Lintujen linjalaskentojen tietojen tietokannan ja tallettamisen kehittäminen

Asiakas

Heikki Lokki

Asiantuntijat: Aleksi Lehikoinen ja Esko Piirainen HY:n luonnontieteellinen keskusmuseo sekä Mikko Pelkonen ja Lauri Savolainen TKTL

Työn kuvaus

Taustaa

Suomessa on kerätty lintujen laskentatietoja 1940-luvulta alkaen. Tietoja keräävät lähinnä vapaaehtoiset lintuharrastajat, joiden lajituntemus on erinomainen. Tiedot on talletettu joko paperilomakkeilta peräkkäistiedostoon keskusmuseossa tai laskija on tallettanut havaintonsa keskusmuseon tarjoamaan excel-taulukkopohjaan, josta ne liitetään peräkkäistiedostoihin. Linjalaskentatutkimuksissa on kertynyt noin 900 000 rivin havaintoaineisto.

Vapaaehtoisten lintuharrastajien keräämät seurantatiedot muodostavat yhden keskeisen ympäristön seurannan tieteellisen tietolähteen Suomessa.

Tietojen käytön tehostamiseksi on yhdelle laskentamenetelmälle (pistelaskenta) jo suunniteltu ja toteutettu tietokanta tietojen säilyttämiseen. Tietojen keräämisen yksinkertaistamiseksi on suunniteltu ja toteutettu paperilomakkeita ja excel-taulukkopohjaa mukailevat web-lomakkeet, jolla laskijat voivat joustavasti ilmoittaa keräämänsä havainnot keskusmuseoon. Havainnoijilla on jo käytössään portaali (Lintuvaara, ks. https://rengastus.helsinki.fi/), jonka kautta he kommunikoivat keskusmuseon kautta. Tässä työssä tehtävä linjalaskentoja palvelevan ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan käyttää hyväksi aikaisemmin tehtyjä vastaavia ohjelmistoja ja palvelu tulee osaksi olemassa olevaa Lintuvaara-portaalia.

Lisätietoja lintujen laskennoista on sivulta on sivuilla: http://www.luomus.fi/seurannat/index.htm

Tehtäviä

Ohjelmistotuotantoryhmässä päätehtävänä suunnitellaan ja toteutetaan tietokanta käyttöliittymineen linjalaskentatutkimusten (http://www.luomus.fi/seurannat/linjalaskenta/index.htm) tarpeisiin. Suunnittelussa käytetään soveltuvin osin hyväksi aikeisemmin toteutettua lintujen pistelaskennan järjestelmää, jossa kielenä on käytetty Pyhton-ohjelmointikieltä. Sen osaaminen on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Suunnittelu tehdään siten, että suunnitelmien pienillä muunnoksilla voidaan myöhemmin toteuttaa vastaavia tietokantoja myös muiden laskentatutkimusten tarpeisiin.

Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan web-lomake, jolla laskijat lähettävät tietoja keskusmuseoon ja museovirkailija hyväksyy lähetetyt tiedot tietokantaan talletettaviksi. Vastaavia lomakkeita on toteutettu aikaisempien ohjelmistotuotantoryhmien työn pohjalta linnustonseurannan eri tutkimusten tarpeisiin.

Toteutettava laskijoiden lomakepalvelu kommunikoi laskijan ja keskusmuseon välisen rajapinnan kautta: Keskusmuseosta toimitetaan rajapintaan linjalaskennan edellisillä tiedoilla esitäytettyjä lomakkeita. Laskija näkee palvelussa vain omassa seurannassaan olevien laskentojen tiedot. Hän korjaa ja täydentää esitäytetyn lomakkeen uusilla laskentatiedoilla. Laskijan täyttämä lomake hyväksytään toimitettavaksi museolle sen jälkeen, kun se on ohjeiden mukaan mahdollisimman oikein täytetty.

Toteutusympäristö

Erityisvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

Immateriaalioikeudet

Projekti toteutetaan laitoksen yleisen lisenssisopimuksen alaisuudessa.