HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
21.03.2002

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2002

Aika keskiviikko 20.03.2002 klo 15.15-16.30
Paikka laitoksen sali A319
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 15.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin professori Patrik Floréen ja professori Inkeri Verkamo. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Virkarakenteen muutokset (yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin laitoksen johtoryhmän esittämät muutokset laitoksen virkarakenteeseen (esityslistan liite 1). Laitoskokous keskusteli esityksestä koskien yliopistonlehtorien virkojen palkkauksen määräytymisen perusteita ja totesi, että palkkaus pidetään esityksen mukaisena. Todettiin, että akateeminen pätevöityminen mahdollistaa palkkauksen tarkistamisen. Laitoskokous hyväksyi tehdyn virkarakenne-esityksen muutoksitta. Lisäksi päätetiin informoida viranhakijoita akateemisen pätevöitymisen mahdollisuudesta laitoksen työpaikkasivuilla.

 3. Yliopiston hallintorakenteeen uudistaminen kampuspohjaisesti (yhteistoiminta-asia)

  Rehtori asetti kampusrakennetyöryhmän 14.11.2001 valmistelemaan ehdotuksen yliopiston kampuspohjaiseksi hallintorakenteen uudistamiseksi. Hallintojohtaja Kari Suokon johtama rakennetyöryhmä luovutti raporttinsa rehtorille 11.3.2002. Työryhmän muistiosta on pyydetty tiedekunnilta ja laitoksilta lausuntoa 24.4.2002 mennessä. Laitosten ei tarvitse niin halutessaan antaa erillistä lausuntoa raportista. Puheenjohtaja professori Jukka Paakki selosti muistion pääkohtia laitoskokoukselle poimien siitä tietojenkäsittelytieteen laitosta kiinnostavia asioita.

  Työryhmä esittää konsistorin kokoa pienennettäväksi nykyisestä 24 jäsenestä 13 jäseneen. Rehtoraattiin ehdotetaan rehtorin ja vararehtorin lisäksi kahta tai kolmea vararehtoria. Nykyisestä poiketen vararehtorit valitsisi konsistori rehtorin esityksestä. Rehtori ja kansleri esitetään valittavaksi 135-jäsenisellä vaalikollegiolla, jonka jäsenet valittaisiin nykyisen mukaisella painotetun kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Nykyisestä valikollegiosta jäsenmäärä supistuisi kolmannekseen.

  Työryhmä ehdottaa uusien tiedekuntien perustamista. Työryhmän esityksessä on kaksi mallia, joista ns. koulutusalamallin mukaisesti tiedekuntia olisi 12 ja ns. tieteenalamallin mukaisesti 11 nykyisen yhdeksän tiedekunnan sijasta. Työryhmä esittää mm. perustettavaksi biotieteiden tiedekunnan. Biotieteiden tiedekunta muodostettaisiin nykyisin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa toimivista biotieteiden, ekologian ja systematiikan sekä ympäristöekologian laitoksista sekä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa toimivasta limnologian ja ympäristönsuojelun laitoksesta. Puheenjohtaja Jukka Paakki kertoi, että biotieteiden laitos ja ekologian ja systematiikan laitos ovat ilmaisseet halunsa kuulua jatkossakin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Laitoskokous totesi keskusteltuaan tukevansa edellä mainittujen laitosten omia näkökantoja.

  Puheenjohtaja Paakin mukaan kampustyöryhmä esittää, että tiedekuntien oikeutta delegoida tehtäviä laitoksille laajennetaan samalla, kun yliopiston sisäisiä hallintosäädöksiä uudistetaan. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että laitokset itse voisivat tarkastaa ja hyväksyä pro gradu -työt.

  Yliopiston rakennetyöryhmän raportti ei ole sisällytetty kaikkien kampuskohtaisten raporttien sisältämiä yksityiskohtia. Tästä syystä työryhmän raportti ja erilliset kampuskohtaiset raportit tulee nähdä toisiaan täydentävinä raportteina. Yksi esimerkki, jota rakennetyöryhmän loppuraportissa ei ole, on Kumpulan kampusrakennetyöryhmän raporttiin (31.10.2001) sisältyvä esitys, että "Hallintoa uudistettaessa tulisi tutkia Kieliteknologian (nykyisin humanistisessa tiedekunnassa) siirtämisen mahdollisuus tietojenkäsittelytieteen yhteyteen (emt, 16)". Asia on kiinnostava tietojenkäsittelytieteen laitoksen kannalta. Laitoskokous keskusteli kieliteknologian asemasta ja päätti, että asiaa ryhdytään edistämään yhdessä kielitieteen laitoksen kanssa.

  Laitoskokous päätti yliopiston hallintorakenteen uudistamista kampuspohjaisesti koskevan keskustelun toteamalla, että tietojenkäsittelytieteen laitos lähettää oman kannanottonsa tiedekunnan tiedoksi eikä anna omaa lausuntoaan, mikäli laitoksen kanta ilmenee tiedekunnan lausunnosta. Tiedekunnan lausunto muistiosta annetaan tiedoksi laitoksen henkilöstölle.

 4. Muut mahdolliset asiat

  Puheenjohtaja tiedotti, että laitoksen virtuaalilaitosstrategia vuosille 2002-2006 on valmistunut ja sitä käsitellään 25.3.2002 pidettävässä johtoryhmän kokouksessa.

  
  
  	         Jukka Paakki        	Päivi Karimäki-Suvanto
               puheenjohtaja       	sihteeri  
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
               Patrik Floréen       	Inkeri Verkamo
               professori        	professori
  
  


  Jakelu: 4. krs:n sosiaalitila (B440), ilmoitustaulut 16 (4. krs) ja 9 (3. krs)
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja02_1.html