Yliopiston etusivulle Suomeksi Inte på svenska No english version available
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

in english

58110 Tieteellisen kirjoittamisen kurssi
on kokonaisuus, joka sisältää suoritukset:
582204 Kandidaatin tutkielma (6 op)
582505 Äidinkielinen viestintä (3 op)
582506 Tutkimustiedonhaku (1 op)

 • Kurssin hallinnolliset asiat
 • Kurssimateriaali
 • Kurssitiimi
 • Kurssin hallinnolliset asiat

  Kurssin asema ja tavoite

  Kurssi on tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden pakollinen opintojakso. Kurssi on myös pakollinen niille, jotka tekevät tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot sivuaineenaan. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittu kandidaatintutkielma. Kurssin taidot ja menetelmät ovat tarpeen myös filosofian maisterin (FM) pro gradu -tutkielmaa laadittaessa.

  Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen, johon kuuluu lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito.

  Tieteellisten tekstien lukutaito ja tieteellisen esityksen rakentamisen taidot ovat tarpeellisia myös tiedemaailman ulkopuolella. Näille taidoille rakentuvat mm. projektin johtamisen ja onnistuneen ohjelmistotuotteen toteuttamisen edellytykset.

  Kurssin yhteydessä tehdään myös suomalaisiin yliopistotutkintoihin sisältyvä äidinkielen kypsyysnäyte.

  Kurssin suorittaminen

  Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin, suorittamalla hyväksyttävästi kolme kirjoitusharjoitusta (erityisesti tutkielma), osallistumalla oman pienryhmän toimintaan (esitelmät, vertaiskommentointi) sekä osallistumalla kurssin lopuksi järjestettävään kirjoituskokeeseen.

  Kurssisuorituksesta saatua arvosanaa ei voi myöhemmin enää korottaa, koska se on määräytynyt (pääosin) LuK-tutkielman perusteella, eikä kertaalleen hyväksyttyjä tutkielmia voi enää uusia. Jos siis tarvitset välttämättä jonkin tietyn arvosanatason, niin sinun on tähdättävä sen saavuttamiseen heti tutkielmaprosessin alusta alkaen.

  Kurssin kieli

  Kurssin kieli riippuu koulutaustastasi seuraavasti:

  Tavallinen suomalainen ylioppilastutkinto:
  Kirjoitat tämän kurssin harjoitukset samalla kielellä kuin äidinkielen ylioppilaskokeesikin, eli joko suomeksi tai ruotsiksi. Tutkintoosi kuuluu sekä äidinkielen että toisen kotimaisen kielen opintoja, ja tämä kurssi kattaa niistä äidinkielen osuuden. Tällainen tutkinto antaa suomalaiselta virkamieheltä vaaditun molempien kotimaisten kielten taidon.
  Suomessa suoritettu International Baccalaureate (IB) -tutkinto:
  Jos tutkintoosi kuuluu laajimman tason koe kummastakin kotimaisesta kielestä, niin saat itse valita, kumpi niistä on äidinkielesi ja kumpi toinen kotimainen kielesi. Sen jälkeen toimitaan kuten edellisessä kohdassa.
  Jos tutkintoosi kuuluu laajimman tason koe vain yhdestä kotimaisesta kielestä, niin se katsotaan äidinkieleksesi. Silloin olet toisaalta vapautettu toisen kotimaisen kielen vaatimuksesta, mutta et toisaalta myöskään saa virkamieheltä vaadittua toisen kotimaisen kielen taitoa.
  Ulkomailla suoritettu vastaavan tasoinen tutkinto (kuten ulkomailla suoritettu IB tai saksalainen reifeprüfung):
  Saat itse valita kieleksesi suomen, ruotsin tai englannin. Ilmoita valinnastasi jo ilmoittautuessasi kurssille. Et saa virkamieheltä vaadittua kummankaan kielen taitoa.
  Suomalainen peruskoulu mutta ei ylioppilastutkintoa:
  Kuten suomalainen ylioppilastutkinto yllä, mutta äidinkieli ja toinen kotimainen kieli katsotaankin peruskoulun päästötodistuksesta.

  Muissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön jo ilmoittautuessasi kurssille. Ota mukaasi (epäviralliset) jäljennökset tutkintotodistuksistasi.

  Kurssin luennot pidetään suomeksi. Pienryhmäohjausta annetaan niillä kielillä, joilla kurssin harjoituksia kirjoitetaan.

  Esitiedot ja sijoittaminen opintoihin

  Tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden muut aineopintotason pakolliset kurssit ja harjoitustyöt lukuunottamatta kursseja Ohjelmistotuotanto (581259) ja Ohjelmistotuotantoprojekti (581260).

