Käyttöjärjestelmät, Operating Systems (06.02.2019)
Tietokoneen toiminta/rakenne, Computer Organization

Sanasto / vocabulary

This is slowly expanding collection of English/Finnish vocabulary used in Computer Organization & Operating Systems courses. It is by no means definite, and it is not complete. It also includes some non-cs vocabulary that is deemed useful.

If/when you find the vocabulary lacking, please advice the lecturer for new/bad entries, with or without suggested translations. Even typo corrections are appreciated. Thank you.

The vocabulary in English alphabetical order as its use is assumed to be mostly English --> Finnish.

English Suomi
access control pääsynvalvonta
access control list pääsyoikeuslista
access matrix pääsymatriisi
addressin mode tiedonosoitusmoodi
adware mainostaja
affinity kiintymys, affiniteetti
application binary interface, ABI sovellusten binäärikäyttöliittymä
application programming interface, API sovellusohjelmoinnin käyttöliittymä
associative mapping assosiatiivinen kuvaus
atomic atominen, jakamaton
auditing function auditointijärjestelmä
authenticity oikeellisuus
autorooter etäkäyttöohjelma
availability saatavuus (tietoturva)
backdoor takaovi, salaovi (tietoturva)
barrier puomi
basic file system, physical I/O system fyysinen tiedostojärjestelmä
batch multiprogramming eräajo
baton passing viestikapulan välitys tai antaminen
binding sidonta
block size lohkon koko, (välimuistin) rivin koko
bot piilo-ohjelma, botti (sanasta robotti)
broker välittäjä, meklari
buddy vieruskaveri, kaveri
busy wait, spinlock loopissa odotus (aktiivisena)
B-tree B-puu, balansoitu puu
capability, capability ticket valtakirja, pääsylippu
cache välimuisti
chained allocation ketjutetut (levylohkot)
channel kanava
circular wait kehäodotus
clandestine user salainen käyttäjä
client-server asiakas-palvelin
cluster klusteri
condition variable ehtomuuttuja
confidentiality luottamuksellisuus (tietoturva)
contiquous file allocation yhtenäisten levylohkojen alue
compaction tiivistys
consolidation tiivistys, yhdistely
critical section kriittinen alue, kriittinenvaihe
daemon process daemon prosessi
data availability tiedon saatavuus
data integrity tiedon muuttumattomuus
data trespass tietomurto
deadlock lukkiutuminen, lukkiutuma
deadlock avoidance lukkiutumisen välttäminen (dynaamisesti)
deadlock detection and breaking lukkiutumisen havaitseminen ja murtaminen
deadlock prevention lukkiutumisen estäminen (ennakolta)
deception petollisuus
dedicated omassa käytössä, dedikoitu
demand paging tarvesivutus
determinism deterministisyys, ennustettavuus
direct mapping suora kuvaus
direct memory access, dma dma I/O
disk buffer (in device controller) levypuskuri (laiteohjaimella)
disk cache (in main memory) levyvälimuisti (keskusmuistissa)
dispatcher, scheduler vuoronantaja, skeduloija
disruption häirintä (tietoturva)
distributed operating system (OS) hajautettu käyttöjärjestelmä (KJ)
downloader asennuspaketti (tietoturva)
efficiency tehokkuus
embedded system sulautettu järjestelmä
enterprise system yritysjärjestelmä
event flag tapahtumalipuke
execution mode suoritustila
execution mode switching suoritustilan vaihtaminen
exception poikkeus
exploit haavoittuvuutta hyödyntävä koodi (tietoturva)
exposure altistus
external fragmentation ulkoinen pirstoutuminen (varatun alueen ulkop.)
fair, fairness reilu, reiluus
fault, interrupt poikkeus, keskeytys
fault tolerant vikasietoinen
fetch-execute cycle (käskyjen) nouto- ja suoritussykli
fetch policy noutopolitiikka
field kenttä
file cache tiedostovälimuisti
file system tiedostojärjestelmä
firewall palomuuri
flooder tietoliikennetulvan aiheuttaja
fragmentation pirstoutuminen
frame kehys, sivukehys
frame locking kehyksen (sisällön) lukitseminen
gang scheduling joukkoskedulointi, ryhmäskedulointi
group associative mapping joukkoassosiatiivinen kuvaus
hard link suora linkki
hashed hajautettu, hajasaanti
high level language, HLL korkean tason kieli
indexed sequential (file system organ.) indeksoitu sarjallinen
interception salakuuntelu
inference päättely
integrity koskemattomuus (tietoturva)
internal fragmentation sisäinen pirstoutuminen (varatun alueen sisällä)
interrupt, fault keskeytys, poikkeus
interrupt-driven I/O epäsuora I/O
keskeyttävä I/O
interrupt handler keskeytyskäsittelijä
intrusion tunkeutuminen
instruction set architecture, ISA käskykanta-arkkitehtuuri
intruder hyökkääjä (tietoturva)
inverted page table käänteinen sivutaulu
I/O bound I/O sidonnainen (prosessi)
I/O supervisor I/O:n hallintajärjestelmä
jacketing kuori, päällys, päällystakki
journaling file system journaloiva tiedostojärjestelmä
kernel mode, privileged mode,
system mode
etuoikeutettu tila, ytimen tila
kernel thread KJ-tason säie, ytimen säie (KJ skeduloi)
keylogger näppäimistön kaappari
literal literaali, vakio
livelock elolukko
load control moniajoasteen säätely
load sharing kuorman tasaus
locality paikallisuus

