HELSINGIN YLIOPISTO     TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
23.3.2007

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2007

Aika                perjantai 23.3.2007 klo 13.00-15.27
Paikka             sali B222 (Exactum, 2.krs)
Läsnäolijat      osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä


 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.
  Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Taina  ja Jaakko Kurhila.

 2.  Helsingin yliopiston rehtorin suositus opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen virkarakenteen käyttöönotosta (esityslistan liite 1)

  Puheenjohtaja esitteli rehtorin suosituksen Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen virkarakenteen käyttöönotosta. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja todettiin, ettei merkittäviin muutoksiin kannata ryhtyä tässä vaiheessa, vaan odotetaan alan valtakunnallista nimikkeistöuudistusta ja toteutetaan muutoksia tarkkaan harkiten. Eniten kiinnostusta herätti mahdollisten yliopisto-opettajien virkojen perustaminen. Nähtiin, että ratkaisulla voitaisiin vähentää vaihtuvuutta opetustyössä ja nostaa opetuksen laatua. 

 3. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen virkarakenteen muutokset (esityslistan liite 2)

  Puheenjohtaja esitteli laitoksen henkilöstöpolitiikkaan ja tavoiteohjelmaan perustuvaa lehtorin viran (virkanumero 14746) lakkauttamista ja uuden yliopistonlehtorin viran perustamista. Uuden viran opetusalaksi ehdotetaan hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, erityisesti väliohjelmistot (middleware) ja järjestelmien välinen yhteistoiminta (interoperability). Näitä virkarakenteen muutoksia on jo aiemmin käsitelty laitoksen johtoryhmän kokouksessa 19.3.2007. Henkilöstökokous kannatti esitettyjä virkarakenteen muutoksia.

 4. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen talousarvioesitys vuodelle 2007 (esityslistan liite 3)

 5. Päivi Karimäki-Suvanto esitteli vuoden 2007 talousarvion  ja kuvasi kustannusrakenteen kehitystä viime vuosina sekä niitä toimenpiteitä, joilla laitoksen taloutta on jo nyt sopeutettu tulevaan niukkenevaan tulorahoitukseen. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja todettiin, että laitos on jo hyvin varautunut tulevaan kehitykseen, mutta lähivuodet edellyttävät jatkuvaa voimavarojen sopeuttamista. 
  Talousarviota on käsitelty myös laitoksen johtoryhmän kokouksessa 19.3.2007. 

 6.  Muut mahdolliset asiat

 7. Puheenjohtaja käynnisti keskustelun toimenpiteistä, joilla niukkenevat voimavarat, opetuksen määrä ja laatu voitaisiin yhteensovittaa niin, että säilytettäisiin myös mahdollisuus uuden kehittämiseen. Asiasta virisi vilkas keskustelu, joka tuotti ehdotuksia opetuksen organisointiin, menetelmien kehittämiseen ja tutkintovaatimusten sekä opetuslinjarakenteen uudistamiseen. Päätettiin jatkaa tämän suuntaista kehitystyötä siten, että uudistuksia toteutetaan syyslukukaudesta 2008 lukien.

  Jaakko Kurhila esitteli alustavia suunnitelmia maisteriklinikkatoiminnaksi. Tutkintovaatimusten siirtymävaiheen päättyminen kesällä 2008 johtanee gradutulvaan lukuvuoden 2007-2008 aikana. Ohjaus- ja  tarkastustyön todettiin vaativan uusia ennakkoluulottomia toimenpiteitä ja yhteistyön muotoja, jotta urakasta selvitään. Opintojen kehittämistyöryhmä tuottaa suunnitelman niistä toimenpiteistä, joihin laitoksella tulee ryhtyä, jotta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistuvista opiskelijoista mahdollisemman  moni valmistuisi määräajassa. Toimenpide-ehdotus valmistuu pääsiäiseen mennessä. 

 8. Kokouksen päättäminen 

  Kokous päätyi  15.27.                                 Hannu Toivonen                                               Pirjo Kokkonen
                                 puheenjohtaja                                                   sihteeri                   
                                 Juha Taina                                                        Jaakko Kurhila
                                 pöytäkirjan tarkastaja                                       pöytäkirjan tarkastaja