Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 
Hankkeen kotisivu, 08.09.2004

Sami Palhomaan tekemä Vertti-sivuston proto on nyt (8.9.2004) koekäytössä ja otettaneen tuotantokäyttöön piakkoin. Kaikki päivitykset tehdään jo nyt ainoastaan tuohon Vertti-sivustoon. o

Verkko-opetus (virtuaaliopetus) tietojenkäsittelytieteen laitoksella

Tämän sivun tarkoituksena on pitää kirjaa tietojenkäsittelytieteen laitoksen verkko-opetuksesta yleensä. Verkko-opetuksella tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkia niitä toimintoja, joissa verkkoa ja/tai siinä olevia palvelimia käytetään suunnitelmallisesti opetuksen tukena. Erityisesti keskitytään verkkopetusmateriaalien ja niiden tuottamismenetelmien kokeiluun ja käyttöön, verkon käyttöön ryhmätyön tukena ja verkon käyttöön opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien tukena.

Tarkoituksena on pitää kirjaa kaikista laitoksen verkko-opetukseen liittyvistä kokeiluista ja muusta käytöstä sekä niistä saaduista kokemuksista. Aluksi pääpaino on käytön ja kokeilujen kartoittamisella, mutta myöhemmin panostetaan asioiden esilletuontiin vähän enemmän. Tämä on siis ainakin toistaiseksi "work-in-progress".

Kursiivilla merkityt tiedot ovat hyvin alustavia.

Tietojen päivitys perustuu henkilökunnan tekemiiin ilmoituksiin eli kurssien pitäjät vastaavat omien kurssiensa tiedoista tällä sivulla.

Sivuston tiedot tullaan piakkoin siirtämään/yhdistämään Harri Laineen ja Anni Rytkösen kehitteillä olevan Opettajan verkkokurssituki (Vertti) -sivustoon.

 

Sisältö

Henkilöt

Verkko-opetuksen (virtuaaliopetukseen) suunnitteluun ja tukemiseen osallistuvat ainakin seuraavat henkilöt.

Verkko-opetuksen eri menetelmät

Tässä luetellaan kaikki laitoksella käytössä olevat verkko-opetuksen eri menetelmät.

Jos teillä on käytössä jokin uusi menetelmä, jota ei vielä ole tässä mainittu, niin kertokaapa asiasta lyhyen (mieluummin cut-and-paste -kelpoisen) menetelmäkuvauksen kera sivuston ylläpitäjälle.

Tällä hetkellä laitoksella on kokemusta seuraavan tyyppisistä menetelmistä

Verkkoluentomateriaali (itseopiskeluun sopiva)

Verkkoluentomateriaaliksi luetaan tässä kaikki palvelimelle talletettu itseopiskeluun sopiva materiaali. Materiaalia voidaan käyttää omalla ohjelmistollaan, tavallisella verkkoselaimella tai sen liitospalikan avulla. Materiaalin tulee olla itseriittoinen eli ei ainoastaan luentokalvoja verkossa.

Videoitu verkkoluento

Videoitu verkkoluento voi olla joko tosiaikainen luennon videointi tai sitten erillisen tiimin tuottama verkkoon talletettu video. Jälkimmäinen on huomattavasti vaativampi resursseiltaan, koska luento pitää ensin videoida ja sitten yleensä jälkikäteen toimittaa esityskuntoon editoimalla ja liittämällä itse luentoon viitemateriaali.

Realiaikainen verkko-opetus (eFacilitation)

Realiaikainen verkko-opetus tarkoittaa tilannetta, jossa tavanomainen luento-opetus tehdään verkon kautta henkilökohtaisten työasemien välityksellä pienelle joukolle (max 20-25 henkilöä) opiskelijoita. Tämä vaatii erityiskoulutusta opettajalle ja kahden työaseman lisäksi myös mahdollisesti assistentin. Työasemia tarvitaan kaksi. Ensimmäisessä on opettajan näkymä ja toisessa näkyy koko ajan opiskelijoiden näkymä. Järjestelmä vaatii tät varten suunnitellun ohjelmiston.

Ryhmätyön verkkotyökalut

Verkon kautta tapahtuva laskuharjoitustehtävien palautus

Verkon kautta tapahtuva harjoitustyön palautus

Automaattinen harjoitustehtävien tarkastus

Perusideana on, että verkon kautta annetaan harjoitustehtäviä, joita opiskelijat itsenäisesti ratkaisevat. Annetut vastaukset sitten tarkastetaan joko vastaushetkellä automaattisesti, jolloin opiskelija saa välitöntä palautetta tehtävästään. Annetuista vastauksista voidaan pitää kirjaa kurssin arvostelua varten.

