HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
12.05.2003

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2003

Aika tiistai 29.04.2003 klo 14.15-16.46
Paikka laitoksen sali A414
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 14.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin tiedottaja Janne Saarinen ja tutkimussihteeri Tiina Väisänen. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Virkarakenteen muutokset (yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin laitoksen johtoryhmän esittämät muutokset laitoksen virkarakenteeseen (esityslistan liite 1). Laitoskokous hyväksyi esitetyn virkarakenne-esityksen muutoksitta.

 3. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen strategia vuosille 2004-2006 (yhteistoiminta-asia)

  Puheenjohtaja esitteli laatimaansa laitoksen strategialuonnosta vuosille 2004-06. Strategia pohjautuu tammikuussa 2003 pidettyjen laitoksen strategiapäivien linjauksiin ja Helsingin yliopiston hyväksyttyyn strategiaan vuosille 2004-06 sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan strategialuonnokseen vastaavalle kaudelle. Strategialuonnosta on käsitelty kerran laitoksen johtoryhmässä, jonne se palaa tämän kokouksen jälkeen toiseen käsittelyyn. Strategialuonnoksesta on niinikään keskusteltu opiskelijoiden edustajien kanssa.
  Voimassaolevaan laitoksen strategiaan nähden uutta on se, että strategialuonnoksessa laitoksen painopistealueet on priorisoitu johtoryhmän päätöksen mukaisesti sekä se, että toimenpiteet on asetettu tärkeysjärjestykseen resurssien sallimissa rajoissa. Tärkein tavoite on asetettu ensimmäiselle sijalle ja vähiten tärkeä viimeiselle sijalle; se toteutetaan, mikäli resurssit niin sallivat. Yksi keskeinen ero voimassaolevaan strategiaan on muuntokoulutusohjelman loppuminen uuden strategiakauden alkaessa. Tärkeimmät strategiset toimenpiteet vuosina 2004-06 ovat: laitos siirtyy noudattamaan kaksiportaista perustutkintorakennetta, jonka yhteydessä laitoksen suuntautumisvaihtoehdot ja erikoistumislinjat uudistetaan. Lisäksi laitos kehittää opetustaan tieto- ja viestintätekniikkaa sekä opiskelijakeskeisiä menetelmiä hyödyntäen.
  Laitoskokous keskusteli vilkkaasti strategiasta. Strategiaan tehtiin muutamia lisäyksiä: mm. henkilökunnan akateemisen/tieteellisen pätevyyden ylläpitämistä ja kehittämistä edistetään. Tutkimuksen laadunvarmistukseen kiinnitettiin huomiota ja päätettiin, että laitoksen tutkimuksen laatu tulee arvioida hyvissä ajoin ennen vuonna 2005 toteutettavaa koko yliopiston tutkimuksen arviointia. Laitoskokous hyväksyi strategian esitetyin täydennyksin.

 4. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma (yhteistoiminta-asia)

  Tulevalle strategiakaudelle laadittu henkilöstöpoliittiinen ohjelma pohjautuu pitkälti nykyiseen voimassaolevaan henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan. Siinä hallintotehtävät on hajautettu laajalti opetus- ja tutkimushenkilöstölle, kun taas uudessa henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa ne pyritään keskittämään hallintohenkilöille. Uutta ohjelmassa on myös huomion kiinnittäminen henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen. Laitoksen tuntiopettajiksi tullaan palkkaamaan mahdollisuuksien mukaan samoja henkilöitä palvelusuhteiden jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Laitoskokous keskusteli ohjelmasta ja huomautti muutamasta muotoseikasta, jotka tullaan muotoilemaan säädösten mukaiseksi. Laitokokous hyväksyi henkilöstöpoliittisen ohjelman.

 5. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2004-2006 (yhteistoiminta-asia)

 6. Henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2004-2006 on suunniteltu lakkautettaviksi seitsemän laitoksen virkaa, joiden tilalle ei perusteta uusia virkoja. Laitoksen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta laitostalouden näkymät suunnittelukaudella 2004-2006 ennakoivat huononevia aikoja. Tällä hetkellä laitoksen menot ovat vuositasolla noin 800 000 euroa tuloja suuremmat, joka merkitsee sitä, että nykyiset ylijäämät on käytetty loppuun kolmen seuraavan vuoden aikana. Jotta suunnittelukauden lopulla ei jouduta turvautumaan laajamittaisiin leikkauksiin, on supistukset helpompi toteuttaa vähitellen. Laitoskokous keskusteli vilkkaasti suunnitelmasta ja antoi laitoksen johdolle tehtäväksi ennen seuraavaa johtoryhmän kokousta laatia laskelma, jossa selvitetään virkojen lakkauttamisesta ja tuntiopetuksen vähentämisestä koituvat säästöt. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon olisi mahdollista lisätä laitoksen tuloja kasvattamalla ns. täydentävän rahoituksen laitososuutta. Laitoskokous hyväksyi henkilöstösuunnitelman osaltaan ja päätti, että tämän jälkeen laitoksen johtoryhmä tekee tiedekuntaneuvostolle lopullisen esityksen laitoksen henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2004-06.

 7. Keskustelu uuden hallintojohtosäännön mahdollistamasta päätösvallasta laitoksella (yhteistoiminta-asia)

  Helsingin yliopiston 1.3.2003 voimaan tulleen uuden hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto ja dekaani voivat delegoida laitoksille ja laitosten johtajille toimivaltaa siten kuin hallintojohtosäännön 24 § kohdat 2 ja 4, 51 § 4 momentti sekä § 54 § 2 momentti sallivat. Täten esimerkiksi tiedekuntaneuvosto voisi siirtää pro gradu -tutkielmien hyväksymisen ja arvosanan antamisen samoin kuin opetusohjelmasta päättämisen laitosten johtoryhmille. Niin ikään tiedekuntaneuvosto voi niin päättäessään siirtää laitosten johtoryhmille hallintojohtosäännön 51 § 4 momentin mukaiset henkilöstön nimittämistä ja työsuhteeseen ottamista koskevat asiat. Dekaani voi puolestaan delegoida toimivaltaansa kuuluvia nimittämisasioita laitosten johtajille päätettäväksi. Laitoskokous keskusteli uuden hallintojohtosäännön mahdollistaman toimivallan vastaanottamisesta laitokselle. Laitoskokous päätti laitoksen ottavan vastaan kaiken sen toimivallan, minkä tiedekuntaneuvosto ja dekaani sille ja sen johtajalle delegoivat.

 8. Muut asiat

  Muita asioita ei ollut.

 9. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin 16.46

  
  
  	Jukka Paakki        	Päivi Karimäki-Suvanto
   	puheenjohtaja       	sihteeri
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
  	Janne Saarinen        	 Tiina Väisänen
   	tiedottaja        	 tutkimussihteeri
  
  


  Jakelu: 4. krs:n sosiaalitila (B440), ilmoitustaulut 16 (4. krs) ja 9 (3. krs)
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja02_2.html