HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
14.11.2008

 

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/2008

Aika              Perjantai 14.11.2008 klo 10.00-11.45
Paikka           Heureka, Vantaa

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 2. Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 10.00 ja totesi kokouksen asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
  Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sini Ruohomaa ja Samuli Kaipiainen. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

  Puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla Korkeakoulujen arviointineuvoston 13.11.2008 tekemästä päätöksestä, jolla tietojenkäsittelytieteen laitos on valittu yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi vuosille 2010-12.

 3. Virkarakennemuutoksia (yt-asia)

  Voimassa oleva henkilöstösuunnitelma löytyy intranetistä: https://www.cs.helsinki.fi/henkilokunta-intranet/docs/tktl_henkilostosuunnitelma_07-09.pdf .

  2.1. Henry Tirrin erottua professorin virasta 1.8.2008 lukien älykkäiden järjestelmien alueella ei ole vakinaista professoria.

  Määritellään professorin viran 21329 (ent. Ahonen-Myka; kieliteknologia) alaksi tietojenkäsittelytiede, erityisesti älykkäät järjestelmät ja täytetään virka vakinaisesti mahdollisimman pian.

  Kokous kannatti ehdotusta. Kokouksessa esitettiin alan täsmentämistä koneoppimiseen.

  2.2. Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteisprofessuuri bioinformatiikan alueelle
  (liite 1_osoitteessa: https://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/YTLiite2008_3.pdf )

  Tietojenkäsittelytieteen laitos esittää, että VTT ja Helsingin yliopisto perustavat ja rahoittavat yhteisen tietojenkäsittelytieteen professuurin, jonka erikoisalaksi määritellään data-analyysi ja synteettisen biologian bioinformatiikkaan liittyvät laskenta- ja mallinnusmenetelmät. Puheenjohtaja täsmensi, että tarkoituksena on perustamisen sijaan suunnata vapaa professuuri 19353 (ent. Verkamo) ehdotetulla tavalla.

  Kannatettiin esitystä ja pidettiin merkittävänä suunnitelmaa täyttää virka pysyväisluonteisesti.

  2.3. Professorin virat 19234 (tietojenkäsittelytiede, ent. Tirri) sekä 22076 (bioinformatiikka, vapaa, hoit. Rousu)

  Keskusteltiin avoimien professorin virkojen (19234 ja 22076) uudelleen suuntaamisesta vuonna 2009. Kokouksessa tuli esiin panostusta kaipaavina aloina käytettävyys, liikkuva tietojenkäsittely ja algoritmit ja koneoppiminen -linjalla erityisesti teoriaan painottuminen. Todettiin myös, että laitoksen tulisi olla johtava käytettävyyden ja käyttöliittymien yksikkö.

  Päädyttiin työstämään uudelleenlinjauksista ehdotus alkuvuodesta 2009. Toinen viroista voidaan avata haettavaksi aiemmin ja jättää toinen hiukan myöhemmäksi.

 4. Tohtorikoulutettavan, tohtoritutkijan ja yo-tutkijan määräaikaiset työsopimussuhteet (yt-asia)

  Ehdotetaan laitoksella käyttöönotettavaksi periaate, että johtaja voi johtoryhmän esityksestä ottaa tohtorikoulutettavan, tohtoritutkijan ja yo-tutkijan työsopimussuhteeseen vastaavan tehtävän haussa ansioituneeksi todetun hakijan, joka ei saanut ko. tehtävää. Perusteluna on mahdollisuus toimia joustavasti kun virkaan on useita erittäin hyviä hakijoita ja laitoksen taloudellinen tilanne sallii useammankin kuin yhden nimityksen. Palvelussuhteen muotona on työsuhde (ei virka), joka on hallinnollisesti kevyempi käyttää.

  Vilkkaan keskustelun puitteissa täsmennettiin ehdotuksen yksityiskohtia ja kannatettiin esitystä. Ehdotettiin erityisesti käytäntöä, jossa menettelystä ilmoitetaan jo hakuilmoituksessa, jotta hakijat voivat huomioida tämän mahdollisuuden hakiessaan.

 5. Hankerahoitus ja perustettava toimikunta

  Ehdotetaan, että laitos ryhtyy myöntämään hakemuksesta rahoitusta tutkimus-, opetus- ja muille hankkeille. Erityisesti kannustetaan sellaisia hankkeita, joissa rahoituksen merkitys on suuri: uudet avaukset, tutkijat joilla ei aiemmin ole ollut hankerahoitusta, riskirahoitus, tutkimusta sivuava ohjelmistotyö johon vaikea muuten saada rahoitusta.

  Rahoitushakemuksessa on esitettävä lyhyt hankesuunnitelma, perustelu laitoksen rahoitukselle sekä jatko- tai lisärahoitussuunnitelma mikäli laitoksen rahoitus ei kata koko suunniteltua toimintaa. Hankkeiden kesto voi olla noin 0,5 - 1 vuotta tai erityisistä syistä korkeintaan 2 vuotta. Hakemuksen käsittelee ja niiden rahoittamista ehdottaa johtoryhmässä perustettava toimikunta, rahoittamisesta päättää johtaja.

  Keskusteltiin hankerahoituksen käytännön menettelyistä ja periaatteista. Ehdotusta pidettiin hyvänä.

 6. Katsaus yliopistouudistuksen tilanteeseen

  Pääkohdat yliopistouudistuksen valmistelusta Helsingin yliopistossa. Liite 2 soitteessa: https://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/YTLiite2008_3.pdf

  Puheenjohtaja esitteli keskeiset linjaukset ja toimenpiteet yliopiston tulevassa organisoitumisessa ja johtamisjärjestelmässä. Konsistorin 12.11.2008 tekemän päätöksen mukaan laitoksista tulee talouden vastuuyksiköitä. Uudistuksen myötä laitosten määrä vähene ja koko kasvaa. Laitoksen rakennetta koskevia uudelleenjärjestelyjä ei ole tekeillä.

  Puheenjohtajan alustuksen pohjalta keskusteltiin uudistuksen merkityksestä oman laitoksen ja tiedekunnan kannalta.

 7. Muut mahdolliset asiat

  - Puheenjohtaja muistutti kehityskeskustelujen ajankohdasta ja kannusti henkilöstöä kansainvälistymiseen. Kehityskeskusteluissa aihe on syytä ottaa esiin konkreettisena toimenpiteenä.

  - Puheenjohtaja ilmoitti, että laitos ryhtyy maksamaan laitoksella työskentelevien liikuntamaksun yliopiston liikuntakeskukseen.

 8. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi 11.45.

  Liite: Osallistujaluettelo                           Hannu Toivonen               Pirjo Kokkonen
                           puheenjohtaja                   sihteeri                   
                          Sini Ruohomaa                  Samuli Kaipiainen
                          pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja