Kaksi kertaa suurempi – näytteitä

Tähän on kerätty näytteitä ns. suhteellisen komparatiivin tyypillisistä käyttötapauksista havainnollistamaan kirjoitusta Kaksi kertaa suurempi – yleisimmät harhaluulot.

Kaikki näytteet ovat peräisin todellisesta kielenkäytöstä. Kirjoitusasu erikoismerkkeineen ja mahdollisine kirjoitusvirheineen on pyritty toisintamaan.

Tämä ei ole satunnaisotos. Näytteiksi on poimittu erityisesti sellaisia tekstinkatkelmia, joissa tarkoitettu tulkinta (suhde tai lisäys) käy ilmi, ja jotka havainnollistavat kunkin osion asiaa: esimerkiksi "ei niin arkisia"-osiossa on pyritty esittämään kattavasti erityyppisiä tekstejä eri aloilta. Ks. myös systemaattisempi 50:n Google-osuman läpikäynti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toisin kuin joskus luullaan, suhteellinen komparatiivi on aivan tavanomainen

ja kaikissa näissä käyttö on yksinomaan suhdetulkinnan mukaista.


Vanhoja tekstejä

Suomenkieliset Tieto-Sanomat, 1776, numero 3:

Yxi määrä eli mitta Ohria eli myös Rukiita wastaa Hewoisten ruokkimisesa, kolmea yhtä suurta määrää Kauroja. Mutta että Kaurat owat köykäisimmästä luonnosta, niin ne owat kuitenkin paras hewoisten ruoka. Jos Ohria annetaisin hewoiselle niin paljo, että hän niillä täyttäis watzansa, niin hän olis aina lijaxi syönyt; sillä Ohrat owat kolmea kertaa rawitzewaisemmat kuin Kaurat.

Turun Viikko-Sanomat, 1820, numero 36:

Oppineilla owat erinomaiset Ilma=pumput ja Ilma=puntarit, joilla he owat punninneet Ilman painon, ja tulleet tuntemaan että Ilma on 800 kertaa köykäisempi kuin wesi.

Turun Viikko-Sanomat, 1823, numero 21:

Näitten vuorten keskusta, joka paikottaisin on niin leviä, ettei yhtenä päivänä hevosella kerkee matkustaa vuorten väliä, mutta paikottaisin jälleen kolme neljä kertaa soukempi, täytetään tasaiselta alanko maalta, jonka läpitte Niilin virta monisa mutkisa pujettelee ittensä, ja viimein laskee vetensä Keskimereen.

Sanan Saattaja Viipurista, 1841, numero 30:

Raskain mitallia on platina, sitä lähin kulta, nimittäin 19 ja puoli kertaa raskaampi vettä.

[Kullan tiheys on noin 19,3 kg/dm3 ja veden 1,0 kg/dm3.]

Suometar, 1848, numero 47:

Jo ensimäinen silmäys vuosillisiin tilintekoihin syntyneistä ja kuolleista näyttää kuinka jalka- eli aviotta synnytettyihin lasten luku Mikkelin läänissä on kahta kertaa suurempi kuin Viipurin läänissä. Niin oli v. 1845 edellisesssä 9 sadasta ja jälkimäisessä vaan 4 sadasta lapsesta sellaisia, sekä v. 1846 oli syntyneistä edellisessä läänissä joka 11:s lapsi salavuoteinen, vaan jälkimäisestä ainoastaan joka 22:s lapsi.

Oulun Wiikko-Sanomia, 1852, numero 50:

Platinan ja kullan jälkeen on eläwä hopia raskain metali, taikka 14 kertaa raskaampi, kuin wesi, s. o. yksi mitta eläwää hopiaa painaa sen, minkä 14 samaa mittaa wettä yhteensä.

Sanomia Turusta, 1858, numero 47:

Lesseps on Egyptin warakuninkaalta saanut luwan yhdistää kaiwannolla Wälimeren ja Punasen meren Suezin kannaksen läpitse, jonka kautta meritie Europasta Aasiaan tulisi monta wertaa lyhemmäksi.

