HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
28.3.2008

 

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2008

Aika                perjantai 28.3.2008 klo 14.15-16.30
Paikka            sali CK112 (Exactum, 1.krs)
Läsnäolijat      osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 2. Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 14.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
  Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Liuhto ja Veli Mäkinen. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 3. Laitoksen toiminnan ja talouden suunnittelu (esityslistan liite 1) (yhteistoiminta-asia)

  Laitoksen toiminnan merkittävin muutos vuonna 2008 on uusi linjarakenne sekä uudet tutkintovaatimukset, jotka astuvat voimaan syyslukukauden 2008 alusta. Linjarakennetta on käsitelty aiemmin henkilöstokokouksessa 28.9.2007 ja tutkintovaatimuksia laitoksen kuukausi-iltapäivissä. Uusien linjojen toiminnan suunnittelu on käynnissä juuri nyt. Muilta osin laitoksen toiminta jatkuu vuoden 2008 aikana entiseen tapaan.

  Yliopisto valmistautuu yliopistolaitoksen uudistamiseen, joka toteutunee lukuvuoden 2009-10 aikana (lisätietoja osoitteessa https://alma.helsinki.fi/doclink/118433 ). Laitoksella uudistus näkynee sujuvampina urapolkuina sekä mahdollisesti johtamisjärjestelmän muutoksina. Virat muuttuvat työsopimussuhteiksi, mutta henkilöstön asema on luvattu turvata, erityisesti eläke-etuudet.

  Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 13.12.2007 päättänyt vuoden 2008 määrärahanjaon perusteet. Dekaani on 27.2.2008 tekemällään päätöksellä osoittanut laitoksen käyttöön varsinaista toimintamenomäärärahaa 5.153.672 euroa ja 215.000 euroa hankemäärärahaa. Lisäksi laitokselle on osoitettu 23.920 euroa opiskelijoiden harjoittelukustannuksiin sekä yhteensä 60.000 euroa Hops- ja Etappi-rahaa sekä luonnontieteellisen koulutuksen kehittämiseen.

  Vuosina 2009 ja 2010 yliopistouudistus heijastunee laitoksen rahoitukseen muutamien prosenttien vähennyksenä, koska yliopisto on päättänyt ottaa osan määrärahoista pääomakseen. Toisaalta rahoitustilanne ehtii muuttua vielä moneen kertaan.

  Laitoksella on käytettävissään siirtyviä määrärahoja (edellisten vuosien säästöjä) n. 800-900.000 euroa. Tarkka määrä ei ole vielä tarkasti tiedossa, sillä 14%:n ylittäviä siirtyvä määrärahoja on leikattu konsistorin päätöksen mukaisesti, mutta leikkaus on tehty tiedekuntatasolla. Laitos menetti leikkurissa huomattavasti rahaa, mikä vähentää 5-vuotisten virkojen perustamiseen käytettäviä varoja. Laitoksen vuoden 2008 tulo- ja menoarvio on laadittu siten, että siirtyviä määrärahoja käytetään maltillisesti. Näin varaudutaan vuosien 2009 ja 2010 mahdollisiin määrärahalaskuihin.

  Puheenjohtaja Hannu Toivonen ja toimistopäällikkö Marja-Liisa Lonardi esittelivät laitoksen tulo- ja menoarvion.

  Laitoksen perusrahoituksella ja tuloksellisuusrahalla katetaan pysyvän henkilöstön palkat ja muut menot, mutta suunniteltujen 5-vuotisvirkojen määrää joudutaan supistamaan oheisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

 4. Laitoksen henkilöstösuunnitelma (esityslistan liite 2) (yhteistoiminta-asia)

  Laitoksella on aloitettu strategiatyö, jonka tavoitteena on uudistaa laitoksen rakenteita. Henkilöstökokouksessa 23.3.2007 tavoitteeksi asetettiin, että uudistuksia toteutetaan syyslukukaudesta 2008 lukien. Henkilöstökokous käsitteli 28.9.2007 johtoryhmän asettaman strategiaryhmän ehdotusta laitoksen uudeksi linjarakenteeksi sekä henkilöstön rakenteeksi ja 12.11.2007 luonnosta laitoksen henkilöstösuunnitelmaksi. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa 8.10.2007, 19.11.2007 sekä 18.2.2008.

  Puheenjohtaja perusteli henkilöstösuunnitelman yleiset linjaukset ja totesi kehitystyön etenevän linjausten mukaisesti. Henkilöstökokous antoi tukensa henkilöstösuunnitelman periaatteille ja rakenteiden uudistus- ja kehitystyölle.

 5. Professorinvirkojen alan uudelleen määrittäminen ja täsmentäminen sekä viran sijoittamista ja palkkausta koskevat tiedot (yhteistoiminta-asia)

  a) Professorin virka (vakanssi 20786, Tietojenkäsittelytiede), ent. "muuntokoulutusprofessuuri" Ehdotus uudeksi viran alaksi : " Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne (networking and distributed systems)." Ehdotus uudeksi viran tehtäväpiiriksi : "Virkaa täytettäessä katsotaan riittäväksi kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdellä tai useammalla laitoksen nykyisistä tai alkavista viran alaan soveltuvista painopisteistä. Nämä ovat liikkuva tietojenkäsittely (mobile computing), palvelujen yhteistoiminta (service interoperability) ja läsnä-äly (ubiquitous/pervasive computing)." Viran sijoituspaikka : tietojenkäsittelytieteen laitos Viran palkkaus : valtion palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasot 8-10, lisäksi opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilökohtainen palkanosa valtion palkkausjärjestelmän mukaisesti. Kukin henkilöstösuunnitelmaan sisältyvä virkarakennemuutos käsitellään alla vielä erikseen.

