HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
19.10.2001

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2001

Aika torstai 18.10.2001 klo 15.18-16.45
Paikka laitoksen sali A516
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 15.18. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin yliopistonlehtori Pirjo Moen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin assistentti Jan Lindström ja lehtori Heikki Lokki.

  Kokouskutsuun sisältyvään esityslistaan tehtiin kaksi lisäystä: kohdassa Muut asiat käsitellään aiheita "elektroniset lehdet vs. paperiset lehdet" sekä "hyvä opettaja -palkinto". Näiden muutosten jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Virkarakenteen muutokset (yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin laitoksen johtoryhmän esittämät muutokset laitoksen virkarakenteeseen (esityslistan liite 1). Laitoskokous ei tehnyt ehdotukseen varsinaisia muutoksia, mutta toivoi, että ehdotuksia eteenpäin vietäessä ja erityisesti viranhakuilmoituksia laadittaessa otetaan huomioon laitoskokouksessa esitetyt kommentit.

 3. Kumpula IV

  Heikki Lokki esitteli Kumpula IV:n eli Exactumin suunnittelun nykytilaa. Kevään jälkeen rakennukseen on mm. lisätty ruokala, jossa on kaksi jakelulinjastoa. Kevään jälkeen on lisäksi selvinnyt, että rakennukseen muuttavat matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja seismologian laitosten ja Rolf Nevanlinna -instituutin lisäksi myös todennäköisesti tilastotieteen laitos ja HIIT:n perustutkimusyksikkö. Näiden uusien laitosten mukaan tulo ei ole kuitenkaan lisännyt rakennukseen tulevien opetustilojen määrää. Rakennuksen suunnittelu on muutoinkin edennyt melko pitkälle, ja lähiaikoina aloitetaan henkilöiden alustava sijoittelu työhuoneisiin.

 4. Yliopiston kampuspohjainen tiedekunta- ja laitosrakenteen uudistaminen

  Yliopiston rehtori on asettanut useita työryhmiä pohtimaan yliopiston tiedekunta- ja laitosrakenteen muuttamista kampuspohjaiseksi. Heikki Lokki, joka on mukana Kumpulan kampustyöryhmässä, kertoi lyhyesti työryhmänsä toiminnasta.

  Kumpulan kampustyöryhmä ei ole kajoamassa työssään oppiainerakenteisiin. Tärkeänä painopisteenä työryhmä näkee menetelmätieteiden sivuaineopetuksen kehittämisen. Suurin muutos Kumpulan kampuksen osalta on ehdotus matematiikan laitoksen, Rolf Nevanlinna -instituutin ja tilastotieteen laitoksen yhdistämisestä uudeksi laitokseksi, jonka muodostaisivat matematiikan, sovelletun matematiikan ja tilastotieteen osastot. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen osalta tulevaisuuden vaihtoehtoja ovat joko säilyminen omana erillisenä laitoksenaan tai liittoutuminen kolmiosastoisen matemaattisten tieteiden laitoksen kanssa. Toinen laitostamme koskettava asia on mahdollinen kieliteknologian yhdistyminen tietojenkäsittelytieteen laitokseen kuitenkin niin, että kieliteknologia säilyisi oman oppiaineenaan.

  Kumpulan kampustyöryhmän raportti valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Kun kaikki kampustyöryhmät ovat palauttaneet raporttinsa rehtorille, tämä päättää näiden raporttien perusteella mahdollisista jatkotoimista asiassa.

 5. Muut mahdolliset asiat

  
  
  
  
             Jukka Paakki        Pirjo Moen
             puheenjohtaja       sihteeri  
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
  
             Jan Lindström		Heikki Lokki
             assistentti        	lehtori
  


  Jakelu: 4. krs:n sosiaalitila (B440), ilmoitustaulut 16 (4. krs) ja 9 (3. krs)
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja01_2.html