HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
27.11.2009

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 4/2009

Aika              Perjantai 27.11.2009 klo 14.55-16.20
Paikka           Exactum B222
Läsnäolijat     Osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä
 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 14.55 ja totesi kokouksen asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
  Kokouksen sihteeriksi valittiin Ellen Mustonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Korhonen ja Mikko Pervilä. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Englanninkielisen opetuksen lisääminen ja vakiinnuttaminen laitoksen maisteritason opetuksessa (yt-asia, liite 1)

  Laitoksen toimintasuunnitelmassa 2010-12 yksi neljästä strategisesta kehityskohteesta on kansainvälistyminen, erityisesti englanninkielisen koulutuksen lisääminen maisteritasolla. Jo aiemmin runsaasti englanniksi opettaneilla hajautettujen järjestelmien sekä algoritmien ja koneoppimisen linjoilla on valmiutta aloittaa systemaattinen englanninkielinen opetus syyslukukaudesta 2010 lukien. Asiaa on aiemmin käsitelty henkilöstökokouksessa (yt-asiana) 3.9.2009 ja johtoryhmässä 5.10.2009.

  Tässä kokouksessa käsiteltiin kansainvälistymistä koskevia alustavia suunnitelmia, joita on valmisteltu työryhmissä. Henkilöstökokous käsitteli ryhmien pohdintoja ja keskittyi erityisesti englanninkielisen maisteriopetuksen käynnistämiseen syksyllä hajautettujen järjestelmien sekä algoritmien ja koneoppimisen linjoilla. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti ja kantaaottavasti niistä muutoksista, jotka ovat väistämättömiä opetusjärjestelyissä ja opiskelijavalinnoissa muutoksen myötä. Otettiin myös kantaa siihen onko tällainen järjestely mahdollista kaksikielisessä yliopistossa ja miten on huomioitu suomenkielisten opiskelijoiden oikeudet.

  Kokous piti laitoksen englanninkielisen maisteriopetuksen laajentamista luontevana osana yliopiston kansainvälistymistä. Todettiin, että käytännössä on kysymys muutoksesta, joka on jo aiemmin käynnistynyt, mutta jota nyt halutaan viedä systemaattisemmin eteenpäin. Kokous edellytti kuitenkin laitokselta toimenpiteitä, joilla turvataan opetushenkilöstön ja suomenkielisten opiskelijoiden riittävät mahdollisuudet kielitaitonsa kehittämiseen. Ehdotettiin myös, että opetusohjelmassa säilyisi joitain kursseja ja laskuharjoituksia suomenkielisinä. Aiempien kokemusten perusteella voitiin myös todeta, että ulkomaalaisten opiskelijoiden englanninkielen taito on ollut kovin vaihteleva, joten pitäisi olla kielitaitoa ja opiskelun käynnistymistä tukevia toimenpiteitä. Opiskelijarekrytointia toivottiin suunnattavan myös Länsi-Eurooppaan ja englanninkielisiin maihin. Tärkeänä pidettiin myös hankintakanavien ja valintamenetelmien kehittämistä sekä systemaattista seurantaa. Koulutusohjelmien kiinnostavuuteen uskottiin vahvasti ja niiden markkinointia sekä laitoksen web-sivustoja tulisi kehittää edelleen.

  Opiskelijajärjestö ja yksittäiset opiskelijat ovat olleet asiantuntijoina työryhmissä ja arvioineet työryhmien ehdotuksia. TKO-äly ry pitää suunniteltua kehitystä myönteisenä niin laitoksen kuin opiskelijoidenkin kannalta ja näkee kehityksen tukevan opiskelijoiden menestystä jatko-opinnoissa ja työelämässä, mutta painottaa toimenpiteitä, joilla tulisi turvata suomenkielisten opiskelijoiden kielitaidon kehitys jo opintojen varhaisessa vaiheessa.

  Kokous kannatti englanninkielisen opetuksen lisäämistä ja vakiinnuttamista maisteritason opetuksessa. Otto Nurmi, Seppo Sippu ja Marko Ikonen edustivat kuitenkin kantaa, jonka mukaan: 'jokseenkin systemaattinen' vieraskielinen opetus voidaan aloittaa vain, jos (1) vieraskielisen opetuksen lisääminen ja mahdollinen suomenkielisen opetuksen vähentäminen eivät riko 1.1.2010 voimaan astuvia lakeja tai asetuksia, (2) suomenkielisten opiskelumahdollisuudet eivät vaikeudu, vaan heillä säilyy edelleen oikeus saada aina halutessaan suomenkielistä opetusta tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseilla ja (3) vieraskielistä opetusta antavat vain siihen halukkaat opettajat. Muussa tapauksessa hankkeesta tulee luopua.

 3. Keskustelua yliopistouudistuksesta

  Keskusteltiin virkojen ja virkavastuun päättymisestä sekä käytännön järjestelyistä, jotka yliopistouudistus tuo mukanaan vuoden vaihteessa.

 4. Muut mahdolliset asiat

  Tiina Väisänen kertoi lyhyesti budjetin nykyvaiheesta ja totesi supistetun budjetin vastaavan aiempaa perusrahoitusta.

 5. Kokouksen päättäminen

 6. Kokous päättyi klo 16.20.


  Liite: Osallistujaluettelo                         Hannu Toivonen               Ellen Mustonen
                         puheenjohtaja                   sihteeri


                 
                        Janne Korhonen                Mikko Pervilä
                        pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja