) [1,2,3,4,5]
[1.0,0.5,0.3333333333333333,0.25,0.2]

Operaattori .

(.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c
(f.g) x ==> f (g x)
double x = 2*x
quadruple = double . double -- laskee 2*(2*x) == 4*x
f = quadruple . (+1)     -- laskee 4*(x+1)
third = head . tail . tail  -- hakee listan kolmannen alkion

Operaattori $

($) :: (a -> b) -> a -> b
f x (g y (h x y (i z z)))

muodossa

f x . g y . h x y $ i z z

katso vaikka!

    f x . g y . h x y $ i z z
 ==> (f x . g y . h x y) (i z z)
 ==> (f x . g y) (h x y (i z z))
 ==> (f x (g y (h x y (i z z))))

Lambdat

Prelude> (\x -> x*x) 3
9
Prelude> (\x -> reverse x == x) "ABBA"
True
Prelude> filter (\x -> reverse x == x) ["ABBA","ACDC","otto","lothar","anna"]
["ABBA","otto","anna"]
Prelude> (\x y -> x^2+y^2) 2 3
13
\x0 x1 x2 ... -> e

on sama kuin

let f x0 x1 x2 ... = e in f

kunhan nimi f valitaan sopivasti.

Funktionaalinen tyyli

contexts :: Int -> Char -> String -> [String]
contexts k c s = sort (map tail (filter match (map process (tails s))))
 where match [] = False
    match (c':_) = c==c'
    process x = take (k+1) x
contexts k c s = sort (map tail (filter match (map (take (k+1)) (tails s))))
 where match [] = False
    match (c':_) = c==c'
contexts k c s = sort . map tail . filter match . map (take $ k+1) $ tails s
 where match [] = False
    match (c':_) = c==c'
contexts k c = sort . map tail . filter ((==[c]).take 1) . map (take $ k+1) . tails

Lisää esimerkkejä funktionaalisesta listojen pyörittelystä

-- etsitään ensimmäinen annetuista merkeistä koostuva alimerkkijono
findSubString :: [String] -> [String] -> [String
findSubString chars = takeWhile (\x -> elem x chars)
           . dropWhile (\x -> not $ elem x chars)
findSubString "abcd" "xxxyyyzabaaxxabcd" ==> "abaa"
-- pilkotaan merkkijono paloihin annetun merkin kohdalta
split :: Char -> [String] -> [[String]]
split c [] = []
split c xs = start : split c (drop 1 rest)
 where start = takeWhile (/=c) xs
    end = dropWhile (/=c) xs
split 'x' "fooxxbarxquux"  ==>  ["foo","","bar","quu"]
-- modulista Data.Ord
-- vertailee kahta arvoa annetun funktion "läpi"
comparing :: (Ord a) => (b -> a) -> b -> b -> Ordering
comparing f x y = compare (f x) (f y)

-- modulista Data.List
-- lajittelee listan käyttäen annettua vertailuoperaattoria
sortBy :: (a -> a -> Ordering) -> [a] -> [a]

-- lajitellaan lista listoja pituuden mukaan
sortByLength :: [[a]] -> [[a]]
sortByLength = sortBy (comparing length)
sortByLength [[1,2,3],[4,5],[4,5,6,7]]  ==> [[4,5],[1,2,3],[4,5,6,7]]

Kaksoispiste

Prelude> 1:[]
[1]
Prelude> 1:[2,3]
[1,2,3]
Prelude> tail (1:[2,3])
[2,3]
Prelude> head (1:[2,3])
1
Prelude> :t (:)
(:) :: a -> [a] -> [a]
  (:)
 /  \
 1  (:)
   /  \
  2  (:)
    /  \
    3  []

Listan rakentaminen

laskevat 0 = []
laskevat n = n:laskevat (n-1)
laskevat 4 ==> [4,3,2,1]
iteroi f 0 x = [x]
iteroi f n x = x : iteroi f (n-1) (f x)
iteroi (*2) 4 3 ==> [3,6,12,24,48]

let xs = "terve"
in iteroi tail (length xs) xs
 ==> ["terve","erve","rve","ve","e",""]

Listojen hahmonsovitus

myhead :: [Int] -> Int
myhead [] = -1
myhead (eka:loput) = eka

mytail :: [Int] -> [Int]
mytail [] = []
mytail (eka:loput) = loput
sumFirstTwo :: [Integer] -> Integer
sumFirstTwo (a:b:_) = a+b
sumFirstTwo _    = 0

Listan kuluttaminen

summaa :: [Int] -> Int
summaa [] = 0
summaa (x:xs) = x + summaa xs
maksimi :: [Int] -> Int
maksimi [] = 0    -- oikeastaan virhetilanne...
maksimi (x:xs) = go x xs
 where go suurin [] = suurin
    go suurin (x:xs) = go (max suurin x) xs
summaa2d :: [[Int]] -> Int
summaa2d []      = 0
summaa2d ([]:xss)   = summaa2d xss
summaa2d ((x:xs):xss) = x + summaa2d (xs:xss)

Listan rakentaminen ja kuluttaminen

tuplaaLista :: [Int] -> [Int]
tuplaaLista [] = []
tuplaaLista (x:xs) = 2*x : tuplaaLista xs
tuplaaLista [1,2,3] ==> [2,4,6]
map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map _ []   = []
map f (x:xs) = f x : map f xs
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
filter _pred []  = []
filter pred (x:xs)
 | pred x     = x : filter pred xs
 | otherwise   = filter pred xs

Äärettömät listat

Huom! Tämä kalvo jää vähän roikkumaan sillä luennolla ei ehditty käsitellä laiskuutta. Esimerkit kuitenkin lienevät ymmärrettävissä.

Prelude> repeat 1
[1,1,1,1,
^C
Prelude> take 10 $ repeat 1
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
Prelude> take 20 $ repeat 1
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
Prelude> repeat 1 !! 13337
1
Prelude> take 10 . map (2^) $ [0..]
[1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
Prelude> take 4 . map (take 4) . tails $ cycle "asdf"
["asdf","sdfa","dfas","fasd"]
Prelude> head . filter (>10^4) $ map (3^) [0..]

Luento 3: RealWorld -> (a,RealWorld)

Sisältö

Laiskuus & Puhtaus

f x = f x
g x y = x
f 1
g 2 (f 1) ==> 2

Esimerkki

Prelude> head . filter (>100) $ map (3^) [0..]
243
  head (filter (>100) (map (3^) [0..]))
==> head (filter (>100) (map (3^) (0:[1..])))
==> head (filter (>100) (1 : map (3^) [1..]))
==> head (filter (>100) (map (3^) [1..]))
==> head (filter (>100) (map (3^) (1:[2..])))
==> head (filter (>100) (3 : map (3^) [2..]))
==> head (filter (>100) (map (3^) [2..]))
-- nyt ruvetaan hyppimään vähän isompia askelia
==> head (filter (>100) (9 : map (3^) [3..]))
==> head (filter (>100) (27 : map (3^) [4..]))
==> head (filter (>100) (81 : map (3^) [5..]))
==> head (filter (>100) (243 : map (3^) [6..]))
==> head (243 : filter (>100) (map (3^) [6..]))
==> 243

Teitä on huijattu

kysely = do
 putStrLn "Kirjoita jotain!"
 s <- getLine
 putStrLn $ "Kirjoitit :"++s
import Network.HTTP
import Control.Monad

foo = do
 rsp <- Network.HTTP.simpleHTTP $ getRequest "http://www.cs.helsinki.fi/u/jkaasine/sanat"
 s <- getResponseBody rsp
 forM_ (words s) $ \s -> do
   putStrLn "sana:"
   putStrLn s

Hetkonen, mitä tässä oikein tapahtuu?

Prelude> :t putStrLn
putStrLn :: String -> IO ()
Prelude> :t getLine
getLine :: IO String
Haskell-tyyppi Java-tyyppi
foo :: IO () void foo()
bar :: IO a a bar()
f :: a -> b -> IO () void f(a arg0, b arg1)
g :: c -> IO d d g(c arg)

do as thou wilt

do operaatio
  operaatio
  muuttuja <- operaatioJokaPalauttaaJotain
  let muuttuja = lauseke
  operaatioJokaTuottaaPaluuarvon

Esimerkkejä

kysely :: IO ()
kysely = do
 putStrLn "Kirjoita jotain!"
 s <- getLine
 let n = length s
 putStrLn $ "Kirjoitit "++show n++" merkkiä: "++s
palauttavaKysely :: String -> IO String
palauttavaKysely kysymys = do
 putStrLn kysymys
 getLine

return

tuotaKolme :: IO Int
tuotaKolme = return 3
kyllaEiKysymys :: String -> IO Bool
kyllaEiKysymys kysymys = do
 putStrLn kysymys
 s <- getLine
 return $ s == "K"
do return 1
  return 2

do ja tyypit

Esimerkki 1

foo = do
 ...
 vikaOp

Esimerkki 2

foo x y = do
 ...
 vikaOp arg

Esimerkki 3

foo x = do
 ...
 return arg

Kontrollirakenteita 1

tulostaKuvaus n
 | even n  = putStrLn "parillinen"
 | n==3   = putStrLn "kolme"
 | otherwise = print n
lueLukujaJaSummaa 0 = return 0
lueLukujaJaSummaa n = do
 i <- readLn
 s <- lueLukujaJaSummaa (n-1)
 return $ i+s
kysy :: [String] -> IO [String]
kysy [] = return []
kysy (kysymys:kysymykset) = do
 putStr kysymys
 putStrLn "?"
 vastaus <- getLine
 vastaukset <- kysy kysymykset
 return $ vastaus:vastaukset

Kontrollirakenteita 2

-- ehdollinen operaatio
when :: Bool -> IO () -> IO ()
-- ehdollinen operaatio, päinvastoin
unless :: Bool -> IO () -> IO ()
-- tee jotain monta kertaa
replicateM :: Int -> IO a -> IO [a]
-- tee jotain monta kerta, unohda tulos
replicateM_ :: Int -> IO a -> IO ()
-- tee jokin operaatio jokaiselle listan alkiolle
mapM :: (a -> IO b) -> [a] -> IO [b]
-- samoin mutta tuloksesta ei välitetä
mapM_ :: (a -> IO b) -> [a] -> IO ()
-- argumentit eri järjestyksessä, kätevämpi usein
forM :: [a] -> (a -> IO b) -> IO [b]
forM_ :: [a] -> (a -> IO b) -> IO ()
lueLukujaJaSummaa n = do
 luvut <- replicateM n readLn
 return $ sum luvut
kysy :: [String] -> IO [String]
kysy kysymykset = do
 forM kysymykset $ \kysymys -> do
  putStr kysymys
  putStrLn "?"
  getLine

Hyödyllisiä operaatioita

-- tulostaminen
putStr :: String -> IO ()
putStrLn :: String -> IO ()
print :: Show a => a -> IO ()
print = putStr . show
-- lukeminen
getLine :: IO String
readLn :: Read a => IO a
-- yksinkertaiset operaatiot:
readFile :: FilePath -> IO String
writeFile :: FilePath -> String -> IO ()
-- tiedostokahvat
openFile :: FilePath -> IOMode -> IO Handle  -- IOMode on joko ReadMode, WriteMode, tai ReadWriteMode
hPutStr :: Handle -> String -> IO ()
hPutStrLn :: Handle -> String -> IO ()
hPrint :: (Show a) => Handle -> a -> IO ()
hGetLine :: Handle -> IO String
-- jne

