HELSINGIN YLIOPISTO     TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
12.11.2007

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/2007

Aika                maanantai 12.11.2007 klo 14.00-16.15
Paikka             sali B222 (Exactum, 2.krs)
Läsnäolijat      osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä


 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 14.00. Todettiin kokous asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
  Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Niina Haiminen, Jaana Wessman (14.00-15.05) ja Miro Lehtonen (15.05-16.15). Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 2. Tutkimussihteerin vakanssin ( 23472) ja tehtävien siirto palvelukeskukseen
  (yhteistoiminta-asia)

  Osana yliopiston hallinnon kehittämistä perustettiin 1.4.2007 palvelukeskukset eri kampuksille. Suunnitelmana on, että Kumpulan projektihallintokeskus aloittaa toimintansa vuoden 2008 alussa. Palvelukeskusten henkilökunta on tarkoitus rekrytoida siirtämällä jo olemassa olevia vakansseja palvelukeskukseen. Tutkimussihteeri, VTM Tiina Väisäsen kanssa on 25.10.2007 käyty henkilökohtainen yt-neuvottelu tutkimussihteerin tehtävien siirtymisestä. Tiina Väisänen on suostunut siihen, että hänen tehtävänsä siirretään Kumpulan kampuspalvelukeskukseen 1.1.2008 lukien, ja että hän itse siirtyy palvelukeskukseen palatessaan vapailta 1.4.2008 lukien.

  Henkilöstö antoi tukensa ehdotukselle ja asian käsittelylle siten, että siirto etenisi suunnitelmien mukaan.  

 3. Laitoksen henkilöstösuunnitelma (yhteistoiminta-asia)    

  Laitoksella on aloitettu strategiatyö, jonka tavoitteena on uudistaa laitoksen rakenteita vastaamaan sen rahoitustilannetta ja opintojen vähenemistä. Henkilöstökokouksessa 23.3.2007 tavoitteeksi asetettiin, että uudistuksia toteutetaan syyslukukaudesta 2008 lukien. Laitoksen johtoryhmä asetti 4.6.2007 strategiatyöryhmän (Lea Kutvonen, Harri Laine, Tei Laine, Jukka Paakki, Juho Rousu, Hannu Toivonen ja Esko Ukkonen) suunnittelemaan laitoksen tavoiteohjelman ja henkilöstösuunnitelman uudistamista. Henkilöstökokous käsitteli 28.9.2007 strategiaryhmän 11.9.2007 päivättyä muistiota, joka sisälsi ehdotuksen laitoksen uudeksi linjarakenteeksi sekä henkilöstön rakenteeksi. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa vielä kokouksessaan 8.10.2007.

  Puheenjohtajan alustuksella tutustuttiin koko henkilöstölle sähköisesti 8.11.2007 jaettuun henkilöstösuunnitelman luonnokseen vuosille 2007-2009. Puheenjohtaja perusteli henkilöstösuunnitelman uudistamiseen johtaneet taustatekijät aiempien strategiakausien tunnusluvuilla ja kehityksellä sekä esitteli ne keskeiset periaatteet, joiden mukaan henkilöstörakennetta kehitetään strategiakauden 2007-2009  aikana:

  - lopetetuille aloille ja sektoreille perustetut ja määräajaksi täytetyt virat lakkautetaan
    perustamatta tilalle uusia virkoja
  - osa eläkkeelle jäävien henkilöiden viroista lakkautetaan perustamatta tilalle uusia virkoja
  - avoimeksi tulevat vanhan virkarakenteen mukaiset virat (lehtori, assistentti) lakkautetaan
  - uudet perustettavat vakinaiset virat ovat ensisijaisesti professuureja 
  - perustetaan joitakin yliopisto-opettajan virkoja ja samalla vähennetään sivutoimisen
    tuntiopetuksen määrää
  - laitoksen opetusta ja tutkimusta kehitetään perustamalla 5-vuotisia professorin ja
    yliopistotutkijan virkoja 
  - ohjelmistojärjestelmien tutkimuksen vahvistamiseksi linjalle suunnataan väliaikaisesti
    tutkijatohtorin ja tutkijakoulutettavan virat ja toimet
  - säilytettävät assistentin ja tohtoriassistentin virat muutetaan tutkijakoulutettavan ja
    tutkijatohtorin viroiksi ja toimiksi.

  Puheenjohtaja käynnisti keskustelun virkarakennemuutoksista käsittelemällä uuden linjarakenteen mukaisesti kullekin erikoistumislinjalle siirtyvien virkojen ja toimien määrää sekä resurssien lisätarvetta ja kehitystarpeita. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja yksittäisten virkojen kohtaloa tarkennettiin keskustelun puitteissa. Puheenjohtaja korosti, että suunnitelmalla varaudutaan tulevaan kehitykseen eikä virkojen lakkauttamisella ole välitöntä vaikutusta henkilöstön virka- ja työsuhteisiin, sillä ylimenokautena laitoksen rahoitus on riittävä ja uusi henkilöstösuunnitelma on tulevan perusrahoituksen mukainen. Virkojen lakkauttamissuunnitelma johti myös kysymyksiin voimavarojen riittävyydestä tulevaisuudessa. Puheenjohtajan mukaan tutkintovaatimusten uudistaminen vapauttaa osaltaan resursseja, joita suunnataan laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Myös opetuksen väheneminen ja opiskelijamäärien lasku tukevat samansuuntaista kehitystä.      

 4. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi suunnittelun etenevän siten, että luonnosta käsitellään seuraavaksi johtoryhmässä ja viimeisteltyä ehdotusta edelleen henkilöstökokouksessa vuoden 2008 alussa.  Henkilöstösuunnitelma pyritään hyväksymään johtoryhmässä helmikuun 2008 aikana. Tavoitteena on avata suurin osa viroista ja toimista hakuun kevään 2008 aikana. Osa ohjelmistojärjestelmien linjan viroista avataan vaiheittain muiden virkojen täytön tai vapautumisen jälkeen.  

  Puheenjohtajan mukaan aiemmin laadittu henkilöstöpoliittinen ohjelma tullaan uudistamaan vuosien 2007-2008 aikana siten, että se noudattaa yliopiston henkilöstöpoliittista ohjelmaa ja tukee laitoksen strategisia tavoitteita. Ohjelman yhtenä tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan parantaa henkilöstön työsuhteiden varmuutta mm. jatko-opiskelijoiden osalta.

 5.  Muut mahdolliset asiat

  Ei muita asioita  

 6. Kokouksen päättäminen 

  Kokous päätyi  16.15.                                 Hannu Toivonen                                               Pirjo Kokkonen
                                 puheenjohtaja                                                    sihteeri                   
                                 Jaana Wessman                Niina Haiminen                  Miro Lehtonen
                                 pöytäkirjan tarkastaja       pöytäkirjan tarkastaja         pöytäkirjan tarkastaja