Hämäläinen, 1876, numero 37:

Iwalosta tulleitten tietojen mukaan on kesä- ja heinäkuulla seitsemän yhtiöä huuhtonut 24,221 kuutiojalasta soraa 4,562 grammia kultaa, sekä waltion kustannuksella noin 338 grammia, eli yhteensä 4,900 grammia - - . Wiime wuonna oli jotenkin huono kullan=saalis, waan saatiin kuitenkin lähes kaksi wertaa enempi samalla aikaa, eli 9,392½ grammia.

Saraoja – Valkola: Teknillinen käsikirja, 1914:

Valuraudalla ei ole suhteellisuusrajaa eikä myötärajaa; sen kimmokerroin α on muuttuvainen. Kv on noin 1500.
- -
Valuraudan puristuslujuus K on noin 7500, siis noin 5 kertaa isompi kuin vetolujuus.

[α on alfa-kirjain]

Saraoja – Valkola: Teknillinen käsikirja, 1914:

Nimi yksikölle, joka on miljoona tahi tuhat kertaa suurempi kuin yllämainitut yksiköt, saadaan liittämällä perusyksikön nimen eteen sana mega tahi kilo.

Kilpi: Alastalon salissa, 1933:

- - kaksi rahtia saman kuuton vuosilikviidissä antaa kaksi kertaa paksumman jaon retarille kuin yksi!

Vanha Testamentti, vuoden 1933 käännös, 1 Moos. 43:

Ja hän antoi kantaa omasta pöydästään ruokia heille, ja Benjaminin annos oli viisi kertaa suurempi kuin kaikkien muiden.

[Muista käännöksistä on pääteltävissä, että tarkoitetaan viisin-, ei kuusinkertaista. King James Version: five times so much as.]


Ei niin arkisiakaan tekstejä

Väitöskirja, suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto:

H:n sanasto oli iässä 2.0 melkein kaksi kertaa suurempi M:n sanastoon verrattuna. Ekvivalentteja oli H:lla tuossa iässä 36 % ja M:llä 18,5 %.

Väitöskirja, lääketiede, Helsingin yliopisto:

Jos potilaalla oli merkittävä depressio sairastumisen alkuvaiheessa, hänellä oli 5,74 kertaa suurempi riski kuolla kuuden kuukauden kuluessa.

Väitöskirja, lääketiede, Tampereen yliopisto:

Tupakoivien naisten riskisuhde tupakoimattomiin nähden vaihtelee eri tutkimusten mukaan välillä 1,8-3,3 ja miesten 1,2-1,9. Naisilla tupakointi aiheuttaa siis 1,5-1,7-kertaa suuremman sydäninfarktiriskin miehiin nähden.

Pro gradu -tutkielma, systemaattis-ekologinen kasvitiede, Helsingin yliopisto:

Mukautumat neulasten paksuudessa johtivat siihen, että varjoversot saivat samalla kuivapainolla noin 2,5 kertaa enemmän projisoitua neulaspintaa kuin valoversot.

Pro gradu -tutkielma, fysikaalisten tieteiden laitos, Helsingin yliopisto:

1000 °C:ssa maksimikonsentraatio on jo yli 4 kertaa pienempi kuin alkutilanteessa.

Pro gradu -tutkielma, matematiikka, Helsingin yliopisto:

VYE:ssä päädyttiin käyttämään 84 ydintä ja LYE:ssä 14 ydintä, jolloin VYE:ssä vapaiden parametrien määrä on (c-1)M = 84 ja LYE:ssä (d+1)(c-1)M = 84. - - Huomaa, että VYE:ssä on oltava d+1 kertaa enemmän keskuksia kuin LYE:ssä.

[Ydinten (keskusten) määrää on merkitty symbolilla M.]

Oppikirja, fysiikka (Maalampi – Perko, Lyhyt modernin fysiikan johdatus):

- - hajoamiset, joissa outous muuttuu, ovat noin 20 kertaa hitaampia kuin vastaavat outouden säilyttävät hajoamiset. Voimme nyt käsittää asian: kun outous muuttuu, on vuorovaikutuksen voimakkuus vähentynyt tekijällä Vus = 0,22, ja tämä pidentää hiukkasen elinaikaa tekijällä Vus-2 ≈ 0,22-2 ≈ 20.

[≈ on likimain yhtäsuuri kuin -merkki]

Oppikirja, tähtitiede (toim. Karttunen et al, Tähtitieteen perusteet):

Koska 1. luokan tähti oli noin sata kertaa kirkkaampi kuin 6. luokan tähti, Pogson määritteli, että peräkkäisten luokkien kirkkauksien suhde on täsmälleen 5√100

[5√ on viides juuri]

Luentomateriaalia, matematiikka, Joensuun yliopisto:

Huomaamme, että T4 - I ≈ 0,01041666 ja M4 - I ≈ -0,00520833. Yleisesti pätee: puolisuunnikassäännöllä laskettaessa syntyvä virhe on kaksi kertaa suurempi kuin keskipistesäännöllä laskettaessa syntyvä virhe (vrt. edellinen esimerkki).

Luentomateriaalia, matematiikka, Teknillinen korkeakoulu:

Kuvassa 3 on kuvaa 2 vastaava marginaalijakauma, kun mittauspisteitä on kaksinkertainen määrä.
- -
Kuva 3. Kuvan 2 vastine, kun mittauspisteitä on kaksi kertaa enemmän.

[Ensimmäinen virke on leipätekstissä, toinen kuvatekstissä.]

Luentomateriaalia, biostatistiikka, Helsingin yliopisto:

Jos havaittu sama otoskeskiarvo ja sama otoshajonta 100 kertaa suuremmasta joukosta (eli 100 * 11 = 1100 yksilöstä) - - tulos on tilastollisesti paljon merkitsevämpi.
- -
Jos havaittu kymmenen kertaa pienempi otoskeskiarvo (ja sama otoshajonta) 100 kertaa suuremmassa joukossa - - tilastollinen merkitsevyys on sama.

Luentomateriaalia, kvanttimekaniikka, Teknillinen korkeakoulu:

Toisin sanoen ainoa ero on nollapiste-energiassa joka on nyt kolme kertaa suurempi, ts. hiukkasella on (1/2)ℏω nollapiste-energiaa kaikissa kolmessa ulottuvuudessa.

[ℏ = h-viiva ja ω = pieni omega]

Luentomateriaalia, tietotekniikka, Teknillinen korkeakoulu:

jos ratkaisuvaihtoehtojen määrä kasvaa vain polynomisesti, m ≤ nk jollakin k, konetehonkin kasvattaminen auttaa: 10 kertaa aiempaa tehokkaammalla koneella pystytään ratkomaan 101/k kertaa aiempaa suurempia ongelman tapauksia

[≤ on pienempi tai yhtäsuuri kuin -merkki]

Luentomateriaalia, tietojenkäsittelytiede, Helsingin yliopisto:

arvo 0.5 kertoo, että ainetta A on kaksi kertaa enemmän kuin ainetta B

Luentomateriaalia, fotogrammetria, Teknillinen korkeakoulu:

Oheisesta taulukosta nähdään, että kuvaus tehdään peruskartta- ja maastotietokantakuvauksissa mittakaavaan 1 : 30'000 ja kartoitusmittakaava on noin 1 : 10'000. Kuvausmittakaava on tällöin kolme kertaa pienempi kuin siitä valmistettavan kartan mittakaava.

Laskuharjoituksen mallivastaus, fysiikka, Teknillinen korkeakoulu:

Jakaumien todennäköisyyksien suhde on P1/P2 = ... = 1,6. Siis alkuperäinen partitio oli 1,6 kertaa todennäköisempi.

Laskuharjoituksen mallivastaus, matematiikka, Helsingin yliopisto:

Oletetaan, että ominaisuuden "valkoisia palloja on 100 kertaa enemmän kuin mustia" määrittelisi palloteorian aakkoston lause A ja että r(A)=n. Jos nyt mallissa M on n mustaa ja n valkoista palloa ja mallissa M' on n mustaa ja 100n valkoista palloa, niin M A mutta M' A.

