Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Suomeksi In English

Tiedonhallinnan erikoistumislinja (2005–08)

Huom: Tätä sivua ei kevätlukukauden 2008 jälkeen enää päivitetä. Tiedonhallinnan opetusta annetaan syyslukukaudesta 2008 alkaen Ohjelmistojärjestelmien erikoistumislinjalla (tietokantajärjestelmät) sekä Algoritmien ja koneoppimisen erikoistumislinjalla (tiedon louhinta).- Linjan profiili

Tiedonhallinnan erikoistumislinja (entiseltä nimeltään informaatiojärjestelmien erikoistumislinja) on yksi uuden FM-tutkinnon kuudesta erikoistumislinjasta. Linjan opetuksen ja tutkimuksen keskeiset kohteet liittyvät suurten tietomäärien käsittelyyn. Tyypillisiä tiedon organisointimuotoja ovat perinteiset tietokannat sekä rakenteiset esitysmuodot kuten XML. Linjan opetus käsittelee tietokannan hallintaa, tekstien ja dokumenttien hallintaa sekä kieliteknologiaa, tiedonhakua ja tiedon louhintaa. Menetelmät ja tekemisen luonne vaihtelevat:

Linjan kursseilla oppii luomaan käsitteellisiä ja fyysisiä tietomalleja, valitsemaan ongelmaan parhaiten sopivat tiedonhallintamenetelmät sekä toteuttamaan vaativia tietojärjestelmiä. Syventävissä opinnoissa (laudatur-kursseilla) oppii mm. analysoimaan suuria tietoaineistoja, suunnittelemaan tekstiaineistoja käsitteleviä järjestelmiä sekä suunnittelemaan ja ylläpitämään tietokantajärjestelmiä. Vuosittain vaihtuvat seminaariaiheet laajentavat ja syventävät huomattavasti käsiteltyjen asioiden valikoimaa.

- Tutkimus

Linjan tutkimus on keskittynyt tiedon louhintaan sekä dokumenttien hallintaan ja kieliteknologiaan. Näillä alueilla on tehty menetelmäkehitystä ja sovellusprojekteja muun muassa geenitekniikkaan (alttiusgeenien etsintä tapaus-verrokki-aineistoista), bioinformatiikkaan (biotietokantojen louhinta), ekologiaan, proaktiiviseen tietojenkäsittelyyn (kontekstin tunnistaminen käyttäjän tilannetiedon louhinnan avulla) sekä tekstitiedon erilaisiin käyttöalueisiin liittyen (kysymysvastausjärjestelmät, tiedon eristäminen tekstistä, tietämystukijärjestelmät, uutistapahtumien tunnistaminen ja seuraaminen). Menetelmien yleisenä tavoitteena on automatisoida tiedon käsittelyä, suodatusta ja jalostusta sovellusalueen ongelmien ratkaisemiseen. Tietokantojen alueella on tutkittu tietokantarakenteiden ja transaktioiden hallinnan menetelmiä. Tietokantaopetukseen on kehitetty opetusympäristöä, viimeksi verkko-opetukseen perustuen.

Merkittävä osa tutkimusta tapahtuu osana From Data to Knowledge -huippuyksikköä sekä yhteistyössä HIITin perustutkimusyksikön kanssa.

Tutkimusprojektien ja -ryhmien sivuja:

- Tutkintovaatimukset

Uudet tutkintovaatimukset

Lukuvuonna 2005–06 opintonsa aloittaneet opiskelevat 1.8.2005 voimaan astuneiden uusien tutkintovaatimusten mukaan.

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tiedonhallinnan kurssia: Tietokantojen perusteet (4 op) ja Tietokantasovellus (4 op). Tiedonhallinnan linjalle aikoville suositellaan valinnaisiksi kursseiksi erityisesti seuraavia: XML-metakieli, Digitaalisen median tekniikat, Paikkatiedon käsittely, Kyselykielet

Filosofian maisterin (FM) tutkinnon syventävät opinnot muodostavat tiedonhallinnan erikoistumislinjalla seuraavan kokonaisuuden:

Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittanut, uusien tutkintovaatimuksien mukaan opiskeleva voi korvata kurssin Tietokannan suunnittelu (4 op) vanhalla kurssilla Tietokannan mallinnus (2 ov) sekä kurssit Transaktioiden hallinta (4 op) ja Hajautetut tietokannat (4 op) vanhalla kurssilla Tietokantarakenteet ja -algoritmit (4 ov).

Linjan syventävävien opintojen pakolliset kurssit on syytä suorittaa ajoissa, mielellään ennen muita syventäviä kursseja. Valinnaisten syventävien kurssien valikoimaa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon pro gradu -tutkielman tarpeet.

