Toni Ruokolainen väittelee 22.2.2013 aiheesta Mallipohjainen lähestymistapa palveluekosysteemien tuottamiseen

FL Toni Ruokolainen väittelee perjantaina 22.2.2013 kello 12 (Helsingin yliopiston päärakennus, Unioninkatu 34, Auditorio XIV (vanha puoli), 3. kerros) aiheesta "A Model-Driven Approach to Service Ecosystem Engineering". Tutkimus kuuluu tietojenkäsittelytieen alaan ja erityisesti tietojenkäsittelytieteen hyödyntämiseen liiketoimintaverkostoissa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Marten van Sinderen (Twenten yliopisto, Hollanti) ja kustoksena professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto).

Mallipohjainen lähestymistapa palveluekosysteemien tuottamiseen

Yhteiskunnat ovat enenevissä määrin siirtyneet perinteisistä tuotantotalouksista palveluperustaisiin talouksiin. Tämän muutoksen takana ovat yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset sekä niiden luomat sopeutumispaineet yksilöitä, organisaatioita ja liikeyrityksiä kohtaan. Elämänlaadun  parantuminen sekä lisääntynyt vapaa-aika aiheuttavat yksilöissä tarpeita uudenlaisille palveluille. Julkishallinnon organisaatioden on tuotettava yhä tehokkaammin palveluita ikääntyvän väestön tarpeisiin erityisesti terveydenhuollon, osallistumisen ja turvallisuuden alueilla. Globalisaatio ja tuotteiden muuntuminen yleishyödykkeiksi aiheuttavat liikeyrityksille paineita siirtyä tuotepohjaisesta liiketoiminnasta kohti verkottunutta ja palvelukeskeistä liiketoimintaa.

Edellä kuvattu kehitys on saanut aikaan niin kutsuttujen palveluekosysteemien esiinmarssin. Palveluekosysteemi on sosio-tekninen, kompleksi järjestelmä, joka mahdollistaa palveluperustaisen yhteistoiminnan erilaisten toimijoiden, kuten yksilöiden, organisaatioiden ja liikeyritysten, kesken. Palveluekosysteemien muodostamista pidetään eräänä keskeisenä tekijänä yllä kuvattujen yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten hallinnassa. Palveluekosysteemien muodostamiseen liittyy kuitenkin kaksi tutkimusongelmaa, joita ei olla tähän mennessä ratkaistu. Ensinnäkin, palveluekosysteeminen analysointiin,
suunnitteluun, instrumentointiin ja toiminnan hallintaan ei ole kehitetty soveltuvia menetelmiä. Erityisesti yhteistoiminnan ja hallintotapojen suhteen ei
olla toistaiseksi esitetty menetelmiä, jotka tarkastelevat näitä asioita palveluekosysteemien tasolla. Toiseksi, liiketoiminnallisesta näkökulmasta
tarkasteltuna palveluekosysteemien elinkelpoisuuden edistämistä ja ylläpitoa ei tueta tarpeellisella tasolla. Elinkelpoisuuden edistäminen ja ylläpito vaativat
erityisesti keinoja, jotka tukevat ekosysteemin toimijoiden ydintoimintaa, opportunistista ja joustavaa verkottunutta liiketoimintaa, sekä toimimista
jatkuvasti muuntuvissa liiketoimintaympäristöissä.

Edellä mainittujen tutkimusongelmien ratkaisemiseksi väitöskirjassa kehitetään lähestymistapa palveluekosysteemien tuottamiseen. Menetelmän avulla voidaan nykyisistä ad hoc -palveluekosysteemeistä siirtyä kohti elinkelpoisia palveluekosysteemejä. Väitöskirjan tuloksina on tuotettu menetelmiä ja työkaluja
jotka mahdollistavat palveluekosysteemien analysoinnin, suunnittelun, instrumentoinnin ja toiminnan hallinnan. Väitöskirjan tuloksien avulla voidaan
paremmin hallita liiketoiminnallisia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi palveluekosysteemien teknologiariippuvuuteen tai ekosysteemistä toiseen
siirtymiseen. Lisäksi tulokset tukevat liiketoiminnallisten päätösten tekemistä organisaation liittyessä tai toimiessa palveluekosysteemeissä. Tulokset
mahdollistavat yhteistoiminnan tukemisen menetelmin, jotka hyödyntävät työkaluilla luotuja arkkitehtuurimalleja. Lisäksi tulosten avulla voidaan tukea
palveluekosysteemien hallintaa ja hallintokäytänteiden muodostumista.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8621-2.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: 09-191 51354 tai toni.ruokolainen@cs.helsinki.fi.

12.02.2013 - 13:52 Pirjo Moen
11.02.2013 - 11:47 Pirjo Moen