  Tätä kurssia ei suositella suoritettavaksi yhtä aikaa Ohjelmistotuotantoprojektin kanssa, koska molemmissa on tiukkoja määräaikoja, jotka lisäksi sattuvat usein päällekkäin.

  Ilmoittautuminen

  Kurssille ilmoittaudutaan jo edellisen lukukauden puolella (syksyn kurssille touko- ja kevään marraskuussa). Ilmoittautuminen tapahtuu toisin kuin kursseille yleensä, ja siitä on annettu erillinen ohje.

  Kurssin korvaaminen

  1.8.2005 tai myöhemmin voimaan tullut tutkintosääntö koskee nykyisin kaikki opiskelijoita.
  Et voi korvata kurssia aikaisemmilla opinnoilla, koska LuK-tutkinto on sinulle pakollinen, ja siihen kuuluvat tutkielma, kypsyysnäyte sekä äidinkielen ja tutkimustiedonhaun opinnot suoritetaan osana tätä kurssia.

  Luennot

  Kurssilla on kuusi luento- ja keskustelukertaa.

  Teemat

  1. tapaaminen: Orientointi
   • Järjestäytyminen: Kurssin tavoite ja työmuodot, työskentelyn välineistä (mm. kirjaston käyttö ja lainausoikeuksien myöntö)
   • Miten kurssi tukee minua ammattitaitoni kehittämisessä?
   • Kotitehtäväksi itsearviointi
   • Ensimmäinen luentokerta on ehdottoman pakollinen kaikille, koska siellä muodostetaan lopullinen ryhmäjako!
  2. tapaaminen: Tiedonhaku
   • Tiedonhaun prosessi
   • Tietojenkäsittelytieteen tietokannat
  3. tapaaminen: Miten teksti syntyy
   • Kuinka tieteellistä tekstiä käytetään?
   • Kuinka luen tieteellistä tekstiä?
   • Minä tieteellisen tekstin tuottajana?
   • Mitä sanon?
   • Miten organisoin työni?
   • Diagnostiikan alkeet: passiivitauti, pakonomainen piilottelu, attribuuttiripuli, substantiivitauti, sanaliittoriidat, ...
  4. tapaaminen: Kirjoittajan kahleet?
   • Tutkielman rakenne ja esitystapa
   • Tekstinkäsittelyjärjestelmistä ja viitekantojen hallinnasta
  5. tapaaminen: Esitystekniikan rutiineita
   • Kuinka esitän luettelot, lainaukset, kuvat, taulukot, algoritmit, kaavat, ...
   • Milloin tarvitaan lähdeviite?
  6. tapaaminen: Suullinen esittäminen
   • Puhutun ja kirjallisen esityksen erot, valmistelu, tekniikkaa, yleisiä ongelmia

  Luentokalvot lukukausikohtaisilla sivuilla.

  Harjoitukset

  Kurssilaiset jaetaan opiskelijoiden kiinnostusten mukaan 6 hengen työryhmiin. Ryhmät kokontuvat läpi lukukauden yhdeksän kertaa eli lähes joka viikko. Jokaisen opiskelijan edellytetään toki jatkavan omaa työtään itsenäisesti myös silloin, kun ryhmätoimintaa ei ole, erityisesti myös periodien välisellä viikolla.

  Ensimmäiseen ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista!

  Ryhmissä jokainen tekee (ainakin) seuraavat harjoitukset:

  REFERAATTI
  Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen. Referaatti on noin 2-4 sivun mittainen.
  AINE
  Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
  ESITELMÄ
  Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten sekä suullisen esityksen muotoon. Esityksen mitta on 20-25 minuuttia. Esityksen tukena käytetään useimmiten kalvoja annettujen ohjeiden mukaisesti.
  TUTKIELMA
  Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvempään ja monipuolisempaan ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn ja sisällön kokoonpanotapaan. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

  Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi: yleiskatsaus, tarkempi fokusointi osa-alueeseen, käsittelyn monipuolistaminen varsinaiseksi tutkielmaksi. Enemmän harjoitusten tekemisestä kertoo Anni Rytkösen kuvaus.

  Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti 3 viikkoa, aine 5 viikkoa ja tutkielma 6 viikkoa. Tutkielmakin pyritään saamaan valmiiksi kurssin aikana. Jatkoaikaa myönnetään poikkeustapauksissa hakemuksen perusteella.

  Harjoitusten ja tutkielman tulee noudattaa muodoiltaan annettuja ohjeita (kts. kurssikansiota alempana tällä sivulla).

  Kypsyysnäyte

  Kurssin lopuksi suoritettava kypsyysnäyte kirjoitetaan kurssilla tehdyn tutkielman pohjalta.

  Tutkielmien arviointi

  Tutkielman tarkastuksessa kiinnitetään huomiota asiakokonaisuuden hallintaan, tekstin luettavuuteen, eettisten sääntöjen noudattamiseen ja esitystekniikkaan.