[Merkit ⊭ ja ⊨, jotka eivät selaimessasi välttämättä toimi, ilmaisevat yksinkertaisesti sen, että lause A on mallissa M epätosi, mutta mallissa M' tosi.]

Opetusmateriaalia, tilastotiede, Oulun yliopisto:

Joillakin aloilla on hyväksytty käytäntö, että alfan tulisi olla 0.05 ja voimakkuuden 80% mikä vastaa 20%:n todennäköisyyttä tyypin 2 virheelle. Tämä käytäntö implikoi, että tyypin 1 virhettä pidetään neljä kertaa harmillisempana kuin tyypin 2 virhettä.

Pääsykoetehtävä, metsätiede, Joensuun yliopisto:

14. Harvesteri (hakkuukone) syöttää runkoa vakionopeudella. Tehdään vakiopituista kuitupuuta. Kuinka paljon suurempi on ensimmäisen pölkyn karsinnan tuottavuus (kiintokuutiometriä/aikayksikkö) käsiteltäessä runkoa, jonka ensimmäisen pölkyn keskiläpimitta on 20 cm verrattuna rungon tekoon, jonka ensimmäisen pölkyn keskiläpimitta on 10 cm. (Muiden tekijöiden ei oleteta vaikuttavan tuottavuuteen.)
a) noin kaksi kertaa suurempi
b) noin kolme kertaa suurempi
c) noin neljä kertaa suurempi

[Oikeaksi on merkitty vaihtoehto c. Kaksinkertainen halkaisija merkitsee nelinkertaista poikkipinta-alaa ja siten nelinkertaista tilavuutta aikayksikköä kohti.]

Artikkeli, tähtitiede, Ursa:

8x50 kiikari kerää kaksi kertaa enemmän valoa kuin 8x35 kiikari. Tämä saa tähdet näyttämään lähes kaksi kertaa kirkkaammilta. Matemaattisesti kahden kiikarin keskinäinen valonkeräyskyvyn vertaaminen voidaan suorittaa jakamalla suuremman objektiivin halkaisijan neliö pienemmän objektiivin halkaisijan neliöllä.

Oppimateriaalia, matematiikka, Koulukanava:

Lautapelissä on 12 ruutua. Sovit, että voittaja saa pelin jälkeen suklaarusinoita, siten, että ensimmäiseen ruutuun asetetaan yksi, toiseen kaksi, kolmanteen neljä, neljänteen kahdeksan jne., siis aina kaksi kertaa suurempi määrä kuin edelliselle ruudulle. Montako rusinaa voittaja saa?

Oppimateriaalia, matematiikka, Internetix:

Keskuskulma α on aina kaksi kertaa suurempi kuin sitä vastaava kehäkulma β.

Oppimateriaalia, kemia, Internetix:

Etanoli vaatii siis kolme kertaa enemmän (3 / 1) happea, eli 3*4,341 mol = 13,024 mol = 13,0 mol - O2.

Lakitekstiä (laki osakeyhtiölain voimaanpanosta):

Jos joillakin osakkeilla on yli kaksikymmentä kertaa suurempi äänimäärä kuin toisilla, yhtiö saa osakepääomaa korotettaessa antaa uusia vastaavanlaisia osakkeita.


Pienilläkin luvuilla

Nyyssikirjoitus, sfnet.atk.ohjelmointi:

Jos RAND_MAX on 2^32 tuosta saadaan että alkupään luvut (0..4304) esiintyvät 1.002 kertaa todennäköisemmin kuin muut.

Harjoitustehtävä, kemia, opetushallitus:

Kaasu Y effundoituu 1,05 kertaa nopeammin kuin SO2(g) samoissa olosuhteissa. Mikä on kaasun Y moolimassa?