Merkkijonojen käsittelyä

-- pilko merkkijono riveiksi
lines :: String -> [String]
-- rakenna merkkijono riveistä
unlines :: [String] -> String
-- pilko merkkijono sanoiksi
words :: String -> [String]
-- rakenna merkkijono sanoista
unwords :: [String] -> String
-- lue merkkijono arvoksi
read :: Read a => String -> a
-- muuta arvo merkkijonoksi
show :: Show a => a -> String

Tehdäänpä jotain oikeaa

import System.IO
import System.Directory
import Data.List
import Control.Monad

isTypeSignature :: String -> Bool
isTypeSignature s = not (elem '=' s) && find == "::"
 where find = take 2 $ dropWhile (/=':') s

readTypesFile :: FilePath -> IO [String]
readTypesFile file = do content <- readFile file
            let ls = lines content
            return $ filter isTypeSignature ls

readTypesDir :: FilePath -> IO [String]
readTypesDir path = do contents <- getDirectoryContents path
            typess <- forM (filter ok contents) $ \entry -> do
              let qualified = path ++ "/" ++ entry
                match = isSuffixOf "hs" qualified
              dir <- doesDirectoryExist qualified
              case (dir,match) of
               (True, _)  -> readTypesDir qualified
               (False, True) -> readTypesFile qualified
               _       -> return []
            return $ concat typess
 where ok "." = False
    ok ".." = False
    ok _ = True

Mitä tämä tarkoittaa?

Operaatiot ovat arvoja

valinta :: IO a -> IO a -> IO a
valinta a b =
 do putStr "1 vai 2? "
   i <- readLn
   case i of 1 -> a
        2 -> b
        _ -> do putStrLn "Väärin!"
            valinta a b
cand :: IO Bool -> IO Bool -> IO Bool
cand a b = do bool <- a
       if bool
        then b
        else return False

Operaatiot ovat arvoja: lisäesimerkki

opc :: IO a -> (a -> IO b) -> (a -> IO ()) -> IO b
opc open process close = do
  resource <- open
  result <- process resource
  close resource
  return result
firstLineOfFile path = opc (openFile path ReadMode) hGetFile hClose
withFile path op = opc (openFile path ReadMode) op hClose
connectDatabase :: IO Connection
execStmt :: Connection -> Statement -> IO Result
closeConnection :: Connection -> IO ()

execSqls :: [Statement] -> IO [Result]
execSqls stmts = opc connectDatabase (\conn -> mapM (execStmt conn) stmts) closeConnection

Vielä pari pikkujuttua: case

case lauseke of
 hahmo -> lauseke
 hahmo -> lauseke
myHead :: [Int] -> Int
myHead xs = case xs of (x:_) -> x
            []  -> -1

Vielä pari pikkujuttua: tuplet

fst :: (a, b) -> a
snd :: (a, b) -> b

Esimerkkejä

findWithIndex :: (a -> Bool) -> [a] -> (a,Int)
findWithIndex p xs = go 0 xs
 where go i (x:xs)
     | p x    = (x,i)
     | otherwise = go (i+1) xs
Prelude Data.List> :t partition
partition :: (a -> Bool) -> [a] -> ([a], [a])
Prelude Data.List> partition (>0) [-1,1,-4,3,2,0]
([1,3,2],[-1,-4,0])
Prelude Data.List> case partition (>0) [-1,1,-4,3,2,0] of (a,b) -> a++b
[1,3,2,-1,-4,0]

Luento 4: You Need String for a Knot

Sisältö

Algebralliset tietotyypit: intro

data Bool = True | False
data Ordering = LT | EQ | GT
data Color = Red | Green | Blue

rgb :: Color -> [Double]
rgb Red = [1,0,0]
rgb Green = [0,1,0]
rgb Blue = [0,0,1]
Prelude> :t Red
Red :: Color
Prelude> :t [Red,Blue,Green]
[Red,Blue,Green] :: [Color]
Prelude> rgb Red
[1.0,0.0,0.0]

Algebralliset tietotyypit: kentät

data Report = MkReport Int String String
Prelude> :t MkReport 1 "a" "b"
MkReport 1 "a" "b" :: Report
reportContents :: Report -> String
reportContents (MkReport id title contents) = contents
setReportContents :: String -> Report -> Report
setReportContents contents (MkReport id title _contents) = MkReport id title contents

Algebralliset tietotyypit: konstruktorit

data Card = Joker | Heart Int | Club Int | Spade Int | Diamond Int
Prelude> :t Heart
Heart :: Int -> Card
Prelude> :t Nothing
Nothing :: Maybe a
Prelude> :t Left
Left :: a -> Either a b
Prelude> map Left [1,2,3]
[Left 1,Left 2,Left 3]
Prelude> (Just . Just . Just) 3
Just (Just (Just 3))

deriving Show

Prelude> EQ
EQ
Prelude> True
True
Prelude> Joker
<interactive>:1:0:
  No instance for (Show Card)
   arising from a use of `print' at <interactive>:1:0-4
  Possible fix: add an instance declaration for (Show Card)
  In a stmt of a 'do' expression: print it
data Card = Joker | Heart Int | Club Int | Spade Int | Diamond Int
 deriving Show
Prelude> Joker
Joker

Esimerkki 1: Maybe I'm Amazed

Tyyppi Arvot
Maybe Bool Nothing, Just False, Just True
Maybe Int Nothing, Just 0, Just 1, ...
Maybe [Int] Nothing, Just [], Just [1,1337], ...