  Asiakokonaisuuden hallinta edellyttää, että tekstissä on tuotu esiin käsiteltävälle asialle olennaiset piirteet ja vain ne. Tutkielman jäsentelyn on syytä noudattaa esitettävän asian rakennetta luontevalla tavalla. Tekstiä voi arvoida myös tarkastelemalla onko sen tiedonkäyttötapa yksinomaan toteava ja kuvaileva vai kehittelevä, jolloin mukana on lisäksi analyysiä, synteesiä ja arvointia.

  Tekstin luettavuus muodostuu mm. itsenäisestä käsiteltävän asian kuvaamisesta ja lukijan ohjaamisesta. Lähteitä käytetään tehtyjen väitteiden tukena, ei sellaisenaan toisiinsa niveltymättöminä palasina. Samoin on syytä kiinnittää huomiota tekstin yksikäsitteisyyteen ja täsmällisyyteen.

  Eettiset säännöt määrittävät esimerkiksi korrektin viittaus- ja lainaustekniikan ja plagioinnin välistä eroa. Hyvään kirjoitustapaan kuuluu myös, ettei tuloksia tai väitteitä jätetä ilman todisteita tai perusteluja.

  Esitystekniikkaan kuuluvat sanonnan täsmällisyys, kirjoitusteknisten välineiden käyttö (kuvat ja taulukot teksteineen, vaatimukset täyttävä lähdeluettelo ja viitetekniikka) sekä kieliopillinen ja oikeinkirjoituksellinen virheettömyys.

  Tutkielmien arvioinnissa käytetään normaaleja kurssiarvosanoja. Arvosanaan vaikuttavia tekijöitä on koottu taulukkoon (PDF). Liian kauas vaatimuksista jäävä tutkielma hylätään. Silloin voidaan vaatia koko kurssin suorittamista uudelleen.

  Plagiointi ja muu vilppi johtavat tutkielman hylkäämiseen.

  Tieteellisen kirjoittamisen kurssin tutkielmalta ei vaadita omaa tutkimuksellista panosta. Kurssilla harjoitellaan ensisijaisesti tiedon hankkimisen ja tieteellisen kirjoittamisen teknisiä keinoja. Tutkimusprosessin muita osia harjoitellaan pro gradu -tutkielmassa.

  Kurssimateriaali

  Tutkielmaa koskevat vaatimukset

  Työskentelyn välineitä

  LaTexin ja muiden välineiden käytöstä tutkielman teossa

  • Elämää helpottavia viilailuja laitoksen latex- ja bibtex-tyylien puutteisiin löytyy Jukka Suomelan latex-sivuilta

  Tiedon hakeminen

  Sanakirjoja ja sanastoja

  Kielenhuoltoasioita

  Tutkielman rakentaminen ja työprosessi

  Viimeistelystä

  • Ennen kuin palautat harjoituksesi tai tutkielmasi kommentoitavaksi tai arvosteltavaksi, käytä tarkastuslistaa oman tekstisi viimeistelyyn. Henkilökohtainen tarkastuslista voi sisältää "omia helmasyntejäsi", mutta kirjallisuudesta löytyvistä esimerkinomaisista peruslistoista on hyvä aloittaa.

  Suullinen esitys

  Kurssitiimi

  Kulloinkin vuorossa oleva kurssin henkilökunta (vastuuhenkilö, ryhmien valvojat ja ohjaajat) löytyvät lukukausikohtaiselta sivulta. Ko. sivun kautta pääsee myös kunkin ryhmän omalle sivulle. Tiimin roolijako on seuraava:

  Koko kurssin vastuuhenkilö:
  Käytännön järjestelyt, luennot, suoritusmerkinnät, pulmallisten tilanteiden ratkaisu.
  Ryhmän valvoja:
  Laatii yhdessä ohjaajan kanssa aiheet, tarkastaa vähintään tutkielmat, antaa ohjaajalle tukea muidenkin harjoitusten arvioinneissa, määrää kypsyysnäyteotsikot, myöntää mahdolliset jatkoajat
  Ryhmän ohjaaja:
  Laatii ryhmälleen aikataulun, koordinoi ryhmän työskentelyä, ohjaa sisällöllisesti ja rakenteellisesti harjoituksia, koordinoi aihevalintoja ryhmässään, arvioi harjoitukset, hankkii ryhmän tarvitsemat palvelut (salit, lupien allekirjoitukset).

  Kurssimateriaalin tuottajista

  Kurssia ovat pitäneet mm. Seppo Sippu, Antti Leino, Jaakko Kurhila, Lea Kutvonen, Matti Nykänen, Pekka Kilpeläinen ja Matti Mäkelä.


  Sivua ylläpitää Jaakko Kurhila

  Last modified: Fri Nov 27 13:29 2009