Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Ohjelmistojärjestelmien erikoistumislinjaUutisia

Ohjelmistotehdas (Software Factory) avautui 4.3.2010.

Linjan profiili

Ohjelmistojärjestelmien (software systems, programvarusystem) erikoistumislinjalla tarkastellaan suurten ja monimutkaisten ohjelmistojen systemaattista tuottamista. Tällaisten ohjelmistojen kehittäminen vaatii teknisiä taitoja, mutta niiden lisäksi keskeisiksi kysymyksiksi nousevat ryhmä- ja projektityö, kurinalainen laadukas tuotantoprosessi, dokumentointi ja uudelleenkäyttö.

Linjalta valmistuvat opiskelijat sijoittuvat tyypillisesti teknisiksi ohjelmisto- tai tiedonhallinta-asiantuntijoiksi ja kehitysprojektien vetäjiksi ohjelmistoalan yrityksiin. Täten vaativilla käytännön harjoitustöillä on keskeinen osuus linjan opinnoissa. Linjan syventävissä opinnoissa opiskelija voi erikoistua ohjelmistotekniikkaan, palvelusuuntautuneeseen ohjelmistotuotantoon tai tietokantajärjestelmiin.

Ohjelmistotekniikan (software engineering) opetuksen tavoitteena on kouluttaa suurten ja laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisen asiantuntijoita. Keskeisellä sijalla opetuksessa ovat tekniset valmiudet. Palvelusuuntautuneen ohjelmistotuotannon (service-oriented software engineering) opetuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita palveluohjelmistojen ja organisaatiorajat ylittävien palveluverkostojen tuottamiseen ja hallitsemiseen, tai näissä tehtävissä tarvittavien ohjelmistovälineiden kehittämiseen. Tietokantajärjestelmien (database systems) opetuksen tavoitteena on kouluttaa tietokantaa käyttävien ohjelmistojärjestelmien asiantuntijoita. Keskeisellä sijalla opetuksessa on hajautetussa ympäristössä toimivan tietokantajärjestelmän hallinta.

Ennen 1.8.2008 voimaan astunutta linjauudistusta edellä mainittujen aihepiirien opetusta tietojenkäsittelytieteen laitoksella on annettu entisillä Ohjelmistotekniikan, Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen sekä Tiedonhallinnan erikoistumislinjoilla.

Tutkimus

Ohjelmistotekniikan aihepiiriin kuuluva tutkimus on keskittynyt ohjelmistojen suunnitteluvaiheeseen ja ohjelmistojen arkkitehtuuriin, jotka ovat ratkaisevassa asemassa hallittaessa kehitteillä olevan ohjelmiston laatua. Uudempia kiinnostuksen kohteita ovat empiirinen ohjelmistotutkimus, vaatimusten määrittelyyn, kuvaamiseen ja hallintaan sekä ohjelmistojen laatuun liittyvät kysymykset. Aihepiirin tutkimushankkeet muodostivat aiemmin olioperustaisten ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimusryhmän ROOSA — Research on Object-Oriented Software Architectures. Uusimmissa tutkimushankkeissa keskeisellä sijalla on 4.3.2010 avautuva Ohjelmistotehdas (Software Factory).

Palvelusuuntautunut ohjelmistotuotanto muodostaa sillan Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen linjan sivustolla mainitun verkon yhteistoimintapalveluiden aihepiirin ja yleisen ohjelmistotekniikan aihepiirin välille. Palvelusuuntautunut ohjelmistotuotanto siis keskittyy tuottamaan palveluja tukevia ohjelmistoja globaaliin verkostoon käyttäen hyväksi yleisen sovellusalustan palveluita.

Tietokantajärjestelmien aihepiirin tutkimus on keskittynyt dokumenttien hallintamenetelmiin, tiedonhakumenetelmiin, tietokantarakenteisiin sekä transaktioiden (tietokantatapahtumien) käsittelyalgoritmeihin. Tietokantaopetukseen on kehitetty opetusympäristöä, viimeksi verkko-opetukseen perustuen.

Linjan uuteen professuuriin, jonka alaksi on täsmennetty ohjelmistojen laatu ja laadunvarmistus, on 1.3.2009 alkaen nimitetty FT, tutkimusprofessori Pekka Abrahamsson Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta. Viran haltijan tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen ohjelmistotekniikan alalla.