Esimerkki 1: jatkuu

safeHead :: [a] -> Maybe a
safeHead [] = Nothing
safeHead (x:_) = Just x

headOrZero :: [Int] -> Int
headOrZero xs = case safeHead xs of Nothing -> 0
                  Just x -> x
data Maybe a = Nothing | Just a

Algebralliset tietotyypit: tyyppiparametrit

data Wrap a = MkWrap a
unwrap (MkWrap a) = a
Prelude> :t MkWrap
MkWrap :: a -> Wrap a
Prelude> :t unwrap
unwrap :: Wrap a -> a
Prelude> :t MkWrap True
MkWrap True :: Wrap Bool
Prelude> :t MkWrap []
MkWrap [] :: Wrap [a]
data Maybe a = Nothing | Just a

Syntaktinen huomautus

data Wrap a = Wrap a
data Report = Report Int String String
Prelude> Maybe

<interactive>:1:0: Not in scope: data constructor `Maybe'
Prelude> undefined :: Nothing

<interactive>:1:13:
  Not in scope: type constructor or class `Nothing'

Esimerkki 2: Either

data Either a b = Left a | Right b
readInt :: String -> Either String Int
readInt "0" = Right 0
readInt "1" = Right 1
readInt s = Left ("Unsupported string "++show s)

Esimerkki 2: jatkuu

iterateE :: (a -> Either b a) -> a -> b
iterateE f x = case f x of Left y -> y
              Right y -> iterateE f y

step :: Int -> Int -> Either Int Int
step k x = if x>k then Left x else Right (2*x)

goThru :: [a] -> Either a [a]
goThru [x] = Left x
goThru (x:xs) = Right xs
Prelude> iterateE (step 100) 1
128
Prelude> iterateE (step 1000) 3
1536
Prelude> iterateE goThru [1,2,3,4]
4

Rekursiiviset tietotyypit

data IntList = Empty | Node Int IntList
 deriving Show

ihead :: IntList -> Int
ihead (Node i _) = i

itail :: IntList -> IntList
itail (Node _ t) = t

ilength Empty = 0
ilength (IntList _ t) = 1 + ilength t

Esimerkki 3: Lista

data List a = Empty | Node a (List a)
 deriving Show

lhead :: List a -> a
lhead (Node h _) = h

ltail :: List a -> List a
ltail (Node _ t) = t

lnull :: List a -> Bool
lnull Empty = True
lnull _   = False

llength :: List a -> Int
llength Empty = 0
llength (Node _ t) = 1 + llength t

Esimerkki 4: Puu

data Tree a = Leaf | Node a (Tree a) (Tree a)
treeHeight :: Tree a -> Int
treeHeight Leaf = 0
treeHeight (Node _ l r) = 1 + max (treeHeight l) (treeHeight r)
treeHeight Leaf ==> 0
treeHeight (Node 2 Leaf Leaf)
 ==> 1 + max (treeHeight Leaf) (treeHeight leaf)
 ==> 1 + max 0 0
 ==> 1
treeHeight (Node 1 Leaf (Node 2 Leaf Leaf))
 ==> 1 + max (treeHeight Leaf) (treeHeight (Node 2 Leaf Leaf))
 ==> 1 + max 0 1
 ==> 2
treeHeight (Node 0 (Node 1 Leaf (Node 2 Leaf Leaf)) Leaf)
 ==> 1 + max (treeHeight (Node 1 Leaf (Node 2 Leaf Leaf))) (treeHeight Leaf)
 ==> 1 + max 2 0 
 ==> 3

Esimerkki 4: jatkuu

insert :: Int -> Tree Int -> Tree Int
insert x Leaf = Node x Leaf Leaf
insert x (Node y l r)
 | x < y = Node y (insert x l) r
 | x > y = Node y l (insert x r)
 | otherwise = Node y l r

lookup :: Int -> Tree Int -> Bool
lookup x Leaf = False
lookup x (Node y l r)
 | x < y = lookup x l
 | x > y = lookup x r
 | otherwise = True

Yhteenveto

data TyypinNimi = Konstruktori1 Tyyppi1 Tyyppi2 | Konstruktori2 Tyyppi3 | Konstruktori3
data TyypinNimi muuttuja = Kons1 muuttuja Tyyppi1 | Kons2 Tyyppi2 muuttuja
foo (Konstruktori1 a b) = a+b
foo (Konstruktori2 _) = 0
foo Konstruktori3 = 7
Konstruktori1 :: Tyyppi1 -> Tyyppi2 -> TyypinNimi
Kons1 :: a -> Tyyppi1 -> TyypinNimi a

Yleisön pyynnöstä: listakomprehensiot

[2*i | i<-[1,2,3]]
 ==> [2,4,6]
let f = (2*)
  lis = [0..10]
in [f x | x<-lis]
 ==> [0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]
[(x,y) | x <- [1..7], even x, y <- [True,False]]
 ==> [(2,True),(2,False),(4,True),(4,False),(6,True),(6,False)]
[f x | x <- lis, p x]
map f (filter p lis)

Muuta hauskaa: omat operaattorit

(<+>) :: [Int] -> [Int] -> [Int]
xs <+> ys = zipWith (+) xs ys
(+++) :: String -> String -> String
a +++ b = a ++ " " ++ b
Prelude> 5 `div` 2
2
Prelude> (+1) `map` [1,2,3]
[2,3,4]

Luento 5: fmap fmap fmap

Sisältö

Tyyppiluokat

(+) :: (Num a) => a -> a -> a
(==) :: (Eq a) => a -> a -> Bool
data Color = Black | White

instance Eq Color where
 Black == Black = True
 White == White = True
 _   == _   = False