logic bomb

logiikkapommi (tietoturva)
mailbox postilaatikko
malicious software pahantahtoinen ohjelma/koodi
malware haittaohjelma
mapping function kuvausfunktio
masquerader luvaton käyttäjä
memory hierarchy muistihierarkia
microkernel architecture mikroydin arkkitehtuuri
middleware väliohjelmisto
migrate muuttaa
misfeasor luvattomasti käyttäminen
missapropriation (vallan) anastus
mobile code siirrettävä koodi
monitor monitori
multicore moniytiminen
multithreaded, multithreading monisäikeinen, monisäikeisyys
mutual exclusion poissulkeva, yhdellä käyttäjällä
mutual exclusion problem poissulkemisongelma
nondeterministic epädeterministinen
nonpreemptive ei keskeyttävä
object request broker (ORB) palvelupyynnön välittäjä
overlay kerrostus
paging sivutus
parallelized application rinnakkaistettu sovellus
parallelizing compiler rinnakkaistava kääntäjä
parameter marshalling parametrien esitystavan muunnos
parametric computing parametrisoitu laskenta
partitioning ositus, partitiointi
pile (file system organ.) läjä, erikokoiset peräkkäistietueet
placement (policy) sijoitus (politiikka)
postprotocol jälkiprotokolla
preemptive keskeyttävä
predictability ennustettavuus
preprotocol esiprotokolla
priority ceiling kattoprioriteetti
priority inheritance prioriteetin periminen
priority inversion prioriteetin kääntyminen
privileged mode
kernel mode
system mode
etuoikeutettu tila, ytimen tila
processor bound suoritin sidonnainen (prosessi)
processor context
processor state information
suoritinympäristö, suorittimen tilatieto
process control block (PCB) prosessin kuvaaja, kontrollilohko
process identification (pid) prosessin tunniste
process switch, scheduling prosessin vaihto, skedulointi, vuoronanto
programmed I/O suora I/O
protection suojaus
qualitative laadullinen
quanta, time slice aikaviipale
quantitative määrällinen
race condition kilpailutilanne
RAM, random access memory keskusmuisto
real time realiaika
record tietue
reentrant vapaakäyntinen
relocation uudelleensijoitus
rendezvous kohtaaminen, rendezvous
replacement algorithm, policy poistoalgoritmi, -politiikka
repudiate kiistää
resident set, resident set size käyttöjoukko, käyttöjoukon koko
response time vasteaika
responsiveness herkästi reagoiva
rootkit admin-oikeuksien hankintatyökalu
round robin vuorotellen
round robin scheduling aikaviipalevuoronanto
scenario skenaario
scheduler, dispatcher vuoronantaja, skeduloija
scheduling, process switch prosessin vaihto, skedulointi, vuoronanto
security policy suojauspolitiikka
security administrator suojausyksikkö
segment segmentti
semaphore semafori
sequential (file system organ.) sarjallinen
service broker palvelun välittäjä
service-oriented architecture (SOA) palveluperustainen arkkitehtuuri
sharing yhteiskäyttö (EI jakaminen)
signalling semantics signalointisemantiikka
SOA model palveluperustaisen arkkitehtuurin malli
soft link symbolinen linkki
spammer massapostittaja (tietoturva)
spatial locality alueellinen paikallisuus
spinlock, busy wait loopissa odotus (aktiivisena)
spyware vakoiluohjelma
stealth näkymätön, näkömättömyys
starvation nääntyminen, nälkiintyminen
supervisor call käyttöjärjestelmän palvelupyyntö
synchronization synkronointi
symmetric multiprocessor, SMP symmetrinen moniprosessorikone
system mode
privileged mode
kernel mode
etuoikeutettu tila, ytimen tila
thread säie
thread context säikeen suoritusympäristö
throughput läpimenovuo, läpimenotiheys
time sharing osituskäyttö
time slice, quanta aikaviipale
time slice interrupt aikaviipalekeskeytys
temporal locality ajallinen paikallisuus
token kolikko, lupalappu
transaction processing/system tapahtumankäsittely
translation lookaside buffer (TLB) TLB, osoitteenmuunnospuskuri
trap trappi, keskeytys, poikkeus
trap door takaovi, salaovi (tietoturva)
trojan horse troijalainen (tietoturva)
turnaround time vastausaika
user mode, user state käyttäjätila
user-level thread käyttäjätason säie (ei näy KJ:lle)
usurpation tunkeutuminen
utilization käyttösuhde, utilisaatio
virtual memory virtuaalimuisti
virus virus
volume taltio, volyymi
worm mato (tietoturva)
write policy kirjoituspolitiikka
write back lopuksikirjoittava (välimuisti)
write through läpikirjoittava (välimusti)
zero-day vulnerability nollapäivän aukko, tietoturva-aukko joka tulee julki vasta hyökkäyspäivänä
zombie piilo-ohjelma