Sanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Active matrix display Aktiivimatriisinäyttö
Aktiivimatriisinäyttö Active matrix display
Ambient reflection
Ambientti heijastus
Ambientti heijastus
Ambient reflection
Animaatio
Animation
Animaatiotyypit
Animation types
Antialiasing
Vääristymien korjaus
Arvolaite
Valuator device

B

B-spline
B-splinikäyrät
B-splinikäyrät
B-spline
Backface culling
Takapintojen poisto
Bezier curve
Bezierin käyrät
Bezierin käyrät
Bezier curve
Bresenham-algorithm
Bresenhamin algoritmi
Brightness
Kirkkaus
Bump mapping
"Kuhmuinen" pintakuviointi

C

CAD (Computer Aided Design)
Tietokoneavusteinen suunnittelu
Cathode Ray Tube
Katodisädeputki
Choice device
Valintalaite
Circle drawing algorithm
Ympyrän piirtoalgoritmi
Clipping
Leikkaustavat ja -algoritmit
CMY color model
CMY-malli
Cohen-Sutherland -clipping
Cohen-Sutherland -leikkaus
Color
Väri
Constant shading
Tasainen varjostus
Constructive solid geometry (CSG)
Kuvioiden koostaminen kappaleita yhdistämällä
Curves
Käyrät

D

DDA-algoritmi
DDA-algorithm
Depth buffer algorithm
Syvyyspuskurointialgoritmi
Device coordinate system
Laitekoordinaatisto
Diffuse reflection
Diffuusi heijastus
Diffuusi heijastus
Diffuse reflection
Distributed ray tracing
Hajautettujen säteiden seuranta
Dithering
Ditterointi
Ditterointi
Dithering
Dominant frequency
Dominoiva taajuus

E

Ellipse drawing algorithm
Ellipsin piirto
Ellipsin piirto
Ellipse drawing algorithm
Error diffusion dither
Virheen levitys ditteroinnissa

F

Flat Panel Displays
Litteät näytöt
Flat shading
Tasainen varjostus
Form factors
Muotokertoimet

G

GKS - Graphics Kernel System
Grafiikkastandardi
Globaali valaistusmalli
Global illumination model
Global illumination model
Globaali valaistusmalli
Gouraud shading
Gouraud'n varjostus
Gouraud'n varjostus
Gouraud shading
Graafinen tietojenkäsittely
nyk. tietokonegrafiikka
Grafiikkakirjastot
Graphics library
Graphics library
Grafiikkakirjastot

H

Hajautettujen säteiden seuranta
Distributed ray tracing
Hardcopy device
Kirjoitelaitteet
Hidden surface removal
Piilopintojen poisto
Hierarchical modelling
Hierarkinen mallinnus
Hilbert curve dither
Hilbertin käyrä -ditterointi
HSL-malli
HSL color model
HSL-malli
HSV color model
Hue
Sävy

I

Illumination models
Valaistusmallit

J

Jaggies
Porrasmaiset vääristymät
Janan piirto
Line drawing
Janojen leikkaustavat
Line clipping
Järjestetty ditterointi
Ordered dither

K

Katoamispiste
Vanishing point
Katodisädeputket
Cathode ray tube
Katselukoordinaatisto
Viewing coordinate system (VCS>
Katselumuunnos (2D)
2D viewing transformation
Katselumuunnos (3D)
3D viewing transformation
Katselutilavuuden leikkaus
View volume clipping
Katselutilavuus
View volume
Keskusprojektio
Perspective projection
Kierto (2D)
2D rotation
Kierto (3D)
3D rotation
Kirjoitelaite
Hardcopy device
Kirjoitin
Printer
Kirkkaus
Brightness
Koordinaatistot
Coordinate systems
Käyrien parametriesitys
Parametric representation
Käyrät
Curves

L

Laitekoordinaatisto
Device coordinate system (DCS)
Lambertian reflection
Lambertin heijastus
Lambertin heijastus
Lambertian reflection
Lasertulostin
Laser printer
LCD-näyttö
Licuid crystal display
LED-näyttö
Light emitting diode display
Leikkaustavat ja -algoritmit
Clipping
Line drawing
Janan piirto
Liang-Barsky -clipping
Liang-Barsky -leikkausalgoritmi
Litteät näyttölaitteet
Flat panel displays
Local illumination models
PAikalliset valaistusmallit
Locator device
Paikannuslaite