Tyyppirajoitteet

f :: (Int -> Int) -> Int -> Bool
f g x = x == g x
f :: (a -> a) -> a -> Bool
f g x = x == g x
  Could not deduce (Eq a) from the context ()
   arising from a use of `==' at <interactive>:1:40-47
  Possible fix:
   add (Eq a) to the context of the type signature for `f'
  In the expression: x == g x
  In the definition of `f': f g x = x == g x
f :: (Eq a) => (a -> a) -> a -> Bool
f g x = x == g x

Tyyppirajoitteet: jatkuu

Prelude> let f g x = x == g x
Prelude> :t f
f :: (Eq a) => (a -> a) -> a -> Bool
g :: (Eq a, Eq b) => a -> a -> b -> b -> Bool
g a0 a1 b0 b1 = a0 == a1 || b0 == b1

Tyyppiluokan määritteleminen

class Size a where
 size :: a -> Int
instance Size Int where
 size x = x

instance Size [a] where
 size xs = length xs
class Foo a where
 empty :: a
 size :: a -> Int
 sameSize :: a -> a -> Bool

instance Foo (Maybe a) where
 empty = Nothing

 size Nothing = 0
 size (Just a) = 1

 sameSize x y = size x == size y

instance Foo [a] where
 empty = []
 size xs = length xs
 sameSize x y = size x == size y

Oletustoteutukset

class Example a where
 example :: a
 examples :: [a]
 examples = [example]

instance Example Int where
 example = 1
 examples = [0,1,2]

instance Example Bool where
 example = True
class Combine a where
 combine :: a -> a -> a
 combine3 :: a -> a -> a -> a
 combine3 x y z = combine x (combine y z)

Instanssihierarkia

class Foo a where
 foo :: a -> Int
instance Foo Int where
 foo x = x

instance Foo a => Foo [a] where
 foo xs = sum (map foo xs)

Luokkahierarkia

class Foo a where
 foo :: a -> Int
class Foo a => Bar a where
 bar :: a -> a -> Int
 bar x y = foo x + foo y

Valmiita tyyppiluokkia: Eq, Ord

class Eq a where 
   (==), (/=) :: a -> a -> Bool 

   x /= y = not (x == y) 
   x == y = not (x /= y)
class (Eq a) => Ord a where 
 compare       :: a -> a -> Ordering 
 (<), (<=), (>=), (>) :: a -> a -> Bool 
 max, min       :: a -> a -> a 

 compare x y | x == y  = EQ 
       | x <= y  = LT 
       | otherwise = GT 

 x <= y = compare x y /= GT 
 x < y = compare x y == LT 
 x >= y = compare x y /= LT 
 x > y = compare x y == GT 

 -- Note that (min x y, max x y) = (x,y) or (y,x) 
 max x y | x <= y  = y 
     | otherwise = x 
 min x y | x <= y  = x 
     | otherwise = y

Esimerkki: parityyppi

data Pair a = MkPair a a
 deriving Show

instance Eq a => Eq (Pair a) where
 MkPair a b == MkPair c d = a==c && b==d

instance Ord a => Ord (Pair a) where
 MkPair a b <= MkPair c d
   | a<c    = True
   | a>c    = False
   | otherwise = b<=d
*Main> (MkPair 1 2) < (MkPair 2 3)
True
*Main> (MkPair 1 2) > (MkPair 2 3)
False
*Main> compare (MkPair 1 2) (MkPair 2 3)
LT

Valmiita tyyppiluokkia: Num

class (Eq a, Show a) => Num a where 
  (+), (-), (⋆) :: a -> a -> a 
  negate     :: a -> a 
  abs, signum  :: a -> a 
  fromInteger  :: Integer -> a 

Muita valmiita tyyppiluokkia

Haskell 2010 -tyyppiluokat

Haskell 2010 -tyyppiluokat

deriving

Kaikenlaisia mappeja

mapList :: (a->b) -> [a] -> [b]
mapList _ [] = []
mapList f (x:xs) = f x : mapList f xs
mapMaybe :: (a->b) -> Maybe a -> Maybe b
mapMaybe _ Nothing = Nothing
mapMaybe f (Just x) = Just (f x)
data Tree a = Leaf | Node a (Tree a) (Tree a)

mapTree _ Leaf = Leaf
mapTree f (Node x l r) = Node (f x) (mapTree f l) (mapTree f r)

Kaikenlaisia funktoreita

class Functor f where
 fmap :: (a->b) -> f a -> f b
instance Functor [] where
 fmap _ [] = []
 fmap f (x:xs) = f x : fmap f xs
instance Functor Maybe where
 fmap _ Nothing = Nothing
 fmap f (Just x) = Just (f x)
instance Functor Tree where
 fmap _ Leaf = Leaf
 fmap f (Node x l r) = Node (f x) (mapTree f l) (mapTree f r)

Miten Haskell toimii?

not True = False
not False = True
map f [] = []
map f (x:xs) = f x : map f xs
length [] = 0
length (x:xs) = 1+length xs

C-tyyliset kielet

Funktion argumentit evaluoidaan täysin ennen funktiokutsua

length (map not (True:False:[]))
 ==> length (False:True:[])
 ==> 2

Haskell

Funktion argumentteja evaluoidaan vain sen verran kuin tarvitsee

length (map not (True:False:[]))
 ==> length (not True : map not (False:[]))
 ==> 1 + length (map not (False:[]))
 ==> 1 + length (not False : map not ([]))
 ==> 1 + 1 + length (map not [])
 ==> 1 + 1 + length []
 ==> 1 + 1 + 0
 ==> 2

Sieviä normaalimuotoja

case x of Foo y -> ...
     Bar w z -> ...

