Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Opettajan suuntautumisvaihtoehto

Katso myös Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajan koulutusta koskeva sivu.

Opettajan suuntautumisvaihtoehto on väylä tietotekniikan aineenopettajaksi. Tietotekniikan opettajia tarvitaan peruskoulun ja lukion lisäksi myös ammattikouluissa ja -opistoissa sekä yritysten koulutusyksiköissä. Koska suuntautumisvaihtoehtoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) yhtenä pakollisena sivuaineena, laudaturoppimäärä on suppeampi kuin muissa suuntautumisvaihtoehdoissa. Luentokurssit, seminaarit ja pro gradu -tutkielman aihe voidaan valita myös jonkin toisen suuntautumisvaihtoehdon piiristä.

Tähän suuntautumisvaihtoehtoon sijoittuvat ne, jotka ovat päässeet aineenopettajan pedagogiseen koulutukseen. Kevään 2006 haku päättyi perjantaina 24.2.2006 klo 15.45. Se oli samalla viimeinen mahdollisuus hakeutua tietotekniikan opettajaksi.

0. Tulevaisuus:

Tämä suuntautumisvaihtoehto lakkautetaan siten, ettei sitä enää ole 1.8.2005 tai myöhemmin voimaan astuvissa tutkintomääräyksissä.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että jos haluat tietotekniikan opettajaksi, niin sinun täytyy

Tietojenkäsittelytieteen tutkintoa voi toki täydentää jälkikäteen opettajan pätevyydellä. Tämä tosin vaatii lisäopintoja.

1. Tiedotus:

2. Opetus:

Suositeltavia kursseja:

3. Suuntautumisvaihtoehdon tutkimusryhmiä:

4. Lukuvuosi 2007-2008

Vastuuhenkilö lukuvuonna 2007-2008 on Jaakko Kurhila.

5. Tutkintovaatimukset

5.1. Tietojenkäsittelytiede

Opettajan suuntautumisvaihtoehdon laudatur-oppimäärän (vähintään 75 ov) tutkintovaatimukset ovat:

Jos haluatkin valmistua tietojenkäsittelytieteestä jonkin toisen suuntautumisvaihtoehdon tai erikoistumislinjan vaatimusten mukaisesti ja saada samalla myös opettajan pätevyyden, niin silloin tarvitset erillisen vastaavuustodistuksen.

5.2. Pedagogiset opinnot

Opettajan koulutukseen kuuluvista opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov) vastaa Soveltavan kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta.

5.3. Toinen sivuaine

Toiseksi sivuaineeksi (pedagogisten opintojen lisäksi) pitää valita vähintään 35 ov kokonaisuus jostakin sellaisesta aineesta, joka kuuluu peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen. ("Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista" nro 986/1998 muutoksineen, "Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajakoulutuksesta" nro 576/1995 sekä opinto-oppaamme 2004-2005 tutkintosäännön pykälä 12 sivulla 251.)

Meidän tiedekunnastamme ei voi valmistua vain yhden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelun voi suorittaa vain yhdessä aineessa, mutta pätevyys pitää silti hankkia kahdessa.

Luonteva valinta on esimerkiksi matematiikan cum laude -oppimäärä. Tällöin saat pätevyyden sekä matematiikan että tietotekniikan opettajaksi. Samoin muut peruskoulussa tai lukiossa opetettavat aineet sopivat varmasti.

Lisäksi voivat soveltua sellaisetkin aineet, joita saatetaan opettaa esimerkiksi ammattikorkeakouluissa. Tällainen aine on esimerkiksi tilastotiede. Ensin pitää kuitenkin varmistaa kyseiseltä laitokselta, että aine on todellakin jonkin ammattikorkeakoulun tms. opetusohjelmassa!

Menetelmätieteiden kokonaisuus ei kuitenkaan sovellu, vaikka se on yhdistelmä matematiikasta ja tilastotieteestä: lain mukaan pätevyys tarkoittaa täyttä kokonaisuutta juuri täsmälleen siinä aineessa jota aikoo opettaa. Myöskään vain tiedekorkeakouluissa opetettavat aineet eivät sovellu, joten mikä tahansa yliopistollinen oppiaine ei sovellu.

Jos suunnittelet toisenlaisia sivuaineopintoja, niin silloin sinun täytyy suorittaa myös pääaineopinnotkin jonkin muun kuin opettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaisina eli laajempina. Ota ensin yhteyttä linjan vastuuprofessoriin tai opintoneuvontaan.

5.4. Tutkinnon täydennys

Jos sinulla on jo ylempi tutkinto tiedekorkeakoulusta, ja haluat sen lisäksi vielä tietotekniikan opettajan pätevyyden, niin edellä kuvattuja tutkintovaatimuksia sovelletaan seuraavasti.

Ensiksikin, valmiin tutkinnon täydentämiseen riittää yksikin opetettava aine; toista ei silloin tarvita.

Sitten menettely riippuu siitä, mitä haluat:

5.4.1. Jos haluat tietotekniikasta ensimmäisen opetettavan aineen

Sinulla pitää olla tutkinnossasi kurssisuorituksia siten, että ne vastaavat vähintään 120 op / 55 ov laitoksemme opintoja.

Tiedekunta kirjoittaa pyynnöstäsi virallisen (ja maksullisen) vastaavuustodistuksen siitä, että opintosi vastaavat tietotekniikan opettajan opintoja. Epäselvissä tilanteissa saat neuvoja sekä tiedekunnan kanslian opintotoimistosta että oman laitoksemme opintoesimieheltä.

Huomaa: Jos olet valmistunut ennen 31.7.2008, oma tiedekuntamme myöntää näitä ensimmäisen aineen todistuksia myös 31.7.2008 jälkeenkin. Jos olet valmistunut myöhemmin, 1. opetettavan aineen vastaavuustodistuksen saat kääntymällä jonkin sellaisen yliopiston puoleen, jossa tietotekniikan opettajan koulutus jatkuu (Joensuu, Turku, Jyväskylä).

5.4.2. Jos sinulla on jokin muu ensimmäisenä opetettavana aineena, ja haluat tietotekniikasta toisen opetettavan aineen

Sinulla pitää olla tutkinnossasi kurssisuorituksia siten, että ne vastaavat vähintään 60 op / 35 ov laitoksemme opintoja.

Virallinen vastaavuustodistus pyydetään kuten ensimmäisestä aineesta yllä.

Näitä toisen aineen todistuksia myönnetään vielä 31.7.2008 jälkeenkin.

5.4.3. Jos haluat vasta hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin

Voit hakea vain, jos sinulla on jostakin opetettavasta aineestasi tutkinnossasi sellaiset opinnot, että ne vastaavat kyseisen aineen perus- ja aineopintokokonaisuutta.

Hakemiseen riittää kyseisen laitoksen antama epävirallinen vastaavuustodistus. Jos haluat todistuksen juuri tietotekniikasta, niin ota yhteyttä opintoesimieheen selvittääksesi opintojesi vastaavuuden.

Huomaa: Tietotekniikan opettajan pätevyyttä varten tarvitset myöhemmin jomman kumman yllä mainituista virallisista vastaavuustodistuksista!

6. Henkilöstö

Jaakko Kurhila, FT, prof. (mvs)

6.1. Dosentit ja muita alan tutkijoita Suomessa

Erkki Sutinen, FT, JoY:n prof.
Jorma Tarhio, FT, dos., TKK:n prof.


Tätä sivua ylläpitää Jaakko Kurhila.

Last modified: Fri Jan 30 14:06:05 EEST 2007