HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
21.12.1998

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/1998

Aika perjantai 18.12.1998 klo 12.00-13.15
Paikka laitoksen sali A414

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin Teija Kujala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Kojo ja Harri Laine.

  Esityslistaan lisättiin kohdan 4 jälkeen 'Muuntokoulutusprofessuurin perustaminen'. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin muilta osin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Ilmoitusasiat

  Professori Esko Ukkonen on nimitetty Suomen Akatemian akatemiaprofessoriksi 1.8.1999 alkaen.
 3. Professuurin (ent. Tienari) opetusala ja auki julistaminen

  Keskusteltiin johtoryhmän laatiman esityksen perusteella professorin viran (vakanssinumero 19104) uudesta opetusalamäärityksestä ja viran palkkaluokan nostamisesta A28:sta luokkaan A30. Esitys liitteessä 1.

  Laitoskokous hyväksyi johtoryhmän laatiman esityksen.

 4. Teollisuusprofessuurin perustaminen

  Esityslistan liitteessä 1 on 16.11.1998 päivätty esitys, että laitokselle perustetaan 1.1.1999 alkaen tietojenkäsittelytieteen professorin virka (A28), jonka opetusalana on ohjelmistotekniikka. Virkaan liittyvänä erityistehtävänä on yhteistyön edistäminen tietojenkäsittelyalan teollisuuden kanssa sekä mekanismien luominen tietojenkäsittelytieteen tutkimustulosten välittymiselle elinkeinoelämän tarpeisiin.

  Todettiin esitys käsitellyksi.

 5. Muuntokoulutusprofessuurin perustaminen

  Johtoryhmä on kokouksessaan 14.12.1998 päättänyt esittää, että 1.8.1999 alkaen laitokselle perustettaisiin uusi tietojenkäsittelytieteen professorin (A28) virka, jonka tehtäväalaksi määritellään 'Viranhaltijan tehtävänä on huolehtia tietojenkäsittelytieteen muuntokoulutuksesta'. Virka on tarkoitus täyttää 3 vuoden määräajaksi. Esitys muuntokoulutusprofessuurin perustamisesta on liitteessä 2 ja Harri Laineen laatima muistio muuntokoulutusohjelmasta liitteessä 3.

  Todettiin, että professorin virkaa on suunniteltu otettavaksi käyttöön jo mahdollisesti 1.4.1999 alkaen. Keskusteltiin myös mahdollisten muiden virkojen perustamisesta muuntokoulutusta varten. Todettiin muuntokoulutusprofessuurin perustaminen käsitellyksi.

 6. Kokonaistyöaika

  Johtoryhmä on laatinut syksyn 1998 kokemusten perusteella uudet opetushenkilökunnan työajan käytön suunnittelunormit kevätlukukaudeksi 1999 (esityslistan liite 2). Keskusteltiin vieraskielisen opetuksen aiheuttamasta ylimääräisestä työkuormasta ja sen kertoimen määrittämisestä. Lisäksi todettiin, että opettajatutoroinnille ei ole määritelty normeja. Edellä esitetyt puutteet otetaan käsittelyyn johtoryhmässä seuraavan kerran suunnittelunormeja määriteltäessä.

  Todettiin, että heti kevätlukukauden alussa täytetään kokonaistyöajan työsuunnitelmalomake koskien koko lukuvuotta 1998-1999 (1.8.98-31.7.99). Lomakkeelle merkitään vain selvitys 1600 työtunnista. Muut mahdolliset tunnit voi esittää lomakkeen ulkopuolisena liitteenä.

 7. Suunnitteluryhmien raportit

  Kunkin suunnitteluryhmän puheenjohtaja esitteli lyhyesti raporttinsa keskeiset kohdat. Loppuraportit ja tiedot ryhmien yhteyshenkilöistä löytyvät www-sivulta http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/suunnitteluryhma/. Ryhmien yhteyshenkilöille voi lähettää palautetta raporteista.

  Raporttien tarkempaa läpikäyntiä varten päätettiin pitää suunnitteluiltapäivä perjantaina 29.1 klo 12.15 alkaen.

 8. Muut mahdolliset asiat

  Ei ollut muita asioita.

           Esko Ukkonen        Teija Kujala
           Puheenjohtaja       Sihteeri  

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:
           Markku Kojo         Harri LaineJakelu: 3. ja 4. krs:n sosiaalitilat,
Ilmoitustaulut 16 (4.kerros) ja 9 (3.kerros)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja3_98.html