on pakko laskea x heikkoon päämuotoon että tietäisimme kumpaa haaraa seurata

Yksityiskohtainen esimerkki 1

not :: Bool -> Bool
not True = False
not False = True

(||) :: Bool -> Bool -> Bool
True || _ = True
_  || x = x

even x = x == 0 || not (even (x-1))
even 2
 ==> 2 == 0 || not (even (2-1))
 ==> False  || not (even (2-1))
 ==> not (even (2-1))
 ==> not ((2-1) == 0 || not (even ((2-1)-1)))
 ==> not ( 1  == 0 || not (even ( 1 -1)))        -- jakaminen
 ==> not ( False  || not (even (1-1)))
 ==> not (not (even (1-1)))
 ==> not (not ((1-1) == 0 || not (even ((1-1)-1))))
 ==> not (not ( 0  == 0 || not (even ( 0 -1))))     -- jakaminen
 ==> not (not (  True  || not (even (0-1))))
 ==> not (not True)
 ==> not False
 ==> True
even' x = not (even (x-1)) || x == 0

Jakaminen

let x = e in f x (g x y)
 ==> f e (g e y)
let x = (2+2) in x*x
 ==> 4*4
 ==> 16
let x = [1,2,3] in (0:x,1:x)
 0
  \
  1 - 2 - 3
  /
 1

Jakamisen vaarat

length [1..100000000] + length [1..100000000]
let x = [1..100000000] in length x + length x

Yksityiskohtainen esimerkki 2

  head (filter (>100) (map (3^) [0..]))
==> head (filter (>100) (map (3^) (0:[1..])))
==> head (filter (>100) ((3^0) : map (3^) [1..]))
==> head (filter (>100) (1 : map (3^) [1..]))   -- (>100) pakottaa 3^0:n evaluoinnin
==> head (filter (>100) (map (3^) (1:[2..])))
==> head (filter (>100) ((3^1) : map (3^) [2..]))
==> head (filter (>100) (3 : map (3^) [2..]))
==> head (filter (>100) (map (3^) [2..]))
-- nyt ruvetaan hyppimään vähän isompia askelia
==> head (filter (>100) (9 : map (3^) [3..]))
==> head (filter (>100) (27 : map (3^) [4..]))
==> head (filter (>100) (81 : map (3^) [5..]))
==> head (filter (>100) (243 : map (3^) [6..]))
==> head (243 : filter (>100) (map (3^) [6..]))
==> 243

Luento 6: A Monoid in the Category of Problems

Sisältö

Esimerkki 1: Maybejä

lookup :: (Eq a) => a -> [(a, b)] -> Maybe b
increase :: Eq a => a -> Int -> [(a,Int)] -> Maybe [(a,Int)]
increase key val assocs =
 case lookup key assocs
 of Nothing -> Nothing
   Just x -> if (val < x)
        then Nothing
        else Just ((key,val) : delete (key,x) assocs)
(?>) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
Nothing ?> _ = Nothing  -- kun on kerran epäonnistuttu, ei tehdä enää mitään
Just x ?> f = f x    -- jos onnistuttiin, jatketaan

increase key val assocs =
  lookup key assocs ?> 
  check ?>
  mk
 where check x
      | x < val  = Nothing
      | otherwise = Just x
    mk x = Just ((key,val) : delete (key,x) assocs)

Esimerkki 1 jatkuu

(?>) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
Nothing ?> _ = Nothing  -- kun on kerran epäonnistuttu, ei tehdä enää mitään
Just x ?> f = f x    -- jos onnistuttiin, jatketaan

safeHead :: [a] -> Maybe a
safeHead [] = Nothing
safeHead (x:xs) = Just x

safeTail :: [a] -> Maybe [a]
safeTail [] = Nothing
safeTail (x:xs) = Just xs

safeThird xs = safeTail xs ?> safeTail ?> safeHead

safeNth 0 xs = safeHead xs
safeNth n xs = safeTail xs ?> safeNth (n-1)
safeThird [1,2,3,4]
 ==> Just 3
safeThird [1,2]
 ==> Nothing
safeNth 5 [1..10]
 ==> Just 6
safeNth 11 [1..10]
 ==> Nothing

Esimerkki 2: Loki

data Logger a = Logger [String] a deriving Show

getVal (Logger _ a) = a
getLog (Logger s _) = s

nomsg x = Logger [] x
annotate s x = Logger [s] x
msg s = Logger [s] ()

(#>) :: Logger a -> (a -> Logger b) -> Logger b
Logger la a #> f = Logger (la++lb) b
 where Logger lb b = f a

(##>) :: Logger a -> Logger b -> Logger b
Logger la _ ##> Logger lb b = Logger (la++lb) b

-- lasketaan lauseke 2*(x^2+1)
laske x = 
 annotate "^2" (x*x)
 #>
 \x -> annotate "+1" (x+1)
 #>
 \x -> annotate "*2" (x*2)

filterLog :: (Eq a, Show a) => (a -> Bool) -> [a] -> Logger [a]
filterLog f [] = nomsg []
filterLog f (x:xs)
  | f x    = msg ("keeping "++show x) ##> filterLog f xs #> (\xs -> nomsg (x:xs))
  | otherwise = msg ("dropping "++show x) ##> filterLog f xs
laske 3
 ==> Logger ["^2","+1","*2"] 20
filterLog (>0) [1,-2,3,-4,0]
 ==> Logger ["keeping 1","dropping -2","keeping 3","dropping -4","dropping 0"] [1,3]

Esimerkki 3: Tilan päivittäminen

data Tree a = Leaf | Node a (Tree a) (Tree a)

numeroi tree = t
 where (t,i) = numeroi' 0 tree

numeroi' :: Int -> Tree a -> (Tree Int, Int)
numeroi' start Leaf = (Leaf,start)
numeroi' start (Node _ l r) = (Node i l' r', end)
 where (l',i)  = numeroi' start l
    (r',end) = numeroi' (i+1) r 
numeroi (Node 0 (Node 0 (Node 0 Leaf Leaf) Leaf) (Node 0 (Node 0 Leaf Leaf) (Node 0 Leaf Leaf)))
   ==> Node 2 (Node 1 (Node 0 Leaf Leaf) Leaf) (Node 4 (Node 3 Leaf Leaf) (Node 5 Leaf Leaf))

Tilan päivittäminen ketjuttamisella

data Tila a = Tila (Int -> (a,Int))

ajaTila :: Tila a -> Int -> (a,Int)
ajaTila (Tila f) s = f s

-- Palauttaa tämänhetkisen tilan, kasvattaa tilaa yhdellä
haeJaKasvata :: Tila Int
haeJaKasvata = Tila (\i -> (i,i+1))

-- Palauttaa annetun arvon, ei muuta tilaa
eiMuutosta :: a -> Tila a
eiMuutosta x = Tila (\i -> (x,i))

-- Tilallisten laskutoimitusten ketjuttaminen
yhdista :: Tila a -> (a -> Tila b) -> Tila b
yhdista op f = Tila g
 where g i = let (arvo,uusi) = ajaTila op i
         op2 = f arvo
       in ajaTila op2 uusi

numeroi :: Tree a -> Tree Int
numeroi tree = t
 where (t,_) = ajaTila (numeroi' tree) 0

numeroi' :: Tree a -> Tila (Tree Int)
numeroi' Leaf = eiMuutosta Leaf
numeroi' (Node _ l r) =
 numeroi' l
 `yhdista`
 (\l' -> haeJaKasvata
     `yhdista`
     (\i -> numeroi' r
         `yhdista`
         (\r' -> eiMuutosta (Node i l' r'))))
numeroi (Node 0 (Node 0 (Node 0 Leaf Leaf) Leaf) (Node 0 (Node 0 Leaf Leaf) (Node 0 Leaf Leaf)))
   ==> Node 2 (Node 1 (Node 0 Leaf Leaf) Leaf) (Node 4 (Node 3 Leaf Leaf) (Node 5 Leaf Leaf))

Monad

(?>) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
(#>) :: Logger a -> (a -> Logger b) -> Logger b
yhdista :: Tila a -> (a -> Tila b) -> Tila b
class Monad m where
 (>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
 -- nosta normaali arvo monadiin
 return :: a -> m a
 -- simppelimpi ketjutus (muista ##>)
 (>>) :: m a -> m b -> m b
 a >> b = a >>= \_x -> b
 -- laskennan epäonnistuminen
 fail :: String -> m a

Älä panikoi!

fmap :: Functor f :: (a->b) -> f a -> f b
(>>=) :: Monad m => m a -> (a -> m b) -> m b

eli siitä miten monadisesta operaatiosta (m a) ja funktiosta joka palauttaa monadisen operaation (a -> m b) saadaan monadinen lopputulos (m b)

(>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
Nothing >>= _ = Nothing  -- kun on kerran epäonnistuttu, ei tehdä enää mitään
Just x >>= f = f x    -- jos onnistuttiin, jatketaan

Maybe on monadi!

instance Monad Maybe where
  (Just x) >>= k   = k x
  Nothing >>= _   = Nothing

  (Just _) >> k   = k
  Nothing >> _   = Nothing

  return       = Just
  fail _       = Nothing
Just 1 >>= \x -> return (x+1)
 ==> Just 2
Just "MOI" >>= \x -> return (length x) >>= \x -> return (x+1)
 ==> Just 4
Just "MOI" >>= \x -> Nothing
 ==> Nothing
Just "MOI" >> Just 2
 ==> Just 2
Just 2 >> Nothing
 ==> Nothing
increase key val assocs =
  lookup key assocs >>=
  check >>= 
  mk
 where check x
      | val < x  = fail ""
      | otherwise = return x
    mk x = return ((key,val) : delete (key,x) assocs)

do:n paluu

f = do x <- op1
    op2
    y <- op3
    op4
    op5 x y
f = op1 >>= jatko
 where jatko x  = op2 >> op3 >>= jatko2 x
    jatko2 x y = op4 >> op5 x y
f = op1 >>= (\x ->
        op2 >>
        op3 >>= (\y ->
             op4 >>
             op5 x y))
f = op1 >>= \x ->
  op2 >>
  op3 >>= \y ->
  op4 >>
  op5 x y

Esimerkkejä do-syntaksilla

safeHead :: [a] -> Maybe a
safeHead [] = Nothing
safeHead (x:xs) = Just x

safeTail :: [a] -> Maybe [a]
safeTail [] = Nothing
safeTail (x:xs) = Just xs

safeNth 0 xs = safeHead xs
safeNth n xs = do t <- safeTail xs
         safeNth (n-1) t
increase key val assocs = do
  val <- lookup key assocs
  check val
  return ((key,val) : delete (key,x) assocs)

Logger on monadi!

data Logger a = Logger [String] a deriving Show

instance Monad Logger where
 return x = Logger [] x
 Logger la a >>= f = Logger (la++lb) b
  where Logger lb b = f a

msg s = Logger [s] ()

laske x = do
 a <- annotate "^2" (x*x)
 b <- annotate "+1" (a+1)
 annotate "*2" (b*2)

filterLog :: (Eq a, Show a) => (a -> Bool) -> [a] -> Logger [a]
filterLog f [] = return []
filterLog f (x:xs)
  | f x    = do msg ("keeping "++show x) 
          xs' <- filterLog f xs
          return (x:xs')
  | otherwise = do msg ("dropping "++show x)
          filterLog f xs
filterLog (>0) [1,-2,3,-4,0]
 ==> Logger ["keeping 1","dropping -2","keeping 3","dropping -4","dropping 0"] [1,3]