Erikoistumislinjan tutkimus jakaantuu tarkemmin seuraaviin tutkimusaiheisiin (sulkeissa luetellaan aiheen tutkijoita):

Linjan kurssit LuK-tutkinnossa

Lukuvuonna 2008–09 opintonsa aloittaneet opiskelevat 1.8.2008 voimaan astuvien uusien tutkintovaatimusten mukaan. Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoon sisältyy tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 25 op ja aineopintoja 61 op. Näihin sisältyvät seuraavat, ohjelmistojärjestelmien linjan järjestämät, kaikille tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoille pakolliset perus- ja aineopintojaksot:

Ohjelmistojärjestelmien linjalla filosofian maisterin tutkinnon (FM-tutkinnon) suorittavalla on lisäksi pakollisena seuraava aineopintojakso, jonka voi sisällyttää joko LuK-tutkintoon vapaasti valittavana opintona tai FM-tutkintoon syventävien opintojen lisäksi (osana FM-tutkinnon opintokokonaisuutta ''muut pääaineopinnot''):

LuK-tutkintoa ei ole sisällöllisesti sidottu mihinkään linjaan, joten vapaasti valittavat opinnot oppilas voi koota eri linjojen järjestämistä aineopintojaksoista (tai muiden oppiaineiden opintojaksoista) haluamallaan tavalla.

LuK-tutkinnon vapaasti valittavia aineopintojaksoja, joita suositellaan erityisesti niille, jotka aikovat suorittaa FM-tutkinnon Ohjelmistojärjestelmien linjalla:

LuK-tutkinnon vapaavalintaisiksi opinnoiksi soveltuvia ohjelmistojärjestelmien alan kursseja:

Linjan kurssit FM-tutkinnossa

Ohjelmistojärjestelmien linjalla filosofian maisterin (FM) tutkinnon suorittavalta vaaditaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen LuK-tutkinto (tai sitä sisällöltään vastaava alempi korkeakoulututkinto) sekä siihen sisältyvänä tai erikseen suoritettuna edellä mainittu kurssi Tietokannan suunnittelu. FM-tutkinnon 80 op:n laajuiset syventävät opinnot muodostavat Ohjelmistojärjestelmien linjalla seuraavan kokonaisuuden:

Linjan kaikille opiskelijoille pakollinen kurssi:

Tämän pakollisen kurssin lisäksi FM-tutkintoon kuuluu 23–26 op valinnaisia syventäviä pääaineopintoja, joihin on sisällytettävä ainakin yksi seuraavista kolmesta peruskurssista:

Linjan muita valinnaisia syventäviä kursseja, jotka pyritään luennoimaan säännöllisesti joka toinen vuosi:

Seuraavassa luetellaan linjaväen aiemmin järjestämiä syventäviä kursseja, joita Ohjelmistojärjestelmien linja saattaa resurssien sallimissa rajoissa ja kysynnän mukaan järjestää valikoiden myös tulevaisuudessa, mutta edellä mainittuja kursseja epäsäännöllisemmin ja mahdollisesti laajuudeltaan ja sisällöltään muutettuina:

Uusia syventäviä kursseja:

FM-tutkintoon voidaan sisällyttää myös muiden linjojen pakollisia ja valinnaisia syventäviä kursseja linjavastaavan tai FM-tuutorin kanssa erikseen sovittavassa laajuudessa. FM-tutkinnon syventävien opintojen tulee minimilaajuudessaan kuitenkin koostua pääosin oman linjan opinnoista.

Seminaareja

FM-tutkintoon kuuluu kaksi tai kolme seminaaria (yhteensä 6–9 op). Linjalla järjestetään lukukausittain seminaareja ajankohtaisista ohjelmistotekniikan, palvelusuuntautuneen ohjelmistotuotannon ja tietokantajärjestelmien aihepiireistä. Aikaisempina vuosina järjestettyjä seminaareja on lueteltu Ohjelmistotekniikan, Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen sekä Tiedonhallinnan linjojen sivustoilla.

Seminaareja lukuvuonna 2008–09:

Seminaareja lukuvuonna 2009–10:

Pro gradu -tutkielmat

FM-tutkintoon kuuluvan pro gradu -tutkielman (40 op) kirjoittamisen voi Ohjelmistojärjestelmien linjalla aloittaa, kun on linjan syventävissä opinnoissa (laudaturkursseilla tai seminaareissa) hankkinut riittävät pohjatiedot tutkielman aihepiiristä. LuK-tutkinnon lisäksi pitää olla suoritettuna vähintäänkin linjan pakollinen aineopintokurssi (Tietokannan suunnittelu), linjan pakollinen syventävä kurssi (Ohjelmistoarkkitehtuurit) sekä yksi linjan kolmen aihepiirin peruskursseista (Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu, Palvelusuuntautunut ohjelmistotuotanto tai Transaktioiden hallinta).

Pro gradu -tutkielmia ohjaavat linjan professorit, lehtorit ja muut väitelleet tai lisensiaattitutkimuksen tehneet opettajat ja tutkijat. Kullekin tutkielmalle määrätään laitokselta kaksi ohjaajaa (pääohjaaja ja toinen ohjaaja). Viime kädessä tutkielma-aihetta voi aina tiedustella linjavastaavalta, joka ohjaa opiskelijan tämän aihepiiritoivomuksen tai syventävien opintojen suuntautumisen perusteella sopivalle ohjaajalle.

Tutkielma-aiheita on saatavissa ohjaajilta jokaisesta aihepiiristä, josta linja järjestää syventävän kurssin tai seminaarin. Myös itse kehitettyä, linjan aihepiireihin sopivaa aihetta voi ehdottaa. Tutkielma on mahdollista tehdä myös jollekin yritykselle, yleensä tämän johonkin ohjelmistokehitysprojektiin liittyen; silloinkin tutkielman täytyy täyttää kaikille pro gradu -tutkielmille asetetut yhteiset tieteelliset vaatimukset.

Oman tai yrityksestä saadun aiheidean soveltuvuudesta pro gradu -tutkielman aiheeksi on keskusteltava linjan jonkun professorin tai lehtorin kanssa. Yritykselle tehtävästä tutkielmasta sovitaan suoraan linjavastaavan kanssa. Yritykselle tehtävää tutkielmaa varten pitää hankkia yritykseltä kirjallinen sitoumus, jossa yritys mm. ilmoittaa hyväksyvänsä työn käyttämisen pro graduna ja tutkielman arkistoimisen julkisesti laitoksen kirjastoon.

Pro gradu -tutkielma aloittamiseen liittyviä toimenpiteitä on tarkemmin selvitetty laitoksen pro gradu -ohjeiston kohdassa aloittaminen. Kun tutkielman aiheesta on sovittu pääohjaajan kanssa, valmis aihemäärittely lähetetään yhdessä täytetyn gradulomakkeen ja tuoreen opintosuoritusotteen (verkko-ote riittää) joko paperikopiona tai sähköpostitse linjavastaavalle vahvistettavaksi. Yritykselle tehtävän gradun tapauksessa vaadittava yrityksen sitoumus pitää toimittaa allekirjoitettuna paperilla.

Sivuaineet

LuK-tutkinnon sivuaineopintojen laajuus on 50 op; opinnot voivat koostua yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta seuraavasti: (1) matematiikan tai menetelmätieteiden 25 op:n laajuisesta opintokokonaisuudesta ja toisen, vapaasti valittavan, sivuaineen 25 op:n laajuisesta opintokokonaisuudesta tai (2) matematiikan tai menetelmätieteiden 50 op:n laajuisesta opintokokonaisuudesta. Menetelmätieteiden sivuaineopintokonaisuudessa on kummassakin vaihtoehdossa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Ohjelmistojärjestelmien linjan FM-tutkinnossa ei ole erityisiä sivuainevaatimuksia. Koska ohjelmistotuotteiden kehittäjiltä vaaditaan monipuolisia taitoja, suositellaan linjalle aikoville LuK-tutkinnossa matematiikan tai menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden ohella toisen sivuaineopintokokonaisuuden suorittamista jossakin toisessa yliopiston tiedekunnassa tai JOO-sopimuksen puitteissa jossakin muussa yliopistossa. Esimerkkejä sopivista sivuaineista ovat kognitiotiede, tilastotiede, kieliteknologia, tuotantotalous (TKK), ohjelmistoliiketoiminta (TKK, HKKK), johtaminen ynnä muut kauppatieteet (HKKK) sekä erilaiset taideaineet (TaiK). Sivuaineet kannattaa valita suunniteltua erikoistumista ja pro gradu -tutkielmaa tukeviksi.

Opintojaksojen korvaavuuksista

Vanhojen eli 2005–07 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaan Ohjelmistotekniikan tai Tiedonhallinnan erikoistumislinjalla opiskelevan tulee varautua siihen, että vanhojen vaatimusten mukaisia opintojaksoja poistuu opetusohjelmasta. Vanhojen vaatimusten opintojaksoja voi korvata uusien vaatimusten mukaisilla opinnoilla ja uusien vaatimusten mukaisia vanhojen vaatimusten mukaisilla seuraavasti:

Ohjelmistotekniikan tutkintovaatimusten pakollisen kurssin Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (8 op) korvaa Ohjelmistojärjestelmien tutkintovaatimuksissa ohjelmistotekniikan aihepiirin samanniminen syventävä peruskurssi (4 op). Vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevan riittää suorittaa mainittu 4 op:n laajuuteen supistettu kurssi ynnä sen lisäksi 4 op muita ohjelmistotekniikan syventäviä kursseja.

Tiedonhallinnan tutkintovaatimusten pakollinen syventävä opintojakso Tietokannan suunnittelu (4 op) ja Ohjelmistojärjestelmien tutkintovaatimusten samanniminen ja samanlaajuinen pakollinen aineopintojakso korvaavat toisensa molemmissa suunnissa.

Tiedonhallinnan tutkintovaatimusten pakollista kurssia Tiedon louhinnan menetelmät (6 op) vastaa sisällöllisesti Algoritmien ja koneoppimisen linjan tutkintovaatimuksissa syventävä kurssi Tiedon louhinta (4 op) yhdessä tähän liittyvän erillisen opintojakson Tiedon louhinnan harjoitustyö (2 op) kanssa. Tiedonhallinnan linjan vaatimusten mukaan opiskelevan riittää suorittaa mainittu 4 op:n laajuinen Tiedon louhinta -kurssi ja sen lisäksi 2 op muita tiedonhallinnan alan syventäviä kursseja.

Ohjelmistotekniikan linjan syventävät opinnot hyväksytään pääsääntöisesti myös Ohjelmistojärjestelmien linjan syventäviksi opinnoiksi, ja Ohjelmistojärjestelmien ohjelmistotekniikan aihepiirin syventävät opinnot Ohjelmistotekniikan linjan syventäviksi opinnoiksi. Tiedonhallinnan linjan tietokantoihin ja tiedonhakuun liittyvät syventävät opinnot hyväksytään pääsääntöisesti myös Ohjelmistojärjestelmien linjan tietokantajärjestelmien aihepiirin syventäviksi opinnoiksi, ja Ohjelmistojärjestelmien linjan tietokantajärjestelmien aihepiirin syventävät opinnot Tiedonhallinnan linjan syventäviksi opinnoiksi.

Ks. myös sivu Tutkinnonuudistus (1.8.2005) ja tutkintovaatimusten muutos 1.8.2008.

Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteys linjavastaavaan.

Opintokokonaisuusmerkinnät

Pääaineen sekä muiden opintojen opintokokonaisuusmerkinnät antaa LuK-tutkintoa varten opintoesimies ja FM-tutkintoa varten linjavastaava. FM-tutkintoa varten merkintöjä haettaessa tarvitaan: (1) opintosuoritusote (verkko-ote riittää), (2) syventävien opintojen opintokokonaisuuslomake ja (3) muiden opintojen opintokokonaisuuslomake valmiiksi täytettyinä. Opintokokonaisuuslomakkeet löytyvät html-muotoisina laitoksen sivulta Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien suoritusmerkinnät. Täytetyt lomakkeet ja opintosuoritusote (verkko-ote) riittää lähettää linjavastaavalle sähköpostitse.

Pro gradu -tutkielma sisältyy syventävien opintojen kokonaisuuteen, joten pro gradun tarkastuslausunnon on oltava valmiina ennen kuin opintokokonaisuusmerkinnän voi saada. Opintokokonaisuus viedään rekisteriin sen jälkeen, kun laitoksen johtoryhmä on gradun hyväksynyt.

Linjaväkeä

Pekka Abrahamsson, FT, professori.
Satu Eloranta, FL, tohtorikoulutettava.
Hannu Erkiö, FT, dosentti.
Fabian Fagerholm, FM, tohtorikoulutettava (Software Factory).
Marko Ikonen, FM, tohtorikoulutettava (SoSE)
Michel Jaring, Ph.D., tohtoritutkija.
Timo Jokela, FT, yliopistonlehtori.
Teija Kujala, FM, amanuenssi.
Jaakko Kurhila, FT, yliopistonlehtori, opintoesimies.
Lea Kutvonen, FT, dosentti, professori (mvs), hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen linjavastaava.
Sari A. Laakso, FM, yliopistonlehtori, virastaan vapaana.
Harri Laine, FL, lehtori.
Kjell Lemström, FT, dosentti, yliopistonlehtori, linjan FM-tuutori.
Antti Leino, FT, tutkija.
Greger Lindén, FT, tutkimuskoordinaattori.
Jan Lindström, FT, dosentti.
Matti Luukkainen, FT, yliopistonlehtori.
Pirjo Moen, FT, yliopistonlehtori.
Alex Norta, Ph.D., tutkija.
Otto Nurmi, Dr. rer. pol., lehtori.
Nilay Oza, Ph.D., tutkija (VTT).
Jukka Paakki, FT, professori, linjavastaava.
Tomi Pasanen, FT, yliopistonlehtori.
Pietu Pohjalainen, FM, tohtorikoulutettava.
Juha Puustjärvi, FT, dosentti.
Toni Ruokolainen, FL, tohtorikoulutettava.
Marko Salmenkivi, FT, TM, yliopistotutkija, dosentti, virastaan vapaana.
Seppo Sippu, FT, professori.
Reijo Sivén, FK, suunnittelija.
Juha Taina, FT, yliopistonlehtori.
Juha Vihavainen, FL, lehtori.
Arto Wikla, FM, lehtori.

Linjavastaava ja FM-tuutori

Ohjelmistojärjestelmien linjavastaavana 1/1 2011 alkaen toimii Jukka Paakki.

Linjan FM-tuutorina toimii lukuvuonna 2010–11 Kjell Lemström.