Tentin mallivastaus, elektroniikka, Teknillinen korkeakoulu:

Vastuksen Rs takia jännite vs on (39+4)/39=1,1-kertaa suurempi kuin vin - -

Opetusmateriaalia, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto:

Riskisuhde saadaan suhteuttamalla naisten äänestämistodennäköisyys miesten vastaavaa lukuun. Näin saadaan tulokseksi 1,17 (=0,7/0,6), mikä tarkoittaa sitä, että naisilla on 1,17 kertaa suurempi todennäköisyys äänestää kuin miehillä.

Nyyssikirjoitus, sfnet.atk.laitteet.pc:

Yleisellä tasolla voi sanoa, että 1.25*N MHz:n prossulla varustettu kone on enintään 1.25 kertaa nopeampi kuin N MHz:n prossulla.

Direktiivi, EU:

- tehoero suurempi kuin 30 prosenttia (suurin teho on yli 1,3 kertaa suurempi kuin pienin teho),
- sylinteritilavuusero suurempi kuin 20 prosenttia (suurin arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

Laskentamalli, VTT:

Vuonna 2015 arvioidaan tieliikennettä olevan 1,34 kertaa enemmän kuin vuonna 1995.

Tiedote, Suomen ammattikalastajaliitto:

- - uuden kalastusaluksen tukeminen edellyttää sitä 1,35 kertaa suuremman kapasiteetin poistamista rekisteristä. - - Eli jos kalastaja haluaa tuoda rekisteriin rakennetuella uuden aluksen, jonka vetoisuus on 200 bruttotonnia, tulee hänen ensin poistaa rekisteristä 270 bruttotonnin verran kapasiteettia.

Esite, Scandinavian Copper Development Association:

Sen lämpölaajeneminen on 1,4 kertaa suurempi kuin teräksen.

Www-tietopaketti, Säteilyturvakeskus:

Jos Suomen korkeimmalla kohdalla, Haltitunturin huipulla, olisi kylä, niin tämän kylän asukkaat saisivat vain noin 1,5 kertaa suuremman annoksen kosmisesta säteilystä kuin merenpinnan tasolla asuvat helsinkiläiset.

Väitöskirja, suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos / kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto:

puheviive keskimäärin 1,5 kertaa yleisempi pojilla (4,5 %) kuin tytöillä (3,1 %)


Muissakin kielissä

Suhteellinen komparatiivi ei ole suomen kielen erikoisuus, vaan aivan samaa rakennetta käytetään muissakin kielissä aivan samassa (suhde)merkityksessä: englannissa X times bigger, ruotsissa X gånger större, virossa X korda suurem jne. Erityisesti englanninkielisiä esiintymiä on tietenkin löydettävissä valtavasti (myös tieteellisistä artikkeleista yms.); tässä vain muutama näytepala.

The Chicago Manual of Style, 15th edition:

In the United States, a billion is 1,000,000,000. In Great Britain, Canada, and Germany, a billion is a thousand times more than that (a million millions, or what Americans call a trillion).

Usenet Physics FAQ:

At 0.99c she experiences time about 7 times slower than the surrounding universe, and thus speeds on at about 7 light years in a year ship-time

Nyyssikirjoitus, sci.math.research:

This means that if we choose to split our numbers up into three pieces each, we can evaluate all the sub-products that we need using just five multiplications of three-times-smaller numbers

Artikkeli, Mitsubishi / Stanford University:

On integer applications with small data sets, such as compress and eqntott, the performance enhancement is quite small -- only 1.01 times faster with the hierarchical multi-bank architecture.

Artikkeli, Granite Precision Inc.:

To be exact, they got 1.001 times bigger, resulting in the slightly slower (0.1% slower) frame rate

Asiakirja, Intel / Corrales Air Quality Task Force:

For example, if the chemical in question were twice as heavy as air in its pure form, a 1 ppm mixture of that chemical would have a vapor density 1.000001 times (1/10,000th of 1%) heavier than air

Dokumentaatiota, European Southern Observatory:

Usually, the odd columns are usually 1.0002 times higher and the even columns are 0.9998 times lower than the total flux of a twflat image, at least for three quadrants.


Jukka.Kohonen@cs.helsinki.fi
Viimeksi päivitetty 30.7.2004