State-monadi

data State s a = State (s -> (a,s))

runState (State f) s = f s

-- kirjoita tilaan
put state = State (\_state -> ((),state))
-- hae tila
get = State (\state -> (state,state))
-- muuta tilaa funktiolla
modify f = State (\state -> ((), f state))

instance Monad (State s) where
 return x = State (\s -> (x,s))

 op >>= f = State h
  where h state0 = let (val,state1) = runState op state0
             op2 = f val
           in runState op2 state1

State-esimerkkejä

lisaa :: Int -> State Int ()
lisaa i = do vanha <- get
       put (vanha+i)
runState (lisaa 1 >> lisaa 3 >> lisaa 5 >> lisaa 6) 0
 ==> ((),15)
oo = do lisaa 3
    arvo <- get
    lisaa 1000
    put (arvo + 1)
    return arvo
runState oo 1
(4,5)
muista :: a -> State [a] ()
muista x = modify (x:)

alkiotNollanJalkeen xs = runState (go xs) []
 where go (0:y:xs) = do muista y
             go (y:xs)
    go (x:xs) = go xs
    go [] = return ()
alkiotNollanJalkeen [0,1,2,3,0,4,0,5,0,0,6]
 ==> ((),[6,0,5,4,1])

Monimutkaisempi State-esimerkki

parensMatch xs = v
 where (v,_) = runState (matcher xs) 0

matcher :: String -> State Int Bool
matcher [] = do s <- get
        return (s==0)
matcher (c:cs) = do case c of '(' -> modify (+1)
               ')' -> modify (-1)
               _ -> return ()
          s <- get
          if (s<0) then return False else matcher cs
numeroi tree = t
 where (t,_) = runState (go tree) 0
    go Leaf = return Leaf
    go (Node _ l r) = do l' <- numeroi l
               i <- get
               put (i+1)
               r' <- numeroi r
               return (Node i l' r')

mapM:n paluu

-- ehdollinen operaatio
when :: Monad m => Bool -> m () -> m ()
-- ehdollinen operaatio, päinvastoin
unless :: Monad m => Bool -> m () -> m ()
-- tee jotain monta kertaa
replicateM :: Monad m => Int -> m a -> m [a]
-- tee jotain monta kerta, unohda tulos
replicateM_ :: Monad m => Int -> m a -> m ()
-- tee jokin operaatio jokaiselle listan alkiolle
mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]
-- samoin mutta tuloksesta ei välitetä
mapM_ :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m ()
-- argumentit eri järjestyksessä, kätevämpi usein
forM :: Monad m => [a] -> (a -> m b) -> m [b]
forM_ :: Monad m => [a] -> (a -> m b) -> m ()
safeHead [] = Nothing
safeHead (x:xs) = Just x
firsts xs = mapM safeHead xs
firsts [[1,2,3],[4,5],[6]]
 ==> Just [1,4,6]
firsts [[1,2,3],[],[6]]
 ==> Nothing
let op = modify (+1) >> get
  ops = replicateM 4 op
in runState ops 0
 ==> ([1,2,3,4],4)
sfilter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
sfilter f xs = reverse . snd $ runState (go xs) []
 where go xs = mapM_ maybePut xs
    maybePut x = when (f x) (modify (x:))

Polymorfisia Monad-esimerkkejä

mywhen b op = if b then op else return ()

mymapM_ op [] = return ()
mymapM_ op (x:xs) = do op x
            mymapM_ op xs
*Main> :t mywhen
mywhen :: (Monad m) => Bool -> m () -> m ()
*Main> :t mymapM_
mymapM_ :: (Monad m) => (t -> m a) -> [t] -> m ()

Monadit ovat Funktoreita

liftM :: Monad m => (a->b) -> m a -> m b
liftM f op = do x <- op
        return (f x)
liftM sort $ firsts [[4,6],[2,1,0],[3,3,3]]
 ==> Just [2,3,4]
fmap :: Functor f => (a->b) -> f a -> f b

Vielä yksi monadi

[1,2,3] >>= \x -> [-x,x]
 ==> [-1,1,-2,2,-3,3]
findSum :: [Int] -> Int -> [(Int,Int)]
findSum xs k = do a <- xs
         b <- xs
         if (a+b==k) then [(a,b)] else []
findSum :: [Int] -> Int -> [(Int,Int)]
findSum xs k = do a <- xs
         b <- xs
         if (a+b==k) then return (a,b) else fail ""
findSum [1,2,3,4,5] 5
 ==> [(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)]

Vielä yksi esimerkki listamonadista

osajono :: String -> [String]
osajono xs = do i <- [0..length xs - 1]
        let maxlen = length xs - i
        j <- [1..maxlen]
        return $ take j $ drop i $ xs

palindromit :: String -> [String]
palindromit xs = do s <- osajono xs
          if (s==reverse s) then return s else fail ""

pisinpalindromi xs = head . sortBy f $ palindromit xs
 where f s s' = compare (length s') (length s) -- pidempi on pienempi
pisinpalindromi "aabbacddcaca"
 ==> "acddca"

Listamonadin toteutus

instance Monad [] where -- listan tyyppimuodostin kirjoitetaan []
 return x = [x]     -- operaatio joka tuottaa vain yhden arvon
 lis >>= f = concat (map f lis) -- lasketaan f kaikille syötteille, yhdistetään kaikki tulokset

Ainiin, IO

instance Monad IO where

Yhteenveto