M

Maailmankoordinaatisto
World coordinate system (WCS)
Mallinnuskoordinaatisto
Modelling coordinate system (MCS)
Matriisiesitys
Matrix representation
Matriisilaskenta
Matriisilaskenta
Matriisitulostin
Matrix printer
Matrix notation
Matriisiestitys
Merkkijonolaite
String device
Midpoint line drawing algorithm
Bresenhamin viivanpiirtoalgoritmi
Modeling coordinate system (MCS)
Mallinnuskoordinaatisto
Monikulmioiden leikkaustavat
Polygon clipping
Muotokerroin
Form factor
Mustesuihkutulostin
Ink-jet printer
Muunnokset (2D)
2D transformations
Muunnokset (3D)
3D transformations

N

Normalisoitu laitekoordinaatisto
Normalized device coordinate system
Normalized device coordinate system
Normalisoitu laitekoordinaatisto

O

Ordered dither
Järjestetty ditterointi

P

Paikalliset valaistusmallit
Local illumination models
Paikannuslaite
Locator device
Painter's algorithm
Maalarin algoritmi
Parametric cubic curves
Parametriset kuutiolliset käyrät
Parametric surfaces
Parametripinnat
Parallel projection
Yhdensuuntaisprojektio
Perspective projection
Keskusprojektio
PHIGS
Eräs grafiikkastandardi
Phong shading
Phongin varjomalli
Phongin valaistusmalli
Phong illumination
Phongin varjostus
Phong shading
Pick device
Poimintalaite
Piilopintojen poisto
Hidden surface removal
Piirtolaite
Stroke device
Piirturi
Plotter
Pinnat
Surfaces
Pintakuviointimallit
Texture mapping
Plotter
Piirturi
Poimintalaite
Pick device
Point sampling theory
Näytteenotto pisteittäin
Printer
Kirjoitin
Procedural textures
Proseduraalinen pintakuviointi
Projektiotavat
Projection
Projektiokeskus
Center of projection
Projisiointisuora
Line of projection
Pyyhkäisyjuova-algoritmi
Scan line algorithm
Pyyhkäisykuviot
Sweep representation
Pyyhkäisymuunnos
Scan conversion

QR

Radiositeettimenetelmä
Radiosity
Radiosity
Radiositeettimenetelmä
Ray tracing
Säteen seuranta
RGB-malli
RGB color model
Rotation (2D)
Kierto (3D)
Rotation (3D)
Kierto (3D)

S

Scaling (2D)
Skaalaus (2D)
Scaling (3D)
Skaalaus (3D)
Scan conversion
Pyyhkäisymuunnos
Scan-line algorithm
Pyyhkäisyjuova-algoritmi
Shading models
Varjomallit
Skaalaus (2D)
Scaling (2D)
Skaalaus (3D)
Scaling (3D)
Siirto (2D)
2D translation
Siirto (3D)
3D translation
Sovellusohjelmat
Applications
Specular reflection
Spekulaari heijastus
Stochastic sampling
Satunnainen näytteenotto
String device
Merkkijonolaite
Stroke device
Piirtolaite
Super-sampling
Ylinäytteistys
Surfaces
Pinnat
Sutherlnad-Hodgman -clipping
Sutherlnad-Hodgman -leikkaus
Sweep representation
Pyyhkäisykappaleet
Syvyyspuskurointi
Depth buffering
Säteenseuranta
Ray tracing
Sävy
Hue

T

Tasainen varjostus
Flat/constant shading
Tekstuurit
Textures
Texture mapping
Pintakuvionti
Tietokoneavusteinen suunnittelu
Computer aided design (CAD)
Tietokonegrafiikka
ent. graafinen tietojenkäsittely
Transformations (2D)
Transformaatio (2D)
Transformations (3D)
Transformaatio (3D)
Translation (2D)
Siirto (3D)
Translation (3D)
Siirto (3D)

UV

Valintalaite
Pick device
Valo
Light
Valon aallonpituus
Wavelength
Valuator device
Arvolaite
Vanishing point
Katoamispiste
Varjostusmallit
Shading models
Vektorit
Vectors
View volume
Katselutilavuus
View volume clipping
Katselutilavuuden leikkaus
Viewing coordinate system
Katselukoordinaatisto
Viewing transformation (2D)
Katselumuunnos tasossa
Viewing transformation (3D)
Katselumuunnos tilassa
Virheen levitys ditteroinnissa
Error diffusion dither
Värijärjestelmät
Color models
Värimallit
Color models
Vääristymien korjaus
Antialiasing

W

Warnockin algoritmi
Warnock's algorithm
Window to viewport
Ikkunasta näyttöalueeksi
World coordinate system (WCS)
Maailmankoordinaatisto

XY

Yhdensuuntaisprojektio
Parallel projection
Yhdistelmäkappaleet
Constructive solid geometry (CSG)
Ylinäytteistys
Super-sampling
Ympyrän piirto
Circle drawing algorithm

Z

Z-buffer algorithm
SyvyyspuskurointialgoritmiJK 21.4.1997