  b) Professorin virka (vakanssi 10624, Tietojenkäsittelytiede) Ehdotus uudeksi viran alaksi : " Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne (networking and distributed systems)." Ehdotus uudeksi viran tehtäväpiiriksi : "Virkaa täytettäessä katsotaan riittäväksi kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdellä tai useammalla laitoksen nykyisistä tai alkavista viran alaan soveltuvista painopisteistä. Nämä ovat liikkuva tietojenkäsittely (mobile computing), palvelujen yhteistoiminta (service interoperability) ja läsnä-äly (ubiquitous/pervasive computing)." Viran sijoituspaikka : tietojenkäsittelytieteen laitos Viran palkkaus : valtion palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasot 8-10, lisäksi opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilökohtainen palkanosa valtion palkkausjärjestelmän mukaisesti.

  Kokous kannatti ehdotettuja muutoksia. Keskusteltiin professorivirkojen hakukäytännöistä. Ehdotettiin myös mallia, jossa viroista täytetään hakemusten perusteella 1-2 virkaa.

 6. Muihin virkoihin liittyvät virkajärjestelyt (yhteistoiminta-asia)

  a) Yliopistonlehtorin viran (vakanssi 21349) alaksi muutetaan "Älykkäät järjestelmät" ja virka täytetään pysyvästi.
 7. b) Perustetaan yliopistontutkijan virka, jonka alaksi täsmennetään Algoritmit ja koneoppiminen. Täytetään 5 vuodeksi. (Viran perustaminen kompensoidaan kahden avoimen assistentuurin lakkauttamisella, esityslistan kohta 7.a.)

  c) Yliopistonlehtorin virka (21348) muutetaan yliopistotutkijan viraksi. Täytetään 5 vuodeksi; virka täytetään sekä yleisen tieteellisen pätevyyden että ohjelmistojärjestelmiin (ohjelmistotekniikkaan, palvelusuuntautuneeseen ohjelmistotuotantoon tai tietokantajärjestelmiin) suuntautuvan tutkimussuunnitelman perusteella.

  d) Assistentin (HY) viran (vakanssi 23231) nimike muutetaan tohtorikoulutettavaksi ja suunnataan ”Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne” alueelle. Täytetään tutkimussuunnitelman perusteella korkeintaan 4-5 vuodeksi.

  e) Tohtoriassistentin virka (vakanssi 21597) muutetaan yliopisto-opettajan viraksi, viran alaksi täsmennetään hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne. Täytetään pysyvästi.

  f) Yliopistonlehtorin virka (vakanssi 21596) muutetaan yliopisto-opettajan viraksi, viran alaksi täsmennetään ohjelmistojärjestelmät. Täytetään pysyvästi.

  g) Avoin assistentin vakanssi (21346) muutetaan tohtorikoulutettavan viraksi ja suunnataan ohjelmistojärjestelmien alueelle. Täytetään tutkimussuunnitelman perusteella korkeintaan 4-5 vuodeksi.

  Keskustelun tuloksena täsmennettiin ilmaisuja ja lisättiin kohta g. Tarkennettu ehdotus viedään edelleen johtoryhmän käsittelyyn.

 8. Mräaikaisten virkojen vakinaistaminen (yhteistoiminta-asia)

  a) yliopistonlehtorin määräaikaisesti hankemäärärahalla täytetty virka (23422) vakinaistetaan
  b) perustetaan tutkimuskoordinaattorin virka ja vakinaistetaan sillä nyt määräaikaisena hoidatettu virka.

  Henkilöstökokous kannatti kohtien a ja b ehdotusta.

 9. Lakkautettavat ja siirrettävät virat (yhteistoiminta-asia)

  a)  lakkautetaan 2 avoinna olevaa assistentin (HY) virkaa (vakanssit 22001 ja 22002).
  b)  lakkautetaan 2 assistentin (HY) virkaa vapautuessaan (vakanssit 23230 ja 23423).
  c)  laboratorioinsinöörin avoin virka (vakanssi 14085) siirretään palvelukeskukseen.

  Kannatettiin virkojen lakkauttamista ja siirtoa.

 10. Laitoksen henkilöstöpolitiikka (yhteistoiminta-asia) (esityslistan liite 3)

  Laitoksella on ollut oma kirjallinen henkilöstöpolitiikka vuodesta 2000. Edellinen päivitys on vuodelta 2004. Uudessa henkilöstöpolitiikan luonnoksessa on otettu huomioon Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittinen ohjelma 20079, uusi palkkausjärjestelmä (UPJ), opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportainen virkarakenne sekä rehtorin tuore päätös määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä. Uudessa luonnoksessa on pyritty selventämään erityisesti työtehtävien painotuksia eri viroissa, tohtorikoulutettavien palvelussuhteiden kehittämistä tukemaan suunnitelmallisempaa jatko-opiskelua sekä muita palvelussuhteiseen liittyviä periaatteita. Johtoryhmä on käsitellyt luonnoksen aiempaa versiota 18.2.2008.

  Henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta keskusteltiin vilkkaasti ja tehtiin ehdotuksia erityisesti määräaikaisten virka- ja työsuhteiden sekä virkavapauksien ehdoista.

 11. Muut mahdolliset asiat

  Ei muita asioita.

 12. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi 16.30
                           Hannu Toivonen                 Pirjo Kokkonen
                           puheenjohtaja                     sihteeri                   
                          Lauri Liuhto                      Veli Mäkinen
                          pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja