Kumaripaba Athukorala väittelee 12.10.2016 aiheesta Tiedon etsintä mukautuvana vuorovaikutuksena

M.Sc. Kumaripaba Athukorala väittelee keskiviikkona 12.10.2016 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XIII (Unioninkatu 34, 3. krs) aiheesta "Information Search as Adaptive Interaction". Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Robert Capra (University of North Carolina at Chapel Hill, USA) ja kustoksena professori Giulio Jacucci (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Tiedon etsintä mukautuvana vuorovaikutuksena

Tiedonhakujärjestelmiä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, niin vastausten hakemiseen yksinkertaisiin arkipäivän kysymyksiin kuin laajemman ja monipuolisen tiedon etsimisen aiheista, joita ei voida helposti esittää hakulausekkeen muodossa. Kun otetaan huomioon nämä käyttäjien erilaisten tiedon etsintätarpeet, voidaan tiedon etsintä yleisesti jakaa yleisesti kahteen laajempaan luokkaan: täsmähakuihin ja tutkivaan hakuun. Täsmähauissa tiedon etsijällä on alusta lähtien olemassa selkeä hakutavoite, ja tiedon etsintä päättyy, kun hän löytää haluamansa tiedon. Tutkivassa haussa käyttäjä taas keskittyy asioiden oppimiseen ja selvittämiseen ilman tuollaista täsmällistä tavoitetta.

Vaikka tutkiva haku on hyvin merkittävä osa käyttäjien toimintaa, se on heille luonnollisesti hyvin haastavaa, koska heillä ei ole entuudestaan riittävästi tietoa tarkasteltavasta aihepiiristä . Toisaalta samaan aikaan heidän tiedontarpeensa ovat laajoja ja monimutkaisia, ja ne myös muuttuvat koko ajan. Käyttäjän avustaminen tutkivassa haussa ei myöskään tiedonhakujärjestelmissä ole helppoa juuri siksi, että käyttäjien tiedontarpeet ovat niin monimuotoisia ja heidän toimintansa niin dynaamista. Lisäksi tutkivan haun täsmällinen määritteleminen käsitteellisesti on hyvin vaikeaa. Sen vuoksi useimmat suositut tiedonhakujärjestelmät soveltuvat hyvin vain täsmähakuihin. Koska tiedon etsintätapoja kuitenkin on niin monenlaisia, tarvitaan selvästi parempia tiedonhakujärjestelmiä, jotka tukevat tiedonhakua eri tavoin.

Tämän väitöskirjatyön ensisijaisena tavoitteena on ollut mahdollistaa sellaisten tiedonhakujärjestelmien suunnitteleminen, jotka tukevat käyttäjää yhtä hyvin sekä täsmähauissa että tutkivassa haussa. Tätä ongelmaa lähestyttiin mallintamalla tiedon etsintää rationaalisesti mukautuvana vuorovaikutuksena, joka auttaa määrittelemään käsitteellisesti selkeämmin sekä tutkivan haun että täsmähaut. Tässä työssä, joka pohjautuu mukautuvan vuorovaikutuksen tutkimiseen aiemmin laadittuun kehikkoon, oletettiin, että käyttäjien tapaan olla vuorovaikutuksessa hakujärjestelmien kanssa vaikuttaa kolme keskeistä tekijää: ympäristön ekologinen rakenne, käyttäjien kognitiiviset ja aisteihin liittyvät rajoitukset sekä saadun informaatiohyödyn ja tiedon etsintään käytetyn ajan välisen suhteen optimointi.

Väitöskirjatyössä esitetään kolme mukautuvaan vuorovaikutuksen kehikkoon pohjautuvaa  mallia, joilla 1) pyritään ennustamaan, miten käyttäjän tiedonhakutarpeet muuttuvat tutkivan haun aikana, 2) erottamaan toisistaan tutkivaan hakuun ja täsmähakuihin liittyvät tehtävät sekä 3) ennustamaan erilaisten mukautuvien hakustrategioiden syntyminen. Työn lopussa esitellään myös tapa, jolla ehdotetut mallit voidaan integroida osaksi tiedonhakujärjestelmää niin, että järjestelmä mukautuu tukemaan käyttäjää sekä täsmähauissa että tutkivassa haussa.

Työssä tehdyt havainnot vahvistavat, että tiedon etsintää voidaan mallintaa mukautuvan vuorovaikutuksen avulla. Väitöskirjassa kehitettyjen mallien toimivuutta on arvioitu kokeellisesti käyttäjätutkimuksissa, joissa on käytetty näihin malleihin pohjautuvaa mukautuvaa hakujärjestelmä. Nämä tehdyt tutkimukset myös vahvistavat, että tällainen tiedonhakujärjestelmä voi parantaa tiedonhaun onnistumista, koska se mukautuu dynaamisesti erilaisiin tiedonhakutehtäviin. Väitöskirjan tuloksena onkin lähestymistapa, joka voi osoittautua hedelmälliseksi tavaksi sekä tehostaa että helpottaa tiedonhakua tulevaisuuden tiedonhakujärjestelmissä.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2517-0.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: kumaripaba.athukorala@cs.helsinki.fi.

03.10.2016 - 12:26 Pirjo Moen
30.09.2016 - 09:19 Pirjo Moen