Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Oppimisen malleja

Oppimisen malleja

Nouseva trendi opetuksen uusissa menetelmissä on korostaa opiskelijakeskeisyyttä opetuksen suunnittelussa. Seuraavassa muutamia opiskelijakeskeisiä oppimisen malleja:

Opiskelijakeskeisiä oppimisen malleja ovat mm. tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, case-oppiminen ja projektilähtöinen oppiminen. Nämä oppimisen mallit ovat syntyneet opetusteknologiasta riippumatta. Verkkoympäristö tarjoaa kuitenkin tukea opiskelijakeskeisille menetelmille toimimalla oppimateriaaliresurssina ja tuomalla oppimisprosessiin uusia kommunikaatiomahdollisuuksia.

Tutkiva oppiminen

Tutkivassa oppimisessa oppiminen ajatellaan ongelmaksi, johon ei tiedetä suoraan vastausta.Oppimisprosessi mielletään kysymys-vastaus -prosessiksi, jossa esitetään kysymyksiä jollekin tiedonlähteelle, kuten asiantuntijalle, kirjallisuudelle, opettajalle tai opiskelutovereille.

Linkkejä tutkivaan oppimiseen:

Ongelmalähtöinen oppiminen

Ongelmalähtöinen oppiminen on prosessi, jonka avulla pyritään löytämään, analysoimaan tai ratkaisemaan ongelmia ja jossa oppimisprosessi lähtee liikkeelle opiskelijaryhmälle annetusta ongelmasta. Tavoitteena ei välttämättä ole oikeiden vastausten löytäminen vaan ongelmaan tai tapaukseen perehtyminen monipuolisesti ja syvällisesti. Opettajan rooli on seurata oppimisprosessia ja ohjata sitä tarvittaessa. Opettajalta vaaditaan sekä oman alan tietoja että oppimismenetelmään perehtyneisyyttä.

Linkkejä ongelmalähtoisestä oppimisesta:

Case-oppiminen

Case-oppimisessa opiskelun lähtökohtana olevat tapaukset ovat suppeita ja selkeästi rajattuja. Toisin kuin ongelmalähtöisessä opiskelussa, case-oppimisessa opiskelijat perehtyvät opetustilaisuuksien välillä itsenäisesti tapaukseen liittyviin yksityiskohtiin. Ongelmalähtöisessä oppimisessa opiskelijat toimivat ryhmänä pyrkien yhteiseen tavoitteeseen. Case-oppiminen voi olla hyvinkin opettajajohtoista.

Linkkejä Case-oppimiseen liittyen:

Projektilähtöinen oppiminen

Projektilähtöinen oppiminen painottaa oppimista suhteellisen pitkäkestoisissa, opiskelijakeskeisissä projekteissa. Niissä ei noudateta tiukkoja ainerajoja, vaan opiskeluprojektit pakottavat opiskelijat miettimään kokonaisuuteen liittyviä asioita laajemmin. Oppimisprosessi kulminoituu projektin lopputuotteeseen, joka voi olla esimerkiksi raportti tai ohjelma.

Linkkejä Projektilähtöiseen oppimiseen liittyen:

Yhteenveto

Kaikki opiskelijakeskeiset oppimismenetelmät voivat hyötyä tieto- ja viestintätekniikasta. Opiskelua ei ole tarpeen siirtää kokonaan verkkoon vaan verkkoa voi käyttää yhtenä mahdollisena kommunikaatioväylänä opiskelijaryhmien sisäisessä toiminnassa sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Sen lisäksi tietoverkot ja – varastot sekä asiaankuuluvat työvälineet (kuten ryhmätyöohjelmistot) soveltuvat oppimisprosessille tyypilliseen tiedon etsintään, prosessointiin ja tuottamiseen.

Lisäksi oppimiseen erityisesti räätälöidyt sovellukset kuten ryhmänmuodostuksen apuvälineet tai muut vielä kehittelyasteella olevat järjestelmät antavat mahdollisuuksia seurata ja evaluoida oppimisprosessin vaiheita. Tällöin voidaan hyödyntää itsearviointia, vertaisarviointia tai opettaja-arviointia.

Lisätietoja oppimisen malleista

Oppimisen teoriasta pedagogisiin ratkaisuihin Suomen virtuaaliyliopiston verkkojulkaisussa Oppimisen teoriasta tukea tieto-ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön

13.8.2004 Sami Palhomaa