HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
12.2.1999

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/1999

Aika tiistai 9.2.1999 klo 16.15-17.00
Paikka laitoksen sali A414 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin Teija Kujala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Kilpeläinen ja Jyrki Kivinen.

 2. Ilmoitusasiat

  Laitoksen www-sivuille on perustettu uusi Hallinto-sivu osoitteeseen http://www.cs.helsinki.fi/hallinto/. Abi-infoa ja muuntokoulutusta varten on tehty omat www-sivut, joihin on linkki laitoksen pääsivulta.
 3. Avoimeksi julistettavat virat

  Esiteltiin johtoryhmän laatima esitys avoimeksi julistettavista viroista (liite 1). Laitoskokous hyväksyi esityksen.
 4. Tutkintovaatimusuudistus

  Laitoksella pidettiin suunnitteluiltapäivä 29.1.1999, jolloin käytiin läpi suunnitteluryhmien raportteja. Tällöin todettiin, että tutkintovaatimusten käsittelyä varten tarvitaan toinen palaveri, joka pidetään 5.3.1999 klo 13 alkaen. Johtoryhmä on perustanut tutkintovaatimusten valmistelua varten työryhmän (H. Erkiö (pj.), K.Raatikainen, M. Mäkelä, P. Kilpeläinen, H. Laine ja A. Rytkönen), joka toivoo saavansa suuntaumisvaihtoehdottain kommentteja tutkintovaatimuksista. Tutkintovaatimukset toimitetaan tiedekuntaan viimeistään 29.3.1999.

  Käytiin keskustelua kurssien pilkkomisen hyödyistä ja haitoista, matematiikan asemasta ja laajuudesta sivuaineena ja profiloitumisesta eri suuntautumisvaihtoehtojen kesken.

 5. Laitoksen tieteellinen arviointi

  Todettiin, että laitoksen aineisto arviointiasiamiehelle on valmis ja toimitettu. Greger Linden esitteli laitoksen tieteellisen arvioinnin aikataulua jatkossa:
  • 12.2.1999: tieteellinen neuvosto vahvistaa arviointilomakkeen
  • helmikuu: rehtori vahvistaa paneelien lopullisen kokoonpanon
  • 20.- 24.9.1999: paneelin (matematiikka, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede) vierailu
 6. Muut mahdolliset asiat

  Ei ollut muita asioita.

           Esko Ukkonen        Teija Kujala
           puheenjohtaja       sihteeri  

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:
           Pekka Kilpeläinen      Jyrki KivinenJakelu: 3. ja 4. krs:n sosiaalitilat,
Ilmoitustaulut 16 (4.kerros) ja 9 (3.kerros)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja1_99.html