HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
3.9.2009

 

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2009

Aika              Torstai 3.9.2009 klo 10.05-12.25
Paikka           Exactum B222
Läsnäolijat     Osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä
  1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

   Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 10.05 ja totesi kokouksen asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
   Kokouksen sihteeriksi valittiin Ellen Mustonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Greger Lindén ja Harri Laine. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

  2. Toiminnan suunnittelu vuosille 2010-12 (yt-asia, liite 1 )

   Tässä kokouksessa käsiteltiin osat I (strategia), II (tutkimus, opetus, YVV), III (henkilöstösuunnitelma) ja IV (johtaminen ja tukitoimet). Osa III käsitellään talouden osalta henkilöstökokouksessa 25.9. klo 14.00.

   I Strategia: Laitoksen neljästä strategisesta kehittämiskohteesta (1.6) keskusteltiin erityisesti Bioinformatiikan maisteriohjelman (MBI) vakiinnuttamisesta, kansainvälistymisestä ja englanninkielisen koulutuksen lisäämisestä maisteritasolla.
   - Bioinformatiikan maisteriohjelman vakiinnuttamisen vaikutuksista perusopetuksen resursseihin keskusteltiin. Todettiin, että resursseja ei siirry perusopetuksesta maisteriohjelmaan. Keskusteltiin myös muiden kampusten (Meilahti, Viikki) sitoutumisesta MBI-maisteriohjelmaan, mm. osallistumisesta kalliiden laboratoriokurssien kustannuksiin.
   Laitoksen perusopetuksen suhteellinen koko kasvaa maisteriosuuden pienetessä. Laitoksen on saatava lisää maisteriopiskelijoita. Keskusteltiin syistä, miksi maisteritasolle ei siirrytä. Maisterikoulutus on laitokselle tärkeää. Olisi tärkeää saada opiskelijoita myös muista suomalaisista yliopistoista maisteritasolle.

   II Tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus: Tällä toimintakaudella virkoja on kohdennettu voimassaolevan strategian painopistealueisiin. Keskusteltiin erityisesti opetuksen kansainvälistymisestä painopistealueena. Tavoitteena on saada selkeitä englanninkielisiä kokonaisuuksia, joita voitaisiin markkinoida myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Kansainväliset ohjelmat voivat motivoida myös suomalaisia opiskelijoita ja tuoda laitokselle opiskelijoita muista suomalaisista yliopistoista. Bioinformatiikan maisteriohjelman vakiinnuttaminen vahvistaa laitoksen maisterikoulutusta ja kansainvälistymistä. MBI on myös hyvä malli kehitettäessä laitoksen muita kv. kokonaisuuksia. Korostettiin myös äidinkielisen opetuksen tärkeyttä. Todettiin englanninkielisen opetuksen tarve myös kanditasolla mm. Erasmus-opiskelijoille, jotka mahdollisesti jäisivät suorittamaan laitokselle maisteriopintoja.
   Laitos ei ole lähtenyt pilotoimaan tilauskoulutusta.
   Laitos osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen opetuksen, tutkimuksen ja mm. alumnitoiminnan kautta.

   IV Johtaminen ja tukitoimet: Keskusteltiin yhteistyöstä palvelukeskusten ja palvelukeskusten IT-hallinnon kanssa. Palvelukeskuksen tietotekniikkahallinto saa laitokselta Linux-työasemapalvelun ja laitos saa toimistopalvelua palvelukeskuksen IT:lta. Periaatteellisia ongelmia suhteissa ei ole.

   III Voimavarasuunnitelma: Henkilöstösuunnitelma sisältyy voimavarasuunnitelmaan. Nykytilanne on lähellä henkilöstörakenteen tavoitetilaa. Hallinnossa on vähemmän työntekijöitä kuin muilla vastaavilla laitoksilla.

   Käytännön toimenpiteitä henkilöstörakenteen kehittämiseksi


   Toimenpide V1: Laitokselle nimitettävien uusien professorien aloille rekrytoidaan kullekin yksi tutkijatohtori tai tohtorikoulutettava. (Vuosien 2009-2010 aikana 4-6 tutkijatohtoria/tohtorikoulutettavaa).