Vanhat tutkintovaatimukset

Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa opintonsa vanhojen (so. vuonna 2004 tai sitä ennen voimaan astuneiden) tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2008 mennessä. Mikäli tutkinnon valmistuminen tähän määräaikaan mennessä on epätodennäköistä tai jos laudaturopintoja ei ole vielä aloitettu tai sivuaineopintoja puuttuu paljon, on syytä siirtyä opiskelemaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärään sisältyy pakollisina kolme tiedonhallinnan linjan kurssia: Tietokantojen perusteet (2 ov), Tietokannan hallinta (2 ov) ja Tietokantasovellus (2 ov). Kurssia Tietokannan hallinta ei enää luennoida; sen voi korvata uudella kurssilla Kyselykielet. Tiedonhallinnan linjalle aikoville suositellaan valinnaisiksi cum laude -kursseiksi erityisesti seuraavia: Käyttöliittymät, Digitaalisen median tekniikat, XML-metakieli.

Laudatur-oppimäärä muodostuu seuraavasti:

Kurssia Tietokannan mallinnus (2 ov) ei enää luennoida. Kurssin korvaa uusi kurssi Tietokannan suunnittelu (4 op, 2 ov). Myöskään kurssia Tietokantarakenteet ja -algoritmit ei enää luennoida. Kurssin korvaavat kaksi uutta kurssia: Transaktioiden hallinta (4 op, 2 ov) ja Hajautetut tietokannat (4 op, 2 ov), yhdessä. Pakolliset kurssit voidaan korvata myös aiempien tutkintovaatimusten mukaan suoritetuilla kursseilla Tiedonhallinta I (4 ov) ja Tiedonhallinta II (5 ov). Muista laudatur-kursseista 6 ov tulee olla linjan aihepiiriin liittyviä (14 ov syksystä 2003 lähtien).

- Kurssit ja seminaarit

Pakolliset kurssit

Linjan järjestämät pakolliset aineopintokurssit (cum laude -kurssit)

Linjan pakolliset syventävät kurssit (laudaturkurssit)

Linjan valinnaisia kursseja

Kurssien luennointi ei ole aina täysin säännönmukaista, joten alla lueteltuihin luennoimisajankohtiin voi tulla poikkeuksia.

Aineopintokursseja (cum laude -kursseja)

Valinnaisia syventäviä kursseja (laudaturkursseja)

Esimerkkejä satunnaisemmista kursseista

Seminaareja

Seminaariaiheet vaihtelevat lukukausittain. Seuraavassa linjan kuluvana lukuvuonna tai viime vuosina järjestämiä seminaareja. (Lisäksi monet muutkin laitoksen seminaarit sopivat hyvin tiedonhallintaan.)

Kevät 2007

Syksy 2006

Kevät 2006

Syksy 2005

Kevät 2005

Syksy 2004

Kevät 2004

Syksy 2003

- Pro gradu -tutkielmat

Usein aiheen lähtökohtana on tekijän oma kiinnostuksen kohde tai tekijän työpaikan ehdottama aihepiiri. Aiheen tukena tulisi olla linjan syventävissä opinnoissa (laudaturkursseilla tai seminaareissa) hankitut pohjatiedot aihepiiristä, mikä on syytä ottaa ajoissa huomioon syventävien opintojen suunnittelussa.

Linjan pro gradu -tutkielmia ohjaavat ensisijaisesti linjan väitelleet tai lisensiaattitutkimuksen tehneet opettajat ja tutkijat. Mahdollisten ohjaajien kanssa kannattaa keskustella aiheideastaan hyvissä ajoin. Aiheesta sovitaan alustavasti ohjaajan kanssa, ja gradun aihemäärittely hyväksytetään alustavasti hänellä. Jos omaa ideaa ei tunnu löytyvän, mutta gradu on tulossa ajankohtaiseksi, kannattaa käydä linjavastaavan kanssa keskustelemassa. Gradun aiheesta on ennen työn aloittamista käytävä joka tapauksessa sopimassa linjavastaavan kanssa.

Graduaiheen hyväksymistä haettaessa mukaan otetaan:

Tarkempia ohjeita annetaan mm. TKTL:n ohjeissa gradun aloittamiseen ja tekoon.

- Sivuaineet

Vanhat tutkintovaatimukset

Vuonna 2003 tai sitä ennen voimaan astuneissa tutkintovaatimuksissa pakollisena sivuaineena on matematiikka (approbatur-oppimäärä, 15 ov). Lukuvuoden 2004–05 tutkintovaatimuksissa tämän vaihtoehtona on menetelmätieteiden approbatur-oppimäärä (20 ov).

Muut sivuaineet jakaantuvat laajaan valikoimaan ja ne kannattaa valita suunniteltua erikoistumista ja pro gradu -tutkielmaa tukeviksi. Tyypillisiä valintoja ovat esimerkiksi tilastotiede, kognitiotiede, kieliteknologia, tuotantotalous (TKK), kansantaloustiede tai kauppatieteelliset aineet (HKKK).