Kertaustehtävät

Kertaustehtävät ovat yksi- tai monivalintatehtäviä, jotka testaavaat perustietojen hallintaa joko koko kurssin aihepiiristä tai vain sen osasta. Vastaukset tarkistetaan välittömästi ja opiskelija saa heti vastaukseen liittyvän perustelun. kertaustehtävien käyttämisestä voi pitää kirjaa kurssin arvostelua varten. Jos kertaustehtäviä on huomattava määrä, niistä voisi ajatella tehtävän myös koekysymyksiä.

Kurssitiedotus verkossa

Tämä kurssikomponentti on yleensä tavallista tiedotusta, eikä sen käyttäminen sinällään tee kurssista verkkokurssia.
Jokaisella laitoksen kurssilla on oma html-sivunsa.

Luentokalvojen kopiot verkossa

Tämä kurssikomponentti on yleensä tavallista tiedotusta, eikä sen käyttäminen sinällään tee kurssista verkkokurssia.

Laskuharjoitustehtävät (kotitehtävät) verkossa

Tämä kurssikomponentti on yleensä tavallista tiedotusta, eikä sen käyttäminen sinällään tee kurssista verkkokurssia.

Laskuharjoitustehtävien ratkaisut (perusteluineen)

Tämä kurssikomponentti on yleensä tavallista tiedotusta, eikä sen käyttäminen sinällään tee kurssista verkkokurssia.

Jutusteluhuoneet (chat rooms)

Näiden käyttö on yleensä tavallista opiskelijoiden välistä kommunikointia, eikä niiden käyttäminen sinällään tee kurssista verkkokurssia. Jos näitä käytetään ohjatusti, niin kurssi lasketaan kuitenkin verkkokurssiksi.

Uutisryhmät (newsgroups)

Näiden käyttö on yleensä tavallista opiskelijoiden välistä kommunikointia, eikä niiden käyttäminen sinällään tee kurssista verkkokurssia. Jos näitä käytetään ohjatusti, niin kurssi lasketaan kuitenkin verkkokurssiksi.

Verkkomateriaalin alustat

Näitä voi käyttää myös tavallisen kurssitiedotukseen, jolloin niiden käyttäminen sinällään ei tee kurssista vielä verkkokurssia. Jos alustaan liitetään varsinaisia verkko-komponentteja, niin silloin tietenkin kyseessä on verkkokurssiksi.

Opintojen suunnittelutyökalut

Opiskelutaitoja tukevat verkkotyökalut

Tenttiakvaario tai tenttiterraario

Mitä muita menetelmiä on käytetty?

Verkkokursseja (koko kurssi tai sen osa verkon avulla)

Tähän kerätään kumulatiivista luetteloa kaikesta laitoksella tapahtuneesta verkko-opetuksesta ja siitä saadusta kokemuksesta. Kurssista identifioidaan kurssin pitoaika, kurssin nimi ja sen vetäjä. Kurssin osioista identifioidaan erikseen verkko-osiot ja tavalliset henkilökohtaiseen kontaktiin (face-to-face, f2f) perustuvat osiot.

Verkon kautta tapahtuvaa tiedotusta (aikataulut, PowerPoint-kalvot, harjoitustehtävät tai niiden vastaukset, jne) ei tässä lasketa mukaan, eikä niitä tarvitse erikseen mainita. Jutusteluhuoneet, uutisryhmät tai sähköposti mainitaan ainoastaan, jos niiden käyttö on organisoitua.

Luentotuntimäärät merkitään tunteina (t). Verkkoluentomäärät annetaan myös vastaavina luentotunteina, vaikka niiden läpikäyntiin meneekin yleensä selvästi enemmän (2- tai 3-kertaisesti) aikaa.

Uusista verkkokursseista olisi hyvä antaa seuraavat tiedot:

Koeta sovittaa kurssin esitysmuoto ylläolevaan shapluunaan, jolloin lukijan on helpompi jäsentää asia ja tehdä vertailuja. Jos ylläoleva shapluuna ei mitenkään sovi, niin ehdota uutta parempaa jäsentelyä, joka sopisi myös kaikkiin aikaisempiin verkkokursseihin.

Syksy 2001

Kevät 2002

Kesä 2002

Syksy 2002

Kevät 2003

Syksy 2003

Kevät 2004

Esimerkkejä verkko-osioiden tekemisestä ja käyttämisestä

Julkaisut

2003

2002

Muut linkit

Teemu Kerola [an error occurred while processing this directive]