   Toimenpide V2: Kaksi avointa professuuria suunnataan tutkimuksen painopistetarkistuksen jälkeen uudelleen ja laitetaan hakuun. Painopisteavauksia tarkasteltaessa otetaan huomioon pätevän henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta.

   Toimenpide V3: Bioinformatiikan maisteriohjelman vastuuprofessorin ja koordinaattorina toimivan yliopistonlehtorin virat täytetään vakinaisesti.

   Toimenpide V4: Suunnataan yliopiston/tiedekunnan rahoituksella tohtorikoulutettavan vakanssi bioinformatiikan maisteriohjelman käyttöön.

   Toimenpide V5: Perustetaan 3-vuotinen tutkijatohtorin vakanssi hankittavan klusterin hyödyntämiseksi. Toimenkuvana on klusteria hyödyntävä tutkimus ja opetus sekä niiden koordinointi ja tuki.

   Toimenpide V6: Hallinnon henkilöstö- ja talousasioita hoitava amanuenssi vakinaistetaan. Vapaana oleva tiedottajan vakanssi lakkautetaan viransijaisuuden päättyessä 1.1.2010 lukien. Harkitaan toisaalta uutta yhteistä tiedottajan vakanssia toisen laitoksen, esim. HIITin kanssa.

   Toimenpide V7: Rekrytoinneissa käytetään pääsääntöisesti kansainvälistä hakua (HY:n tutkimuksen arvioinnin 2005 suositus).

   Toimenpide V8: Lisätään dosenttiopetusta sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden opetusvastuuta siten, että tarjonta täydentää laitoksen omaa opetusta ajankohtaisilla sisällöillä.
   Bioinformatiikan maisteriohjelman tohtorikoulutettavan (uusi virka) toimenkuvasta pyydettiin poistamaan kanditutkielmaohjaus.
   Keskusteltiin tiedottajan vakanssin lakkauttamisesta tilanteessa, jossa esim. opiskelijoiden rekrytoinnin tulisi olla entistä ammattimaisempaa.

  3. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen laitosneuvoston koko (yt-asia)

   Johtoryhmä on esittänyt tiedekuntaneuvostolle laitosneuvoston jäsenmääräksi yhdeksää jäsentä. Kokous kannatti johtoryhmän esitystä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta ottaa ulkopuolisia jäseniä laitosneuvostoon.

  4. Keskustelua yliopistouudistuksesta

   Puheenjohtaja kertoi yliopistouudistuksen nykytilasta. Yliopisto on jo saanut uuden hallituksen. Henkilökunnalle huomattavin lähiajan muutos on virkasuhteiden muuttuminen työsuhteiksi 1.1.2010.

  5. Muut mahdolliset asiat

   Puheenjohtaja alusti influenssapandemian ohjeistuksesta. Tärkeintä on influenssan leviämisen ehkäiseminen. Laitoksen pandemiaohjeistus on osoitteessa:

   http://www.cs.helsinki.fi/new/influenssa.shtml

   Puheenjohtaja ilmoitti uudesta käytännöstä tenttikysymysten toimittamisesta osastosihteeri Pirjo Kokkoselle. Tenttikysymysten ja gradupapereiden on oltava Pirjo Kokkosella virka-aikana tenttiä edeltävänä päivänä.

   Jaakko Kurhila ilmoitti uusista koevalvontakäytännöistä 1.1.2010 alkaen. Koevalvontavastuu siirtyy lehtoreilta tuntiopettajille. Vastuuhenkilön tulee olla tavoitettavissa kokeen aikana.

   Puheenjohtaja ilmoitti henkilökunnan kokouksesta 25.9.2009 klo 14.00 sekä laitosneuvoston vaaleista 16. – 17.11.2009.

  6. Kokouksen päättäminen

   Kokous päättyi klo 12.25.


   Liite: Osallistujaluettelo                           Hannu Toivonen               Ellen Mustonen
                           puheenjohtaja                   sihteeri                   
                          Greger Lindén                   Harri Laine
                          pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja