HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
27.11.2003

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2003

Aika torstai 20.11.2003 klo 14.15-15.40
Paikka laitoksen sali A414
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 14.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin assistentti Jan Lindström ja lehtori Liisa Marttinen. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2004 ja kaudeksi 2004-2006 (esityslistan liite 1, yhteistoiminta-asia)

  Laitoskokous käsitteli toiminnan ja talouden suunnittelua vuodeksi 2004 ja kaudelle 2004-2006 (esityslistan liite 1). Esitellyt asiat on viety eteenpäin laitoksen esityksinä tiedekuntaan. Johtoryhmä on käsitellyt TTS:n jo elokuussa 2003. Laitoskokous hyväksyi toiminnan ja talouden suunnittelun vuodeksi 2004 ja kaudelle 2004-2006.

 3. Rehtorin ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan välisen tavoitesopimuksen (2004-2006) vaikutukset tietojenkäsittelytieteen laitoksella (esityslistan liite 2, yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin rehtorin ja tiedekunnan välisen tavoitesopimuksen (2004-2006) vaikutuksia laitoksen toimintaan ja talouteen (esityslistan liite 2).
  Todettiin, että alustavan tiedon mukaan sekä tiedekunnan että laitoksen saama toimintamääräraha supistuu edellisvuoteen verrattuna.
  Merkittiin tiedoksi tiedekunnan esittämät ja rahoitusta saaneet hankkeet. Tärkeitä hankkeita laitoksen kannalta ovat mm. "Opiskeluprosessien kehittäminen - Walmiiksi Wiidessä Wuodessa", "Opetuksen arviointi- ja laadunvarmistusjärjestelmä" ja "Opettajien pedagogisten valmiuksien kehittäminen opiskelijakeskeisessä opetuksessa".
  Todettiin, että seuraavat laitoksen hankkeet ovat saaneet rahoitusta: "Verkko-opetusmateriaalin kehittämisen ja käytön tekniikat", "Tietoteollisuusohjelma", "Kieliteknologia" ja "Englanninkielinen tietojenkäsitelytieteen maisteriohjelma". Lisäksi todettiin, että "Menetelmätieteiden sivuaineopetus" -hanke ei saanut tässä vaiheessa rahoitusta.
  Merkittiin tiedoksi, että tiedekunta varautuu tilamäärän kasvusta johtuvaan tilakustannusten kasvuun.
  Todettiin, että rehtori on kvestorin esittelystä hyväksynyt laitoksen siirtyvien määrärahojen käyttö- ja rahoitussuunnitelman vuosille 2004-2007.
  Laitoskokous keskusteli rehtorin ja tiedekunnan välisen tavoitesopimuksen (2004-2006) vaikutuksista laitoksella. Laitoskokous päätti, että "Opiskeluprosessien kehittämnien - Walmiiksi Wiidessä Wuodessa" -hankkeessa tehtävää tietojenkäsittelytieteen ydinainesanalyysia koskevat ehdotukset esitetään professori Timo Alangolle. Lisäksi laitoskokous päätti kohdentaa laitoksen virtuaaliopetuksen kehittämistyöryhmän käyttöön verkko-opetusmateriaalin kehittämisen ja käytön uusiin tekniikoihin saamansa hankerahoituksen.

 4. Virkarakenteen muutokset 1.8.2004 lukien (esityslistan liite 3, yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin esityslistan liitteen 3 mukaiset muutosesitykset laitoksen virkarakenteeseen 1.8.2004 lukien. Esitettiin neljän viran lakkauttamista ja kolmen viran perustamista. Laitoskokous hyväksyi esitetyn virkarakenne-esityksen muutoksitta. Tämän jälkeen virkarakennemuutosesitys menee johtoryhmän käsittelyyn.

 5. Keskustelu strategiapäiven ohjelmasta

  Laitoskokous keskusteli laitoksen vuoden 2004 strategiapäivien (13.-14.1.2004) ohjelmasta. Ehdotettuja aiheita olivat:


  Todettiin, että lisää ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla laitoksen johtaja Jukka Paakille.

 6. Muut asiat

  Lehtori Heikki Lokki tiedotti Exactumin irtokalustesuunnitelmasta. Exactumin uudet irtokalusteet ovat menossa nyt tilaukseen. Työryhmä on Heikki Lokin johdolla lisäksi kartoittanut Teollisuuskadun kiinteistössä olevat Kumpulaan mukaan otettavat vanhat irtokalusteet, jotka on merkitty siirtoa varten tarroilla.

 7. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin 15.40

  
  
  	Jukka Paakki        	Päivi Karimäki-Suvanto
   	puheenjohtaja       	sihteeri
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
  	Jan Lindström        	 Liisa Marttinen
  	assistentti         	 lehtori
  
  


  Jakelu: 4. krs:n sosiaalitila (B440), ilmoitustaulut 16 (4. krs) ja 9 (3. krs)
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja02_2.html