Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (itseopiskelu)

582102
5
Ei erikoistumislinjaa
Perusopinnot
Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 syksy 31.08-11.12. 1-2 Suomi Heikki Lokki

Itseopiskelukurssi. Suoritusoikeus erillisellä hakemuksella kurssin vastuuhenkilöltä, Heikki Lokilta.

Self Study Course.

Information for international students

In the self tuition part familiarize yourself with the 26 themes on the page of the Finnish self tuition version below. Then choose 20 themes and write an essay (250 words in English) of each of these themes. Send your essays by email in one file (pdf or txt) to Heikki Lokki. The deadline for the essays is agreed when you are accepted to the self tuition course.

Each essay will be graded (0-5) and you have to get grade 1 or more of each of the essays.

Time for the oral examination will be scheduled when you send your essays. The oral examination will cover the 25 themes. The oral examination will be graded on the scale fail/pass. The grade of the course will be the average of the grades of the individual essays.

ACM publications are in ACM Digital Library and IEEE publications in IEEE Xplore.


A self tuition version of the course is available. You have to apply to the self tuition version. Send your application to (Heikki.Lokki@cs.helsinki.fi) and give short reasons for your application.

 

Yleistä

Kurssi voidaan poikkeustapauksissa suorittaa kirjoittamalla esseitä ja suorittamalla suullinen kuulustelu. Mahdollisuutta tähän suoritustapaan anotaan kurssin vastuuhenkilöltä sähköpostitse (Heikki.Lokki@cs.helsinki.fi). Esimerkiksi työssä käynti ja siitä johtuvat aikatauluongelmat eivät ole hyväksyttäviä syitä. Pitkällä olevat LuK-opinnot saattaa olla hyväksyttävä syy.


Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan. Tavoitteena on antaa yleiskuva niistä tiedollisista ja taidollisista valmiuksista, jotka maisterintutkinto antaa, sekä perehdyttää opiskelijat alan keskeiseen suomenkieliseen käsitteistöön.

 

Kurssin suorittaminen

Itseopiskeluosassa opiskelija tutustuu alla olevaan 26 aiheeseen, valitsee niistä 20 ja kirjoittaa valitsemistaan aiheista kustakin n. 200 sanan esseen (suomenkielellä). Esseessä keskitytään siihen, mitä olennaista opit annetusta aiheesta.

Kurssimoniste Kimmo Raatikainen: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen - Tarinoita tietojenkäsittelytieteen osa-alueilta helpottaa itseopiskelua. Se esittelee tietojenkäsittelyn suomenkielistä terminologiaa ja käsittelee useimpia artikkeleita, joista esseet kirjoitetaan.

Esseet palautetaan sähköpostitse (yksi pdf- tai tekstitiedosto) Heikki Lokille. Palautuksen takaraja sovitaan itseopiskelukurssille hyväksymisen yhteydessä.

Kukin essee arvostellaan skaalalla 0-5. Jokaisesta esseestä on saatava vähintään 1 eli hylätyt osasuoritukset on uusittava.


Suullisen kuulustelun ajankohta sovitaan samalla kun kaikki esseet on jätetty arvosteltavaksi. Suullisessa kuulustelussa esitettävät kysymykset valitaan alla olevan 26 lähteen käsittelemistä asioista. Suullinen kuulustelu arvioidaan asteikolla hylätty tai hyväksytty.

Kurssin arvosanaksi tulee esseiden arvosanojen keskiarvo.

 

Kirjallisuus ja materiaali

ACM:n julkaisut löytyvät ACM Digital Library:stä ja IEEE:n IEEE Xplore:sta. Voit käyttää apunasi myös yliopiston Nelli-portaalia.


Esseiden aiheet

Tutustu alla oleviin artikkeleihin ja aihepiireihin (26 kpl) ja kirjoita 20:stä aiheesta essee.

 1. Denning, P. J. Great Principles of Computing. Communications of the ACM, 46, 11 (Nov 2003): 15-20.
 2. Denning, P. J. Is Computer Science Sciene? Communications of the ACM, 48, 4 (Apr 2005): 27-31.
 3. Denning, P. J. et al. Computing as a discipline. Communications of the ACM 32, 1 (Jan 1989): 9-23.
 4. Horgan, J. The End of Science Revisited. IEEE Computer, (Jan. 2004): 37-43
 5. Chaitin, G. The Limits of Reason. Scientific American 294, No. 3 (March 2006), pp. 74-81.

Kirjoita esseet alla olevista aiheista WikipediA:ssa olevan aineiston perusteella. Turingin testin ja Turing koneen osalla käytä myös aineistoa, joka on saatavilla Stanford Encyclopedia of Philosophy:ssa.

 1. Turing machine
 2. Open Systems Interconnection and OSI model
 3. Synchronization: Race condition, Dining philosophers problem
 4. Turing tests
 5. Caching: CPU cache

Kirjoita esseet alla olevista artikkeleista.

 1. Harford, T. Big data: are we making a big mistake? Financial Times, March 28, 2014.
 2. Dijkstra, E. W. Computing Science: Achievements and Challenges, ACM SIGAPP Applied Computing Review, 7, 2 (March 1999) pages 2-9.
 3. Parnas, D. L. Why Software Jewels Are Rare. IEEE Computer, 29, 2 (Feb 1996), pages 57-60.
 4. Menasce, D. A. Software, Performance, or Engineering? Proceedings of ACM Workshop on Software and Performance (WOSP'02), July 2002, pages 239-242.
 5. Candea, G. and Fox, A. Crash-Only Software. Proceesings of the 9th Workshop on Hot Topics in Operating Systems, USENIX Association, May 2003, pages 67-72. available at USENIX.
 6. Lehman, M. M. Software's Future: Managing Evolution. IEEE Software, 15, 1 (Jan./Feb 1998), pages 40-44.
 7. Leveson, N. G. and Turner, C. S. An Investigation of the Therac-25 Accidents. IEEE Computer, 26, 7 (July 1993) pages 18-41.
 8. Eischen, K. Software Development: An Outsider's View. IEEE Computer, 35, 5 (May 2002) pages 36-44.
 9. Seeley, D. How Not to Write FORTRAN in Any Language. ACM Queue, 2, 9 (Dec 2004/Jan 2005), pages 58-65.
 10. Fairley, R. E. and Willshire, M. J. Why the Vase Sank: 10 Problems and Some Antidotes for Software Projects. IEEE Software, 20, 2 (Mar/Apr 2003) pages 18-25.
 11. Lehman, T.J., Sharma, A: Software development as a service: agile experiences. SRII Global Conference (SRII), 2011 annual. Pages 749-758. (Saatavana IEEE Xplore digitaalisesta kirjastosta.)
 12. Knadler Jr., C. E. The Robustness of Separable Queueing Network Models. Proceedings of the 1991 Winter Simulation Conference, sivut 661-668. Available from ACM Digital Library.
 13. Denning, P. J. The Social Life of Innovation. Communications of the ACM, 47, 4 (April 2004) pages 15-19.
 14. Seffah, A. Learning the Ropes: Human-Centered Design Skills and Patterns for Software Engineers's Education. ACM Interactions, 10, 5 (Sep/Oct 2003) pages 36-45.
 15. Tichy W. F. Should Computer Scientists Experiment More? IEEE Computer, 31, 5 (May 1998) pages 32-40.
 16. Gotterbarn, D., Miller, K. and Rogerson, S. Computer society and ACM approve software engineering code of ethics. IEEE Computer, 32,10 (Oct 1999) pages 84-88.