Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Opettajan roolit ja tehtävät

Opettajan rooli verkko-oppimisessa

Opettajan rooli verkko-oppimisessa riippuu varsin paljon hänen valitsemastaan oppimiskäsityksestä ja siitä mitkä ovat hänen kurssinsa (oppimis)tavoitteet. Tietysti suuresti vaikuttaa myös se, käyttääkö jotain tiettyä opiskelua tukevaa verkkokomponenttia vai onko koko kurssi rakennettu johonkin oppimisalustaan. Oppimiskäsityksiä ja oppimisalustoja käsitellään tarkemmin omissa osiossaan.

Opettajan rooli voi olla verkko-opetuksessa varsin moninainen ja usein verkko-opettajalle kasaantuukin monia eri rooleja. Opettaja voi olla materiaalin tuottaja, uusien menetelmien kokeilija, tekninen tukihenkilö, asiantuntija, ohjaaja, tuutori, mentori, jne.

Seuraavassa muutama yleinen muistisääntö verkko-opetusta suunnittelevalle:

Laadi selkeät ohjeet kurssin suoritukseen. Usein valittu oppimisympäristö, oli se sitten kurssin kotisivut tai erillinen oppimisalusta, on opiskelijan ensisijainen tiedonlähde kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa. Puutteelliset ohjeet ympäristön teknisistä vaatimuksista ja siellä toimimisesta vievät turhaa aikaa itse opiskeltavalta asialta. Opettaja ja opiskeltava asia saavat usein myös osakseen turhautumisen, jota tekniset ongelmat aiheuttavat.

Yleissääntönä on hyvä pitää mielessä se, että mikä kurssin suunnittelijalle tai opettajalle on itsestään selvää, ei ole sitä välttämättä opiskelijalle.

Laadi selkeät aikataulut. Usein verkko-opintoja yritetään sovittaa yhteen muiden opintojen, harrastusten, työn ja perheen vaatiman ajan kanssa. Verkko-opinnoille ei yleensä ole niin tarkkaan määriteltyä suoritusajankohtaa kuin "normaalissa" opiskelussa.

Korosta jo kurssikuvauksessa sitä, että verkko-opiskelu on opiskelua, siinä missä perinteinen luento-opetuskin. Monella opiskelijalla tuntuu vieläkin olevan sellainen käsitys, että verkko-opinnot voidaan suorittaa "muiden hommien" ohella. Todellisuuden ja työmäärän selviäminen voi usein johtaa kurssin keskeyttämiseen.

Sitouta opiskelijat kurssin suorittamiseen. Verkkokurssiin voi määritellä pieniä etappeja, jolloin kurssin suoritukseen on sitouduttava, eivätkä kaikki työt kasaudu kurssin loppuun. Kynnys kurssin keskeytykseen on suurempi, kun on jo tehnyt jotain kurssin suorituksen eteen.

Motivoi oppilaita. Anna mahdollisuuksien mukaan palautetta myös kurssin aikana.

Edistä yhteisöllisyyden muodostumista kurssilaisten kesken. Kannusta kurssilaisia auttamaan toinen toisiaan oppimisprosessissa. Myös verkossa voi syntyä sosiaalisia suhteita, jotka jatkuvat kurssin jälkeenkin.

Opettajan rooli ja opiskelijakeskeisyys

Monelta osin kaikessa opetuksessa ollaan menossa opiskelijakeskeisien menetelmien suuntaan. Seuraavassa tästä muutama sana.

Opiskelijakeskeistä verkko-oppimista

Uusissa opetuksen menetelmissä mainitaan usein termi oppilaskeskeisyys. Opiskelijakeskeiseen opiskeluun liittyy vahvasti kurssin opettajien muuttuminen tiedon jakajasta oppimisen edistäjäksi ja opettamisprosessin muuttuminen oppimisen tukiprosessiksi. Opettaja ei (välttämättä) välitä tietoa suoraan vaan opiskelijat toimivat aktiivisesti tiedon etsimisessä, jäsentämisessä ja tuottamisessa.

Opettaja pyrkii ohjaamaan opiskelijoita tässä kokonaisvaltaisessa prosessissa ja tukemaan opiskelijoiden kehitystä. Opiskelijakeskeinen oppiminen tapahtuu useimmiten ryhmissä. Verkko tarjoaakin mainiot välineet ryhmätyöskentelyyn ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteisten aikataulujen löytymiselle, kun ryhmän ei tarvitse olla fyysisesti samassa tilassa.

5.10.2004 Sami Palhomaa