Uudet tutkintovaatimukset

Syksyllä 2005 voimaan astuneiden uusien tutkintovaatimusten mukaisen LuK-tutkinnon tulee sisältää joko (1) matematiikan tai menetelmätieteiden 50 op:n perusopintokokonaisuus tai (2) matematiikan tai menetelmätieteiden 30 op:n perusopintokokonaisuus sekä jonkin toisen sivuaineen 25 op:n perusopintokokonaisuus.

Menetelmätieteiden 30 op:n opintokokonaisuuden tulee sisältää vähintään 10 op:n verran matematiikan opintoja ja vähintään 10 op:n verran tilastotieteen opintoja; vastaavasti 50 op:n kokonaisuudessa vähimmäisvaatimus kummassakin aineessa on 20 op. Kaikissa tapauksissa sivuaineopintoihin tulee sisältyä kurssi Johdatus diskreettiin matematiikkaan.

Muut sivuaineet jakaantuvat laajaan valikoimaan ja ne kannattaa valita suunniteltua erikoistumista ja pro gradu -tutkielmaa tukeviksi. Tyypillisiä valintoja ovat esimerkiksi tilastotiede, kognitiotiede, kieliteknologia, tuotantotalous (TKK), kansantaloustiede tai kauppatieteelliset aineet (HKKK).

- Laudatur-merkintä, muut opinnot -merkintä, valmistuminen

Opiskelija noudattaa oletusarvoisesti opintojensa aloitusvuonna määriteltyjä tutkintovaatimuksia. Halutessaan hän voi ottaa käyttöön jotkut myöhemmin voimaan tulleet tutkintovaatimukset. Tutkintovaatimukset löytyvät mm. verkossa olevista vanhoista opinto-oppaista.

Tutkintovaatimuksia sovelletaan siten, että niiden kaikki osat — niin pääaine, sivuaineet kuin muutkin opinnot — on suoritettava samojen tutkintovaatimusten eli saman opinto-oppaan mukaisina. Kurssien korvaavuuksia on koottu omalle sivulleen.

Laudatur-merkinnän antaa linjavastaava. Laudatur-merkintää haettaessa tarvitaan: (1) opintorekisteriote (verkko-ote riittää) sekä (2) laudatur-oppimäärän opintokokonaisuuslomake ja yleensä myös (3) muiden opintojen opintokokonaisuuslomake valmiiksi täytettyinä. Opintokokonaisuuslomakkeet löytyvät html-muotoisina laitoksen sivulta Opintojen ja opintokokonaisuuksien suoritusmerkinnät. Täytetyt lomakkeet ja opintorekisteriote (verkko-ote) riittää lähettää linjavastaavalle sähköpostitse.

Huom: Vanhan tutkintojärjestelmän mukaan valmistuvan on haettava merkinnät viimeistään 27.6.2008.

Huom: Pro gradu -tutkielma sisältyy laudaturiin, joten gradun tarkastuslausunnon on oltava valmiina ennen kuin laudaturmerkinnän voi saada. Laudaturmerkintä viedään rekisteriin sen jälkeen, kun laitoksen johtoryhmä on gradun hyväksynyt.

Valmistuminen: kun kaikki tutkintoon tulevat opintokokonaisuusmerkinnät on haettu (mukaan lukien muut opinnot, ks. yllä), riittää kun tiedekuntaan jättää FM:n tutkintotodistuspyynnön. Katso tiedekunnan ohjeita valmistumisesta.

- Linjaväkeä

Helena Ahonen-Myka, FT, professori (mvs).
Ella Bingham, TkT, tutkija (HIIT BRU).
Antoine Doucet, FT, tutkija.
Satu Eloranta, FL, assistentti.
Hannu Erkiö, FT, dosentti, lehtori.
Aristides Gionis, PhD, lehtori (virasta vapaa lukuvuoden 2006–07), tutkija.
Oskari Heinonen, FM, assistentti.
Saara Hyvönen, TkT, tutkija (HIIT BRU).
Teija Kujala, FM, amanuenssi, tutkija (HIIT BRU).
Harri Laine, FL, lehtori.
Miro Lehtonen, FT, tohtoriassistentti.
Antti Leino, FT, assistentti.
Greger Lindén, FT, ohjelmakoordinaattori (HIIT BRU).
Jan Lindström, FT, tutkija.
Heikki Mannila, FT, akatemiaprofessori (HIIT BRU), professori (TKK).
Pirjo Moen, FT, yliopistonlehtori.
Jussi Piitulainen, FM, tutkija.
Juha Puustjärvi, FT, professori (LTKK), dosentti.
Marko Salmenkivi, FT, TM, dosentti, yliopistonlehtori.
Seppo Sippu, FT, ap.professori, linjavastaava.
Reijo Sivén, FK, suunnittelija.
Hannu Toivonen, FT, professori, laitoksen johtaja.
Roman Yangarber, PhD, professori.

- Linjavastaava:

Lukuvuonna 2007–08 tiedonhallinnan linjavastaavana toimii Seppo Sippu.