Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Kirjallisuutta

Kirjallisuutta opetusteknologiaan liittyen

Tähän tullaan keräämään teoksia liittyen opetusteknologiaan. Lista ja jaottelu on aluksi varsin puutteellinen. Jatkossa tähän tullaan lisäämään esittely kyseisistä teoksista.

Hakkarainen, K., Lonka, K., Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo: WSOY.

Mannisenmäki, E. ja Manninen, J. 2004. Avoimen yliopiston verkko-opiskelijan muotokuva. Tutkimus opetuksesta, opiskelusta ja opiskelijoista verkossa. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Palmenia-kustannus, Raportteja ja selvituksiä 44. Helsinki: Yliopistopaino.

Ilomäki, L. (toim.) 2004. Opi ja onnistu verkossa - aihiot avuksi. Helsinki: Hakapaino.

Meisalo, V., Sutinen, E., Tarhio, J. 2003. Modernit oppimisympäristöt. Helsinki : Tietosanoma (Pieksämäki : RT-print)

Matikainen, J. (toim.) 2003. OPPIMISEN ohjaus verkossa. Helsinki : Palmenia-kustannus, (Yliopistopaino)

Nevgi, A. & Tirri, K. (2003). Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä – opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisuja.

Silander,P., Koli, H. Verkko-opetuksen työkalupakki : oppimisaihiosta oppimisprosessiin. Helsinki : Finn Lectura, 2003 (Saarijärvi : Saarijärven offset)

Kalliala, E. 2002. Verkko-opettamisen käsikirja. Helsinki: Finn Lectura. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Sallila, P. & Kalli, P. (toim.) 2001. Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Tella, S., Vahtivuori, S. , Passi, A., Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki: Edita.

Haasio, A & Piukkula, J (toim.) 2001. Oppiminen verkossa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Matikainen, J. 2001. Vuorovaikutus verkossa.Yliopistopaino. Helsinki.

Olkinuora, E., Mikkilä-Erdman, M., Nurmi, S. & Ottoson, M. 2001. Multimediaoppimateriaalin tutkimuspohjaista arviointia ja suunnittelun suuntaviivoja. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Matikainen, J. & Manninen, J. (toim) 2000. Aikuiskoulutus verkossa - verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus

Korte, H., Hartikainen, V-M., Kauranen, J., Paakkanen, T., Pesonen, K. ja Yritys, K. 2000. Oppimisympäristöjen esittely, arviointi ja vertailu. Tampereen teknillisen korkeakoulun digitaalisen median instituutin hypermedialaboratorion julkaisuja 1.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2000. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Helsinki: WSOY

Helsingin yliopiston yksiköiden julkaisuja

Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksen julkaisut

Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön (YTY) - Julkaisut

Helsingin yliopiston Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksen - Julkaisut

Soveltavan kasvatustieteen laitos - Studia Paedagogica

MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETUKSEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS - Virtual Library

Kirjallisuusluetteloja

OPH/Etälukio

Etälukion kirjallisuus -osiosta löytyy kattava lista erilaisista kirjallisista lähteistä. Teokset on jaoteltu seuraavasti: 1. Tietotekniikka, Internet ja www 2. Opetus, oppiminen ja tieto-ja viestintätekniikka 3. Etäopetus 4. Virtuaalinen opiskelu ja opettaminen

Momu - Monimuoto-opetuksen kehittämiis -tiimin kirjallisuusluettelo

Turun yliopiston Momu - sivustolta löytyy mm. juonnettu kirjallisuusluettelo

TieVie:n kirjallisuusluettelo

TieVie - Valtakunnallisen tieto- ja viestintä- tekniikan opetuskäytön virtuaaliyliopistohankeen koulutusresurssit osion kirjallisuusluettelo

Sami Palhomaa 26.11.2004