Kandidaatintutkielma

582204
6
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 syksy 06.09-11.10. 1-1 Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 10-12 D122 Jaakko Kurhila 06.09.2010-06.09.2010
Ma 12-14 C222 Jaakko Kurhila 13.09.2010-27.09.2010

Ensimmäinen luento (6.9.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Yleistä

Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen, johon kuuluu lähdemateriaalin haku ja käyttö, esityksen jäsentäminen sekä kirjallinen ja suullinen esitystaito.

Opiskelijat suorittavat kurssilla LuK-tutkinnon pääaineopintoihin kuuluvat opintojaksot 582204 Kandidaatintutkielma (6 op) ja 50036 Kypsyysnäyte (0 op) sekä LuK-tutkinnon muihin opintoihin kuuluvat opintojaksot 582505 Äidinkielinen viestintä (3 op) ja 582506 Tutkimustiedonhaku (1 op).

RYHMÄJAKO (Lopullinen)

KYPSYYSNÄYTE:

- Aine (ja samalla kypsyysnäyte eli Johdanto-luku) valmis perjantaihin 22.10. mennessä
- Ryhmän OHJAAJA kerää kypsyysnäytteet ja lähettää ne tarkastukseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, PL 58
- Tarkastus valmis ja kypsyysnäytteet palautetaan ohjaajille aamuun 1.11. mennessä
- Ohjaajapalaute kypsyysnäytteistä viikolla 44 (1.--5.11.)
- Koosteluento kypsyysnäytteiden kielestä ja mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta MA 8.11. klo 13-14 (ja 14-16)! 

Kurssin suorittaminen

Ensimmäiseen luentoon ja ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista. Ryhmät kokoontuvat lukukauden aikana lähes joka viikko. Suurin osa työskentelystä tapahtuu kirjallisuutta hakemalla ja siihen perehtymällä sekä kirjoitelmia työstämällä, omatoimisesti mutta ohjaajan neuvoja kuunnellen.

Kurssi sisältää työt:

  • Referaatti. Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen. Referaatti on yleensä 2-4 sivun mittainen.
  • Aine. Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
  • Esitelmä. Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota paitsi suullisen esityksen muotoon myös aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten. Esityksen kesto on 20-25 minuuttia.
  • Kypsyysnäyte. Valvojan määräämästä, aineen tai tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettava noin puolentoista sivun mittainen suorasanainen, tekstikappaleiksi jäsennetty essee, jonka kieliasuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kypsyysnäytteen tarkastaa asiasisällön osalta valvoja ja kielen osalta kielentarkastaja.
  • Tutkielma. Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvään ja monipuoliseen ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn, sisällön kokoonpanoon ja lähteiden käyttöön. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi, niin että referaattiartikkeli toimii joko aineen tai tutkielman yhtenä lähteenä ja aineen ja tutkielman aiheeet ovat lähellä toisiaan (toisen aihe voi esimerkiksi olla toisen aihetta laajempi tai suppeampi). Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti kolme viikkoa, aine viisi viikkoa ja tutkielma kuusi viikkoa. Tutkielmakin tulee saada valmiiksi kurssin aikana. 

Kirjallisuus ja materiaali