HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
6.10.1998

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/1998

Aika maanantai 28.9.1998 klo 15.00-15.45
Paikka laitoksen sali A516

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin Teija Kujala. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henry Tirri ja Auvo Häkkinen. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Ilmoitusasiat

  Ei ollut ilmoitusasioita.
 3. Laitoksen esitys tiedekunnan tavoitesopimuskeskusteluihin

  Laitoksen esimies esitteli kokouskutsun liitteenä olleen tiedekunnalle 11.9.1998 lähetetyn esityksen tiedekunnan tavoitesopimuskeskusteluihin. Todettiin, että tämä esitys on tehty tarkistuskierroksen omaisesti edellisenä vuonna lähetetyn esityksen pohjalta ja seuraava esitys syksyllä 1999 kirjoitetaan kokonaan uudestaan.

  Esitys aiheutti keskustelua lähinnä laitoksen rahoitustilanteesta. Todettiin, että laitoksella on 14 virkaa (13 pysyvää ja 1 määräaikainen) ilman hoitajaa, ja täten aikaisempaa suurempi osa opetuksesta hoidetaan sivutoimisten tuntiopettajien (yli 30 kpl) turvin. Jos kaikki virat olisi täytetty, laitoksen määrärahat kuluisivat lähes kokonaan viranhoitajien palkkamenoihin. Tällä hetkellä laitoksella on käytössä runsaasti 'korvamerkittyjä' rahoja, joiden avulla laitos rahoittaa toimintaansa. Todettiin, että laitoksen tulisi laatia rakenteen kehittämissuunnitelma tulevaisuutta varten.

 4. Kokonaistyöaika

  Hallintovirasto on lähettänyt laitoksille ja tiedekunnille uuden sopimuksen yliopisto-opettajien kokonaistyöajasta. Sopimuksen mukaan yliopisto-opettajien vuosittainen, työsuunnitelman mukainen työaika on 1600 tuntia (laitoksella on päätetty, että syksyllä on 730 tuntia ja keväällä 870 tuntia). Sopimuksen myötä kumoutuvat tähän asti voimassa olleet opetusvelvollisuusmääräykset, jotka määrittelivät opettajien työajan luento- ja ryhmäopetustunteina. Sopimus on astunut voimaan 1997 ja sitä on sovellettava viimeistään 1.8.1998 alkaen.

  Laitoksen esimies totesi, että henkilökunnan työkuormituksesta on perinteisesti laadittu esimiehelle listaus, jossa näkyvät jokaisen työntekijän opetustunnit ja hallinnolliset tehtävät. Ote henkilökohtaisesta työsuunnitelmasta syksyltä 1998 ja kokonaistyöajan kirjaamista varten laadittu lomake lähetetään lähiaikoina kullekin työntekijälle, joka täyttää lomakkeen syksyn 1998 osalta. Esimies allekirjoittaa lomakkeet.

  Johtoryhmä on laatinut opetushenkilökunnan työajan käytön suunnittelunormit lukuvuodeksi 1998-99. Tässä paperissa on määritelty opetustehtäväkohtaiset kertoimet tai tuntimäärä, joka oletetaan työtehtävään käytettäväksi. Nämä kertoimet tai tuntimäärät on valmiiksi merkitty kunkin työntekijän henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan. Joidenkin kertoimien kohdalla on jo nyt havaittu epäkohtia, joten kertoimet tarkistetaan keväällä 1999 syksyn kokemusten perusteella.

 5. Avoimiksi julistettavat virat syksyllä 1998

  Todettiin, että johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan 7.9.1998 esittää haettavaksi lehtorin virkaa, jonka opetusalaksi määritellään tietojenkäsittelytieteen perusopetus. Kokouksessa todettiin, että lehtorin viran vakanssinumero 14702 on väärä. Oikea vakanssinumero on 20189. Korjattu esitys liitteessä 1.
 6. Muut mahdolliset asiat

  Ei ollut muita asioita.

           Esko Ukkonen        Teija Kujala
           Puheenjohtaja       Sihteeri  

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:
           Auvo Häkkinen        Henry TirriJakelu: 3. ja 4. krs:n sosiaalitilat,
Ilmoitustaulut 16 (4.kerros) ja 9 (3.kerros)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja2_98.html