Helsingin yliopisto / Tietojenkäsittelytieteen laitos / 581258-1 Johdatus ohjelmointiin
Copyright © 2007 Arto Wikla. Tämän oppimateriaalin käyttö on sallittu vain yksityishenkilöille opiskelutarkoituksissa. Materiaalin käyttö muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisilla tai muilla kursseilla, on kielletty.

3.1 Tunnukset, varatut sanat ja kommentit

(Muutettu viimeksi 24.10.2005)

Tunnukset

Tunnus (identifier) on ohjelmoijan antama nimi jollekin "itse tehdylle asialle". Javassa tunnuksilla nimetään muuttujia, metodeita, luokkia, ym.

Tunnukset ovat pituudeltaan rajoittamattomia merkkijonoja, jotka alkavat kirjaimella ja jatkuvat joko kirjaimina tai numeroina. Numerot ja kirjaimet tarkoittavat tässä mitä tahansa Unicode-numeroita ja -kirjaimia! Erityinen ilo meille suomalaisille on siitä, että kirjaimet å, ä ja ö ovat käytettävissä. Myös merkit $ ja _ ovat "kirjaimia" siinä mielessä, että niitä voi siis käyttää Javan tunnuksissa.

Huom: Luokkien nimissä on syytä tyytyä englantilaisen aakkoston kirjaimiin. Java-kääntäjä kääntää jokaisen luokan ".class"-tiedostoksi, jonka etunimeksi tulee luokan nimi. Eräät käyttöjärjestelmät eivät välttämättä ole vapaamielisiä skandinaavisten aakkösten käytössä!

Pienet ja isot kirjaimet ymmärretään Javan tunnuksissa eri merkeiksi.

Huom: Luokkien nimet on tapana kirjoittaa isolla alkukirjaimella, nimetyt vakiot kokonaan isoilla kirjaimilla ja kaikki muut nimet pienellä alkukirjaimella! (Nimetyistä vakiosta kerrotaan myöhemmin.)

Huom: Javan valmis kalusto on johdonmukaisesti nimetty siten, että monisanaisissa tunnuksissa uusi sana alkaa aina suurella alkukirjaimella, esimerkiksi: equalsIgnoreCase, charAt, CheckboxMenuItem, GridBagLayout, ... Monet ohjelmoijat käyttävät tunnuksissaan alaviivaa tyyliin: kissan_paino, tuotteiden_lkm, laske_määrä, Oma_luokka ...

Varatut sanat

Varatuilla sanoilla ilmaistaan ohjelmointikielen lauseita ja muita rakenteita. Javan varatut sanat ovat:
abstract 	continue 	for 		new 		switch
assert	 	default 	goto 		package 	synchronized
boolean 	do 		if 		private 	this
break 		double 		implements 	protected 	throw
byte 		else 		import 		public 		throws
case 		enum	 	instanceof 	return 		transient
catch 		extends 	int 		short 		try
char 		final 		interface 	static 		void
class 		finally 	long 		strictfp 	volatile
const 		float 		native 		super 		while

Sanat const ja goto eivät ole käytössä. Nimet true, false ja null ovat ns. literaalivakioita.

Huom: Varattuja sanoja ja vakioita true, false ja null ei voi käyttää omina tunnuksina!

Kommentit

Kommentit (selitteet, huomautukset) ovat ohjelmatekstiin (lähdekieliseen ohjelmatiedostoon) kirjoitettuja selityksiä. Ne eivät vaikuta ohjelman toimintaan. Kommenttien tarkoitus on auttaa ohjelmoijaa ymmärtämään ohjelman rakennetta ja toimintaa.

Javassa kommenttien ilmaisemiseen on kolme tapaa:

  // Tässä on kommentti, joka jatkuu rivin loppuun.

  /* Tämä kommentti puolestaan jatkuu
    ja jatkuu, ...,
    kunnes tulee vastaan merkkiyhdistelmä: */

  /** Tällainen on ns. dokumentointikommentti, joka voi
    esiintyä luokan, interfacen, metodin, konstruktorin
    tai kentän määrittelyn edessä. Automaattinen html-
    dokumentin generoija osaa liittää tällaiset 
    osaksi dokumenttia. */

Dokumenttien automaattiseen tuottamiseen käytetään välinettä nimeltä Javadoc 5.0 Tool. Sitä ei kuitenkaan tällä kurssilla ehditä opetella.


Takaisin luvun 3 sisällysluetteloon.